Νομοσχέδιο για πειθαρχική δίωξη δημόσιων υπαλλήλων σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης λόγω φύλου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Νομοσχέδιο που να επιτρέπει την πειθαρχική δίωξη δημόσιων υπαλλήλων σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης λόγω φύλου, αναμένεται να κατατεθεί στις 3/12/2021 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αναλυτικά οι νομοθεσίες:

Βασική νομοθεσία:

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 1990 (1/1990)

ΜΕΡΟΣ VII ΠΕIΘΑΡΧIΚΟΣ ΚΩΔIΚΑΣ

Πειθαρχικά παραπτώματα

73.-(1) Δημόσιoς υπάλληλoς υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη:

(α) Αv διαπράξει παράπτωμα πoυ εvέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα

(β) αv εvεργήσει ή παραλείψει κάτι με τρόπo πoυ ισoδυvαμεί με παράβαση oπoιoυδήπoτε από τα καθήκovτα ή τις υπoχρεώσεις  δημόσιoυ υπαλλήλoυ.

(2) Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ o όρoς “καθήκovτα ή υπoχρεώσεις δημόσιoυ υπαλλήλoυ” περιλαμβάvει κάθε καθήκov ή υπoχρέωση πoυ επιβάλλεται σε δημόσιo υπάλληλo δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ ή Καvovισμώv ή δυvάμει oπoιασδήπoτε διoικητικής πράξης πoυ γίvεται με βάση αυτoύς ή δυvάμει oπoιασδήπoτε διαταγής ή oδηγίας πoυ εκδόθηκε.

Τροποποιητική νομοθεσία:

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)  με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) πριν από το σημείο της άνω τελείας (2η γραμμή) της φράσης «περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου».

(β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(2)  για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

(α)  οι όροι «σεξουαλική παρενόχληση» και «παρενόχληση» έχουν τις έννοιες που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, και

(β)  ο όρος «καθήκοντα ή υποχρεώσεις δημόσιου υπαλλήλου» περιλαμβάνει κάθε καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται σε δημόσιο υπάλληλο δυνάμει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που εκδίδεται με βάση αυτούς ή δυνάμει οποιασδήποτε διαταγής ή οδηγίας που εκδόθηκε.».

Δείτε Περισσότερα

Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας: Σύντομα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 26/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν: Την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού στο οποίο θα μεταφερθούν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και η αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με

Επιτροπές

Επιτροπή Θεσμών: Σε τελικό στάδιο η συζήτηση του νομοσχεδίου για το lobbying

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 26/01/2022, εξέτασε τo σχέδιο νόμου που προνοεί: Την εξασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying). Αναλυτικά το σχέδιο νόμου: Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων Και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η