Επιτροπή Περιβάλλοντος: Οικιστικές αναπτύξεις στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου Λεμεσού και άδειες βιομηχανικών εκπομπών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/09/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Οικιστικές αναπτύξεις στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου Λεμεσού και ενδεχόμενη περιβαλλοντική ρύπανση 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι νέες οικιστικές αναπτύξεις που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στον υγροβιότοπο του Ακρωτηρίου Λεμεσού και η ενδεχόμενη περιβαλλοντική ρύπανση. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή έτυχε ενημέρωσης για τη διοχέτευση των αποστραγγίσεων (απόνερων/λασπόνερων) των εν λόγω αναπτύξεων στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου με αρνητικές συνέπειες στο ισοζύγιο της περιοχής, την εκπόνηση σχετικής μελέτης για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, την έλλειψη υποδομών, τις συνέπειες από την αλλαγή χρήσης της γης στην περιοχή ή/και την ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης υλοποίησης έργων, προκειμένου να προστατευτεί η αλυκή και η ποιότητα των νερών της.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης τα μέλη της Επιτροπής σημείωσαν την ανάγκη εκπόνησης στρατηγικής μελέτης αθροιστικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αναπτύξεων της υπό εξέταση περιοχής, βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτων και μείωσης των πιέσεων που δέχεται ο υγροβιότοπος, λαμβανομένης υπόψη της οικολογικής αξίας της Χερσονήσου Ακρωτηρίου, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εστίες βιοποικιλότητας και προστασίας της φύσης στην Κύπρο.  

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 έως 2021, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ) από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων (όπως ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί της ΑΗΚ, σταθμοί παραγωγής βιοαερίου, μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, σφαγεία, χοιροστάσια και πτηνοτροφεία, κ.λπ.), οι οποίες, ενώ πληρούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ΑΒΕ λόγω μη κατοχής έγκυρης και εν ισχύ πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής ή πιστοποιητικού έγκρισης. 

Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησε η μεταβατική περίοδος η οποία παραχωρείται, καθώς αριθμός εγκαταστάσεων δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την ΑΒΕ, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πολεοδομικών αδειών και/ή αδειών οικοδομής και/ή πιστοποιητικού έγκρισης, ενώ σημειώθηκε η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την άμβλυνση των προβλημάτων αυτών προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από μέλη της, αποφάσισε όπως δοθεί περαιτέρω χρόνος στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να επαναξιολογήσουν τις πρόνοιες αυτού. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: «Ξεχειλώνουν» νόμο για βιομηχανικούς ρύπους 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον