Κανονισμοί για στρατηγικές αναπτύξεις και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/07/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Οι περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Κανονισμοί του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι:

(α) ο καθορισμός των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία ανάπτυξη θα δύναται να χαρακτηριστεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης, 

(β) ο καθορισμός των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα δύναται να οριστεί Υπεύθυνος Έργου για ανάπτυξη η οποία έχει χαρακτηριστεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης και

(γ) ο καθορισμός του ύψους της δεύτερης δόσης του επιβαλλόμενου τέλους διαχείρισης για σκοπούς αδειοδότησης ανάπτυξης η οποία έχει χαρακτηριστεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Το τελευταίο βήμα για στρατηγικές αναπτύξεις

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2021/1883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και την κατάργηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση στην Ολομέλεια για ψήφιση.

Ο περί Ιδρύσεως Σκοπευτηρίων και Άσκησης των Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμος του 2019

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της λειτουργίας σκοπευτηρίων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Αποδέσμευση κονδυλίου

Η Επιτροπή εξέτασε την αποδέσμευση κονδυλίου προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα