Επιτροπή Περιβάλλοντος: Απόβλητα κατασκευών, αναδρομική ισχύ κανονισμών και χορήγηση ΑΒΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/11/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαχείρισης των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Κ.Κ) μέσα από την πρόληψη, μείωση και σωστή διαχείριση τους, καθώς και η επίτευξη του σχετικού ευρωπαϊκού στόχου ανακύκλωσης. 

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι ένα από τα καυτά θέματα, είναι όταν υπάρχει για παράδειγμα μια κατεδάφιση αν θα μπορεί η εταιρεία, η οποία κάνει την κατεδάφιση να κάνει τον διαχωρισμό των υλικών και μετά να τα στέλνει στην μονάδα που κάνει την τελική διαχείριση ή εάν αυτό θα απαγορευτεί και θα πρέπει να παίρνει όλα τα υλικά στην μονάδα. 

Ένα άλλο θέμα, πρόσθεσε, είναι στην περίπτωση που υπάρχει ένα προσωρινό εργοτάξιο κοντά στο έργο που υλοποιείται, για το είδος των εργασιών που θα μπορούν να γίνονται σε αυτό. 

Ο κ. Θεοπέμπτου εξήγησε ότι η ένταση που υπάρχει στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων από κατεδαφίσεις και κατασκευές βρίσκεται στο γεγονός ότι επηρεάζει δεκάδες επιχειρήσεων και μπορεί μια νομοθετική παράγραφος μέσα στον κανονισμό, να κλείσει εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες έχουν κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων. 

Πρόσθεσε ότι, υπάρχει ένταση και από την πλευρά των τοπικών αρχών για το θέμα της οχληρίας, από την πλευρά των εταιρειών που θέλουν να κάνουν στα εργοτάξια προσωρινές εργασίες, αλλά και από τις εταιρίες που διαχειρίζονται τα υλικά.   

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση των Κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζωών Νόμων του 1994 έως 2020 ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση οι εκδιδόμενοι Κανονισμοί οι οποίοι αφορούν τη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης αδειών και πιστοποιητικών και την επιβολή των σχετικών τελών να δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ.  

Η ανάγκη για την κατάθεση και την προώθηση της παρούσας πρότασης νόμου προέκυψε κατά την συζήτηση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος του σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζωών (Προστασία Σκύλων και Γάτων σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» κατά την οποία διαπιστώθηκε η απουσία εξουσιοδοτικής διάταξης για έκδοση Κανονισμών με αναδρομική ισχύ. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί της υπό αναφορά πρότασης νόμου στην επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 έως 2021, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ) από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων (όπως ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί της ΑΗΚ, σταθμοί παραγωγής βιοαερίου, μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, σφαγεία, χοιροστάσια και πτηνοτροφεία, κ.λπ.), οι οποίες, ενώ πληρούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ΑΒΕ λόγω μη κατοχής έγκυρης και εν ισχύ πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής ή πιστοποιητικού έγκρισης. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου στην επόμενη συνεδρία της 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ίδρυση Υφ. Μετανάστευσης, κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών και κατάργηση ετήσιου τέλους €350

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/02/2024, υπερψήφισε την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών, την κατάργηση του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες, την επέκταση της άδειας μητρότητας στο πρώτο παιδί, την παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος του μήνα, την εφαρμογή του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά