Διαφάνεια

Ο περί της Δημοσιοποίησης της Διοικητικής Δραστηριότητας, της Διασφάλισης της Διαφάνειας και της Εμπέδωσης της Λογοδοσίας των Φορέων του Δημόσιου Τομέα του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Διοικητικών Οργάνων Άσκησης της Δημόσιας Διοίκησης και τη Λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης «Διαφάνεια» Νόμος του 2021