Ο περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της Ελευθερίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

To παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τροποποίηση του βασικού Νόμου για σκοπούς πληρέστερης μεταφοράς της Απόφασης – Πλαισίου 2008/909/ΔΕΥ αναφορικά με τη Διαδικασία Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της Ελευθερίας, σε σημείο που έχει υποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεσή της με αρ. 9197/1/20 και ημερομηνία 4/11/2020 αναφορικά με τον Ένατο Γύρο Αξιολόγησης της Κύπρου σε σχέση με την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων στερητικών ή περιοριστικών της ελευθερίας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με τρόπο ώστε στις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας για ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης να περιλαμβάνει και την υποχρέωση για ενημέρωση του εν λόγω κράτους μέσω της Κεντρικής Αρχής της Δημοκρατίας, αναφορικά με τη διαβίβαση της καταδικαστικής απόφασης και του πιστοποιητικού στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης της Δημοκρατίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

21 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα