Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, ώστε η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου Νόμου και αφορά στη διαδικασία έξωσης ενοικιαστή λόγω μη πληρωμής οφειλόμενων ενοικίων να εφαρμοστεί και σε σχέση με κτίρια τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νίκος Γεωργίου

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα