Η οργάνωση και λειτουργία της Βουλής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σύνοδοι της Βουλής

Η Βουλή συνέρχεται αυτοδίκαια σε τακτική σύνοδο δεκαπέντε μέρες μετά τις γενικές εκλογές και ο τρόπος λειτουργίας της καθορίζεται, με βάση το Σύνταγμα, από εσωτερικό κανονισμό. Η τακτική σύνοδος της Βουλής διαρκεί από τρεις έως έξι μήνες τον χρόνο, σύμφωνα με απόφασή της. Στην πράξη όμως οι σύνοδοι της Βουλής συνήθως διαρκούν από εννέα έως δέκα μήνες. Έκτακτη σύνοδος συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο της Βουλής έπειτα από γραπτή αίτηση δέκα Βουλευτών/Βουλευτριών, στην οποία αναφέρονται ρητά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η έκτακτη σύγκληση της Βουλής.

Συνεδριάσεις της Βουλής

Οι συνεδριάσεις της Βουλής είναι δημόσιες, συγκαλούνται συνήθως κάθε Πέμπτη και τα πρακτικά των συζητήσεων της Ολομέλειας, τα οποία τηρούνται κατά λέξη, δημοσιεύονται. Το σώμα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των Βουλευτών/Βουλευτριών. Η Βουλή μπορεί, αν κριθεί αναγκαίο, να διασκεφθεί σε μυστική συνεδρίαση με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνολικού αριθμού των Βουλευτών/Βουλευτριών.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια: τη νομοθετική εργασία, την κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, τις ερωτήσεις των Βουλευτών/Βουλευτριών προς την κυβέρνηση και τους/τις Υπουργούς και τις σχετικές απαντήσεις και, τέλος, τη συζήτηση των θεμάτων που εγγράφουν τα μέλη του σώματος[1].

Ο/Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να απευθύνεται με μηνύματα στο κοινοβούλιο ή να διαβιβάζει σ΄ αυτό τις απόψεις του μέσω των Υπουργών. Οι Υπουργοί μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και να προβαίνουν σε δηλώσεις ή να ενημερώνουν για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Σύσκεψη του Προέδρου και των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων

Με την τέταρτη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 7 Νοεμβρίου 2013, θεσμοθετήθηκε η μέχρι τότε άτυπη σύσκεψη αρχηγών ή εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων. Πρόκειται για έναν θεσμό με συντονιστικό και καθοδηγητικό ρόλο, που αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση των εργασιών της Βουλής μέσω της συνεργασίας του/της Προέδρου και όλων των κομμάτων. Οι εισηγήσεις και οι υποδείξεις της σύσκεψης των αρχηγών γίνονται συνήθως σεβαστές από τα μέλη του κοινοβουλίου, ωστόσο σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αποφάσεις της Ολομέλειας και ο ρόλος της είναι καθαρά συμβουλευτικός.

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

Για τη μεθοδικότερη διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού έργου, το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπών, τη σύνθεση των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής. Οι πολιτικές κομματικές ομάδες στη Βουλή εκπροσωπούνται δεόντως σε κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τις μόνιμες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, που αντιστοιχούν στα συναφή Υπουργεία, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προσωρινές, συνιστώμενες για ορισμένο σκοπό (ad hoc Επιτροπές) ή ειδικές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ένα δεύτερο τουλάχιστον του αριθμού των μελών της. Οι αποφάσεις των Επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο/η Πρόεδρος ή ο/η αναπληρωτής/αναπληρώτρια πρόεδρος της Επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

Οι Επιτροπές μελετούν τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στο σώμα για ψήφιση και όλα τα θέματα που εγγράφονται στην Ολομέλεια και παραπέμπονται σ΄ αυτές. Κάθε Επιτροπή μπορεί αυτεπάγγελτα να εξετάσει στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου και οποιοδήποτε άλλο θέμα συναφές με τις αρμοδιότητές της[2].

Πηγές:

[1] Για ένα παράδειγμα ημερήσιας διάταξη συνεδρίασης Ολομέλειας βλέπε Βουλή των Αντιπροσώπων, «ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄, 21η συνεδρίαση», δημοσίευση -, ανάκτηση 14/03/2022, http://www.parliament.cy/images/media/redirectfile/21-10032022%20agenda%20.pdf

[2] Βουλή των Αντιπροσώπων, «Η οργάνωση και η λειτουργία της Βουλής», δημοσίευση -, ανάκτηση 14/03/2022, http://www.parliament.cy/el/general-information/organization-and-functioning-of-the-house

Nomoplatform

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Ημερήσιο πρόγραμμα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ημερομηνίας 18/05/2022

Το ημερήσιο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχει ως εξής: Τετάρτη 18/05/2022 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 8:45 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 11:00 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, 11:30 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 11:30 π.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας ακολουθείστε τους σχετικούς συνδέσμους.

Επιτροπές

Επιτροπή Γεωργίας: Επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας και προβλήματα εμπορίας χαλλουμιού

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 10/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθο σχέδιο νόμου: Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από τις καθοριζόμενες