Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2020

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτόν διατάξεις που θα θεσπίζουν κανόνες για τη διασφάλιση της σαφήνειας και της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων, τον περιορισμό των διοικητικών επιβαρύνσεων και την παροχή απλών και εμπεριστατωμένων λογιστικών κανόνων. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις αφορούν τα άρθρα 120, 125 και 142 του περί Εταιρειών Νόμου και έχουν ως στόχο τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 30, παρ. 1 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ που προνοεί για τη δημοσιοποίηση των λογαριασμών των επιχειρήσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες μετά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα