Προσέλκυση Εταιρειών: Απαλλαγή φόρου εισοδήματος στο 50% αμοιβής που ξεπερνά τις €55.000

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια με 50 ψήφους υπέρ και μια αποχή ενέκρινε σε νόμο δύο τροποποιητικά νομοσχέδια που στοχεύουν στη διεύρυνση του πλαισίου προσέλκυσης εταιρειών στην Κύπρο.

Με την έγκριση των δύο αυτών νόμων, ολοκληρώνεται το πακέτο φορολογικών μέτρων που περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων για Δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, όπως αυτή είχε εγκριθεί το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, με 50 ψήφους υπέρ και μία αποχή, της Βουλεύτριας των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η Ολομέλεια ενέκρινε την τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου πλαισίου απαλλαγής από φόρο εισοδήματος 50% της αμοιβής ατόμου από εργοδότησή του στη Δημοκρατία, σε περίπτωση κατά την οποία ήταν μη κάτοικος στη Δημοκρατία πριν από την εργοδότησή του.

Όπως είχε αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΟΙΚ, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της φορολογικής έκπτωσης προωθήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο διαλαμβάνει μεταξύ άλλων ότι το 50% της αμοιβής νέων εργοδοτουμένων, των οποίων η έναρξη της πρώτης εργοδότησής τους στη Δημοκρατία ήταν την 1η Ιανουαρίου 2022, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος για περίοδο 17 ετών, νοουμένου ότι η αμοιβή τους κατ’ έτος υπερβαίνει τις €55.000 και δεν ήταν κάτοικοι της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον 10 συνεχόμενων ετών πριν την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία.

Προνοεί επίσης όπως παραχωρηθεί αντίστοιχη απαλλαγή για σκοπούς ίσης μεταχείρισης σε υφιστάμενους φορολογουμένους, νοουμένου ότι δεν ήταν κάτοικοι της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον 10 συνεχόμενων ετών πριν την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία, ώστε να χορηγείται απαλλαγή 50% της αμοιβής εργοδότησης από το έτος 2022 μέχρι και τη συμπλήρωση 17 ετών από την έναρξη της εργοδότησής τους, σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω φορολογούμενοι ήταν δικαιούχοι με βάση το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, φοροαπαλλαγής του 50% της αμοιβής τους ή φοροαπαλλαγής του 20% της αμοιβής τους, με μέγιστο ποσό απαλλαγής ύψους €8.550, μέχρι και το έτος 2021 και η αμοιβή από την εργοδότησή τους στη Δημοκρατία κατά το έτος έναρξης της εργοδότησής τους υπερέβαινε τις €55.000 ετησίως.

Οι ρυθμίσεις αναμένεται να καταστήσουν το φορολογικό πλαίσιο εργοδότησης ατόμων από το εξωτερικό πιο ελκυστικό, ενθαρρύνοντας τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στη Δημοκρατία με φυσική παρουσία, μεταφέροντας την έδρα και το προσωπικό τους στην Κύπρο, τον επαναπατρισμό Κυπρίων που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό για μακρά περίοδο και την προσέλκυση στη Δημοκρατία ξένων εργαζομένων υψηλού βιοτικού επιπέδου με εξειδίκευση.

Η Ολομέλεια ενέκρινε επίσης με την ίδια αναλογία την τροποποίηση του περί φορολογίας του εισοδήματος Νόμου, διευρύνοντας το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις και σε καινοτόμες επιχειρήσεις, προκειμένου να περιληφθούν και επενδύσεις που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος το τριάντα τοις εκατό (30%) της δαπάνης που διενεργείται για επένδυση ιδίων κεφαλαίων από νομικό πρόσωπο σε εγκεκριμένες μικρομεσαίες  καινοτόμες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το όφελος από την εκπιπτόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου, με ανώτατο ποσό τις €150.000.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τους πιο κάτω συνδέσμους.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Πρόσθετες φορoελαφρύνσεις για golden boys

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων