Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ώστε αφενός η γραπτή εξέταση για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία να διεξάγεται κάθε δύο έτη αντί κάθε έτος και αφετέρου η αποδοχή διορισμού σε θέση από επιτυχόντα υποψήφιο να συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διεκδίκηση άλλης θέσης που προκηρύσσεται εντός της περιόδου των δύο ετών που έπονται της ημερομηνίας διεξαγωγής της εξέτασης.

Η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στα ακόλουθα:

  1. Στην παροχή στον επιτυχόντα υποψήφιο περισσότερων ευκαιριών επιλογής θέσης καθότι θα μπορεί να διεκδικήσει θέσεις που προκηρύσσονται εντός των δύο ετών που έπονται της γραπτής εξέτασης αντί εντός του επόμενου έτους.
  2. Στη μείωση, τόσο του κόστους συμμετοχής του υποψηφίου στη γραπτή εξέταση, καθότι το ήδη προβλεπόμενο στον βασικό νόμο τέλος θα καλύπτει δύο έτη, όσο και του διοικητικού κόστους που αφορά στην προετοιμασία και διεξαγωγή των εξετάσεων από τις εξεταστικές αρχές.
  3. Στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, καθότι με την αποδοχή διορισμού σε θέση από υποψήφιο και τη διαγραφή του από τον κατάλογο επιτυχόντων στην γραπτή εξέταση, το πρόσωπο αυτό χάνει το δικαίωμα να εγκαταλείψει τη θέση που αποδέχθηκε για άλλη θέση που προκηρύσσεται κενή εντός της περιόδου των δύο ετών που έπονται της ημερομηνίας διεξαγωγής της εξέτασης.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

18 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα