Επιτροπή Περιβάλλοντος: Οικιστικές αναπτύξεις στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου Λεμεσού και άδειες βιομηχανικών εκπομπών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/09/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Οικιστικές αναπτύξεις στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου Λεμεσού και ενδεχόμενη περιβαλλοντική ρύπανση 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι νέες οικιστικές αναπτύξεις που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στον υγροβιότοπο του Ακρωτηρίου Λεμεσού και η ενδεχόμενη περιβαλλοντική ρύπανση. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή έτυχε ενημέρωσης για τη διοχέτευση των αποστραγγίσεων (απόνερων/λασπόνερων) των εν λόγω αναπτύξεων στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου με αρνητικές συνέπειες στο ισοζύγιο της περιοχής, την εκπόνηση σχετικής μελέτης για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, την έλλειψη υποδομών, τις συνέπειες από την αλλαγή χρήσης της γης στην περιοχή ή/και την ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης υλοποίησης έργων, προκειμένου να προστατευτεί η αλυκή και η ποιότητα των νερών της.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης τα μέλη της Επιτροπής σημείωσαν την ανάγκη εκπόνησης στρατηγικής μελέτης αθροιστικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αναπτύξεων της υπό εξέταση περιοχής, βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτων και μείωσης των πιέσεων που δέχεται ο υγροβιότοπος, λαμβανομένης υπόψη της οικολογικής αξίας της Χερσονήσου Ακρωτηρίου, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εστίες βιοποικιλότητας και προστασίας της φύσης στην Κύπρο.  

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 έως 2021, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ) από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων (όπως ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί της ΑΗΚ, σταθμοί παραγωγής βιοαερίου, μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, σφαγεία, χοιροστάσια και πτηνοτροφεία, κ.λπ.), οι οποίες, ενώ πληρούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ΑΒΕ λόγω μη κατοχής έγκυρης και εν ισχύ πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής ή πιστοποιητικού έγκρισης. 

Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησε η μεταβατική περίοδος η οποία παραχωρείται, καθώς αριθμός εγκαταστάσεων δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την ΑΒΕ, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πολεοδομικών αδειών και/ή αδειών οικοδομής και/ή πιστοποιητικού έγκρισης, ενώ σημειώθηκε η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την άμβλυνση των προβλημάτων αυτών προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από μέλη της, αποφάσισε όπως δοθεί περαιτέρω χρόνος στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να επαναξιολογήσουν τις πρόνοιες αυτού. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: «Ξεχειλώνουν» νόμο για βιομηχανικούς ρύπους 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή