Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να καθοριστεί διαδικασία ένστασης και υπόδειξης του πραγματικού οδηγού κατά τον χρόνο εντοπισμού της παράβασης, καθώς επίσης να προβλεφθεί ότι πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι προβαίνουν σε διευθέτηση του εξώδικου προστίμου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσής του καταβάλλουν το ποσό του εν λόγω προστίμου μειωμένο κατά 30%. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Οδικά αδικήματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Δημήτρης Δημητρίου, Ονούφριος Κουλλάς, Φωτεινή Τσιρίδου

Ημερολόγιο

18 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα