Επιτροπή Θεσμών: Ανάπτυξη μηχανογραφημένου συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής πόθεν έσχες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/09/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες με την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του. 

Η Επιτροπή μελέτησε, μεταξύ άλλων, τις επιμέρους εισηγήσεις που κατατέθηκαν από μέλη της, καθώς και από τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη μηχανογραφημένου συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και τη σύνθεση του νέου οργάνου που θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων υπόχρεου προσώπου, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη διαφύλαξης της αυτονομίας της Βουλής.  

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση του ελέγχου ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και ορισμένους πρώην υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για περίοδο δύο ετών από την ημέρα αποχώρησης ή αφυπηρέτησής τους. 

Η Επιτροπή είχε προχωρήσει στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας και σε άλλους αξιωματούχους, καθώς και σε υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων προσώπων που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.   

Η Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει σε μεταγενέστερη συνεδρία της την ημερομηνία κατά την οποία θα υποβληθεί το εν λόγω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια για συζήτησή του και λήψη τελικής απόφασης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εκατοντάδες ιατρεία χωρίς πρόσβαση για ΑμεΑ, στασιμότητα για το «Κόκκινο Κουμπί»

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/09/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το ανθρώπινο δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.  Καταγγελίες στη Βουλή για εκατοντάδες ιατρεία χωρίς

Οικονομικών

Ομόφωνη απόρριψη αποδέσμευσης υπερωριών υπαλλήλου στην Προεδρία από Επ. Οικονομικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/09/2023, μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.      Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν την Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, το Υφυπουργείο Τουρισμού, τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Οικονομικών.  Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών