Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, ώστε ο εκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτής να δύναται να καταστήσει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία επί της οποίας ο εκ δικαστικής αποφάσεως οφειλέτης χρέους έχει συμφέρον και είναι εγγεγραμμένη στο όνομά του στα βιβλία επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου ως εγγύηση για την πληρωμή του εκ δικαστικής αποφάσεως χρέους, νοουμένου ότι το ποσό της αξίας της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας δεν ξεπερνά το διπλάσιο του ύψους του ποσού του εν λόγω χρέους. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

4 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα