Επιτροπή Περιβάλλοντος: Διαχείριση αποβλήτων και έλεγχος ρύπανσης ατμόσφαιρας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/05/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η νέα Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων για την περίοδο 2021-2027

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρουσίασε το προσχέδιο της νέας Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων για την περίοδο 2021-2027, το οποίο, αφού διαμορφωθεί σε τελικό σχέδιο, προγραμματίζεται να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με τις δράσεις και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Δημοκρατία την επόμενη εξαετία στον τομέα διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, με στόχο τη βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων σχετίζεται με τους περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμούς του 2021.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι αφενός η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης και αφετέρου η θέσπιση της δυνατότητας εξώδικης ρύθμισης των αδικημάτων που προβλέπονται στη βασική νομοθεσία.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των προνοιών του υπό εξέταση νομοσχεδίου και των υπό εξέταση κανονισμών και θα τοποθετηθεί επί των προνοιών αυτών στην επόμενη συνεδρία της.

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και τμημάτων, καθώς και των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων. Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών διοίκησης σε σχέση με τη διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων, καθώς και η ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ».

Η Επιτροπή, αφού έτυχε της δέουσας ενημέρωσης από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών, αποφάσισε να συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση αυτών στην επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Χωρίς κανονισμούς το «πληρώνω όσο πετώ»

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα