Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού περί Κοινοτήτων Νόμου, με την εισαγωγή διατάξεων με τις οποίες να ρυθμίζεται το ζήτημα της συμμετοχής Κοινοτάρχη ή μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου σε διαδικασίες, στις οποίες τα πρόσωπα αυτά έχουν ίδιον ενδιαφέρον ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, είτε προσωπικά, είτε μέσω συζύγου, τέκνου ή συνεταίρων τους, κατ’ αντιστοιχία προς τις διατάξεις του άρθρου 56 του βασικού νόμου, που ρυθμίζουν το εν λόγω ζήτημα σε σχέση με τους υπαλλήλους των Κοινοτικών Συμβουλίων.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια, Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

2 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα