Ο περί Επιτρόπου Νομοθεσίας Νόμος του 2022

Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί τον θεσμό του Επιτρόπου Νομοθεσίας, ενός ανεξάρτητου αξιωματούχου που διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχει αποστολή και ευθύνη την αναθεώρηση, τροποποίηση, ενοποίηση, κωδικοποίηση, μετάφραση, σύμπτυξη, απλοποίηση, συμπλήρωση, ομοιομορφία, κατάργηση απηρχαιωμένων και σε αχρησία νόμων και τον εκσυγχρονισμό οποιοδήποτε νόμου της Δημοκρατίας, με σκοπό τη συστηματική ανάπτυξη, εξέλιξη και αναμόρφωση του δικαίου. 

Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο καθορίζει τα προσόντα του Επιτρόπου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο Επίτροπος πρέπει να είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ήθους, με δωδεκαετή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και ικανό να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου. Προνοεί, παράλληλα, ότι η θητεία του Επιτρόπου είναι εξαετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού του. Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο αναφέρεται στο ασυμβίβαστο του Επιτρόπου, την παύση και την παραίτησή του. 

Τέλος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο Επίτροπος θα προΐσταται του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας, το οποίο δύναται να στελεχώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και Κανονισμών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου που ρυθμίζει θέματα στελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας και/ή εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα