Τον Μάρτιο οι κανονισμοί για ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού στην Επιτροπή Μεταφορών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 και Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι είναι, μεταξύ άλλων:

(α) η άρση των εμποδίων που υφίστανται στο βασικό νόμο, σχετικά με τα Έργα Διασυνοριακής Διασύνδεσης στον τομέα του ηλεκτρισμού και ιδιαίτερα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος που είναι σε εξέλιξη και απαιτείται να ολοκληρωθεί σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια και 

(β) η ρύθμιση της δυνατότητας εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης ιδιωτικού συστήματος ροηφόρου αγωγού, το οποίο σήμερα επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους, λόγω της ανέγερσης πολυώροφων κτιρίων. Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, να μπορεί να εγκαταστήσει τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας σε ενδιάμεσους ορόφους.

Τον Μάρτιο οι κανονισμοί για ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού στην Επιτροπή Μεταφορών

Στα μέσα Μαρτίου θα συνεχιστεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών η κατ’ άρθρον συζήτηση των περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2022 που αφορά την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Βουλευτή ΔΗΠΑ, Μαρίνο Μουσιούττα. Η συζήτηση επρόκειτο να αρχίσει την Πέμπτη, αλλά αναβλήθηκε επειδή οι ενδιαφερόμενοι φορείς ήταν ανέτοιμοι να συζητήσουν το τροποποιημένο σχέδιο που κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής Μεταφορών, ο Πρόεδρός της, επρόκειτο να συζητηθεί το θέμα, αλλά όπως είπε, η ΑΗΚ και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών συμφώνησαν ότι διαφωνούν στο εν λόγω θέμα. 

Ο κ. Μουσιούττας σημείωσε επιπρόσθετα ότι έχει δοθεί περιθώριο ενάμιση μηνός στους εμπλεκόμενους φορείς να επαναλάβουν τις διαβουλεύσεις – εάν το κρίνουν σκόπιμο – και να μελετήσουν το τροποποιημένο νομοθέτημα που κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής το πρωί της Πέμπτης. «Η συζήτηση θα ξεκινήσει στα μέσα Μαρτίου», ανέφερε. 

«Αν δεν υπάρξει ομογνωμία, τελικός κριτής θα είναι πρώτα η Επιτροπή Μεταφορών και τελικά η Ολομέλεια της Βουλής», κατέληξε.

Ο περί Μέτρων Εξορθολογισμού για την Προώθηση της Υλοποίησης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Η Επιτροπή προχώρησε στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης και αναμένεται να επανεξετάσει το νομοσχέδιο σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Ασφαλής και Αποτελεσματική Λειτουργία της Αεροναυτιλίας) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2014 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για τα αεροδρόμια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2010 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2010, για τον καθορισμό απαιτήσεων σχετικών με την ποιότητα των αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα