Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2022/542 του Συμβουλίου, της 5 ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και (ΕΕ) 2020/285 όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας» και η εισαγωγή νέου μειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ποσοστού ύψους 3% για ορισμένες υπηρεσίες και αγαθά σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, υιοθέτηση διατάξεων που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη σε σχέση με την εφαρμογή του ΦΠΑ, καθώς και υπαγωγή ορισμένων ειδών για προσωπική χρήση από τυφλούς και ανάπηρα άτομα στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα