Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να προβλεφθεί ρητά ότι δικαιούται επίδομα ανεργίας πρόσωπο ασφαλισμένο το οποίο κατά την ημέρα διακοπής της απασχόλησής του δεν λαμβάνει οποιαδήποτε συνταξιοδοτική παροχή από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων για την οποία δεν έχει καταβάλει οποιαδήποτε εισφορά, αλλά πρόκειται να λάβει τέτοια παροχή σε μελλοντικό χρόνο και μετά την περίοδο κατά την οποία καταβάλλεται επίδομα ανεργίας λόγω διακοπής της απασχόλησής του. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Επιδόματα, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρίστος Σενέκης

Ημερολόγιο

9 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα