Επιτροπή Περιβάλλοντος: Διαχείριση αποβλήτων και έλεγχος ρύπανσης ατμόσφαιρας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/05/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η νέα Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων για την περίοδο 2021-2027

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρουσίασε το προσχέδιο της νέας Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων για την περίοδο 2021-2027, το οποίο, αφού διαμορφωθεί σε τελικό σχέδιο, προγραμματίζεται να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με τις δράσεις και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Δημοκρατία την επόμενη εξαετία στον τομέα διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, με στόχο τη βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων σχετίζεται με τους περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμούς του 2021.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι αφενός η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης και αφετέρου η θέσπιση της δυνατότητας εξώδικης ρύθμισης των αδικημάτων που προβλέπονται στη βασική νομοθεσία.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των προνοιών του υπό εξέταση νομοσχεδίου και των υπό εξέταση κανονισμών και θα τοποθετηθεί επί των προνοιών αυτών στην επόμενη συνεδρία της.

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και τμημάτων, καθώς και των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων. Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών διοίκησης σε σχέση με τη διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων, καθώς και η ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ».

Η Επιτροπή, αφού έτυχε της δέουσας ενημέρωσης από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών, αποφάσισε να συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση αυτών στην επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Χωρίς κανονισμούς το «πληρώνω όσο πετώ»

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας: Μεταφορά μαθητών με λεωφορεία, ωρολόγιο πρόγραμμα και αθλητικοί χώροι

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/05/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: Η αξιολόγηση των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων στη δημοτική, μέση γενική και μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση Η Επιτροπή συνέχισε την συζήτηση του πιο πάνω θέματος μέσω του οποίου έγινε εξέταση των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων στη δημοτική,

Πρόγραμμα

Ημερήσιο πρόγραμμα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ημερομηνίας 18/05/2022

Το ημερήσιο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχει ως εξής: Τετάρτη 18/05/2022 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 8:45 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 11:00 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, 11:30 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 11:30 π.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας ακολουθείστε τους σχετικούς συνδέσμους.