Νομοσχέδιο για πειθαρχική δίωξη δημόσιων υπαλλήλων σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης λόγω φύλου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Νομοσχέδιο που να επιτρέπει την πειθαρχική δίωξη δημόσιων υπαλλήλων σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης λόγω φύλου, αναμένεται να κατατεθεί στις 3/12/2021 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αναλυτικά οι νομοθεσίες:

Βασική νομοθεσία:

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 1990 (1/1990)

ΜΕΡΟΣ VII ΠΕIΘΑΡΧIΚΟΣ ΚΩΔIΚΑΣ

Πειθαρχικά παραπτώματα

73.-(1) Δημόσιoς υπάλληλoς υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη:

(α) Αv διαπράξει παράπτωμα πoυ εvέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα

(β) αv εvεργήσει ή παραλείψει κάτι με τρόπo πoυ ισoδυvαμεί με παράβαση oπoιoυδήπoτε από τα καθήκovτα ή τις υπoχρεώσεις  δημόσιoυ υπαλλήλoυ.

(2) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ o όρoς “καθήκovτα ή υπoχρεώσεις δημόσιoυ υπαλλήλoυ” περιλαμβάvει κάθε καθήκov ή υπoχρέωση πoυ επιβάλλεται σε δημόσιo υπάλληλo δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ ή Καvovισμώv ή δυvάμει oπoιασδήπoτε διoικητικής πράξης πoυ γίvεται με βάση αυτoύς ή δυvάμει oπoιασδήπoτε διαταγής ή oδηγίας πoυ εκδόθηκε.

Τροποποιητική νομοθεσία:

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)  με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) πριν από το σημείο της άνω τελείας (2η γραμμή) της φράσης «περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου».

(β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(2)  για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

(α)  οι όροι «σεξουαλική παρενόχληση» και «παρενόχληση» έχουν τις έννοιες που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, και

(β)  ο όρος «καθήκοντα ή υποχρεώσεις δημόσιου υπαλλήλου» περιλαμβάνει κάθε καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται σε δημόσιο υπάλληλο δυνάμει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που εκδίδεται με βάση αυτούς ή δυνάμει οποιασδήποτε διαταγής ή οδηγίας που εκδόθηκε.».

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2023 για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο και ειδικότερα το κεφάλαιο της έκθεσης που αφορά το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Παιδείας

Αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός για δημόσια πανεπιστήμια

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: (α) η έγκριση πληρωμής