Επιτροπή Θεσμών: Ανάπτυξη μηχανογραφημένου συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής πόθεν έσχες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/09/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες με την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του. 

Η Επιτροπή μελέτησε, μεταξύ άλλων, τις επιμέρους εισηγήσεις που κατατέθηκαν από μέλη της, καθώς και από τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη μηχανογραφημένου συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και τη σύνθεση του νέου οργάνου που θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων υπόχρεου προσώπου, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη διαφύλαξης της αυτονομίας της Βουλής.  

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση του ελέγχου ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και ορισμένους πρώην υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για περίοδο δύο ετών από την ημέρα αποχώρησης ή αφυπηρέτησής τους. 

Η Επιτροπή είχε προχωρήσει στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας και σε άλλους αξιωματούχους, καθώς και σε υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων προσώπων που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.   

Η Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει σε μεταγενέστερη συνεδρία της την ημερομηνία κατά την οποία θα υποβληθεί το εν λόγω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια για συζήτησή του και λήψη τελικής απόφασης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 04/03/2024 – 08/03/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 04/03/2024             Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..    Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..         Τρίτη 05/03/2024              Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..            Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                     

Οικονομικών

Σημαντική κερδοφορία και τεχνολογικές πρωτιές για Cyta

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/03/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια:  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση κονδυλίων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ύψους €501.002.280 για τη χρήση του έτους που