Επιτροπή Παιδείας: Κατάργηση στασιμότητας λόγω επίδοσης και συμβιβαστική λύση για προδημοτική εκπαίδευση

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά διάρκεια της συνεδρίας στις 23/11/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι επιφέρουν την κατάργηση της στασιμότητας μαθητών του Γυμνασιακού κύκλου λόγω επίδοσης και την ένταξη σε Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού στο Λύκειο αναλόγως των επιδόσεων στο Γυμνάσιο.  

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, με την κατάργηση της στασιμότητας αποφεύγεται το πρόσθετο διοικητικό κόστος και η απώλεια εκπαιδευτικού χρόνου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανεξετάσεων, όπως επίσης και η ενίοτε τεχνητή αύξηση της βαθμολογίας προκειμένου να αποφεύγεται η στασιμότητα. Θα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για να αποδίδονται μέσα από τη βαθμολογία αντικειμενικά η πραγματική επίδοση και τα μαθησιακά αποτελέσματα και να διακρίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε ανώτερες τάξεις και βαθμίδες. Κατά συνέπεια θα μπορεί να οργανώνονται καλύτερα και τα μαθήματα ενίσχυσης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας που παρέχονται από τα σχολεία.  

Επιπρόσθετα, με τη συνεπαγόμενη κατάργηση και της διαδικασίας των ανεξετάσεων μαθητών αυξάνεται ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος, κατά τρόπο που μπορεί να βελτιωθούν τα χρονοδιαγράμματα διδασκαλίας και οργάνωσης του σχολικού έτους, όπως επίσης και να διατεθεί χρόνος για τη συστηματική εισαγωγή θεματικών που κρίνονται σημαντικές, όπως οι δεξιότητες τεχνολογίας και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, η πολιτειότητα, οι δεξιότητες κοινωνικής ζωής και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η οδική ασφάλεια.  

Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη ρύθμιση της πρόσβασης στις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης Λυκείου επιτυγχάνεται η ομαλότερη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και ο καλύτερος προσανατολισμός των μαθητών ανάλογα με τις δυνατότητες τους στην Α’ τάξη Λυκείου και στη συνέχεια στις Κατευθύνσεις Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος στασιμότητως στο Λύκειο και να βελτιωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Κατάργηση στασιμότητας λόγω επίδοσης, μεγάλη η ψυχολογική πίεση σε μαθητές λέει ο Προδρόμου 

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, o Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου είπε ότι συζητήθηκε σήμερα σε μια πρώτη συνεδρίαση η νομοθετική πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την κατάργηση της στασιμότητας λόγω επίδοσης στα γυμνάσια και την υιοθέτηση καλύτερου προσανατολισμού των μαθητών/τριών στις διαφορετικές ειδικεύσεις του λυκειακού κύκλου. 

Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης ένα συγκροτημένο και πιο αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών/τριών. 

Σημείωσε ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης θα ολοκληρωθούν με την πρόταση για αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών που έχει ολοκληρωθεί και τα σχετικά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Νομική Υπηρεσία για επεξεργασία. 

Στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών μιας σφαιρικής αξιόπιστης αξιολόγησης, συνέχισε ο κ. Προδρόμου, αξιοποιούνται ήδη δεδομένα και στοιχεία που προκύπτουν από τα τρία έτη εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης στον λυκειακό κύκλο. 

«Από την εξέταση των δεδομένων προκύπτει η ανάγκη για κάποια βελτιωτικά μέτρα. Ένα πρώτο μέτρο είναι αυτό της κατάργησης της στασιμότητας λόγω επίδοσης, ενώ θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα σχετικά με τον καλύτερο προσανατολισμό και την κατανομή των μαθητών/τριών στις διάφορες Κατευθύνσεις του Λυκείου και στις Τεχνικές Σχολές, με σκοπό να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμη φοίτηση των παιδιών», πρόσθεσε. 

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι προτείνεται κατάργηση της στασιμότητας λόγω επίδοσης στο Γυμνάσιο διότι το όποιο παιδαγωγικό όφελος φαίνεται, από τα διαθέσιμα στοιχεία, να είναι σχεδόν αμελητέο, ενώ η διαδικασία της στασιμότητας δημιουργεί μεγάλη ψυχολογική πίεση και άγχος, ενίοτε δε ακόμα και τάσεις εγκατάλειψης του σχολείου σε ένα μικρό αριθμό παιδιών. 

Εξάλλου, σημείωσε, ότι στην πρόταση αυτή λαμβάνεται υπόψη ότι η φοίτηση μέχρι την ηλικία των 15 ετών είναι υποχρεωτική. 

Ταυτόχρονα, είπε ο κ. Προδρόμου, λαμβάνεται υπόψη ότι η ρύθμιση αυτή για στασιμότητα λόγω επίδοσης αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό μαθητών/τριών. 

«Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα τρία τελευταία έτη που εφαρμόστηκε (πριν την πανδημία) αφορούσε ένα ποσοστό της τάξης του 0,5% των μαθητών. Ενώ, το όλο διοικητικό κόστος καθώς και η απώλεια διδακτικού χρόνου για το σύνολο των γυμνασίων εξαιτίας των σχετικών διαδικασιών, που φτάνει σε τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες ή περίοδο περίπου δυο εβδομάδων, είναι δυσανάλογα», πρόσθεσε. 

Σημείωσε ότι με την υιοθέτηση αυτής της αλλαγής ο χρόνος που θα κερδηθεί μπορεί να χρησιμοποιείται για την καλύτερη προσαρμογή και πιο άνετη διεξαγωγή των εργασιών του σχολείου μέσα στη δεδομένη χρονοσειρά του έτους, για επαναλήψεις, αλλά και για τη διάθεση χρόνου για τη διεξαγωγή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που σχεδιάζονται από το Υπουργείο. 

Συγκεκριμένα, είπε ο κ. Προδρόμου, στο πλαίσιο των εργαστηρίων αυτών θα καλλιεργούνται συστηματικότερα οι δεξιότητες του 21ου αιώνα που προβλέπονται και από τους σχεδιασμούς στο επίπεδο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2030. 

«Θα μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν μια σειρά από θεματικές ενότητες για τις οποίες υπάρχει πάντα η ομόφωνη άποψη ότι είναι αναγκαίες, αλλά κατά κανόνα δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος, όπως είναι οι Ψηφιακές Δεξιότητες, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ο Χρηματο-οικονομικός Αλφαβητισμός, η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, η Οδική Ασφάλεια κ.ο.κ.», συμπλήρωσε 

Ο κ. Προδρόμου είπε ότι την πρόταση συμπληρώνει πρόνοια σύμφωνα με την οποία για να ακολουθήσουν οι μαθητές την αντίστοιχη Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού στην Α’ Λυκείου θα προϋποτίθεται ότι έχουν τις βασικές απαραίτητες γνώσεις στα αντίστοιχα μαθήματα ειδίκευσης (βαθμολογία 10/20). 

Με αυτό τον τρόπο, σημείωσε, θα αποφεύγεται το φαινόμενο που παρατηρείται ορισμένοι μαθητές και μαθήτριες να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στην Ομάδα και μετέπειτα την Κατεύθυνση που επιλέγουν. 

«Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές/μαθήτριες θα προσανατολίζονται στο σχολικό πρόγραμμα κατά τρόπο που να αντιστοιχεί ωφέλιμα στις γνώσεις και επιδόσεις τους», ανέφερε. 

Είπε, επίσης, ότι με την εφαρμογή της πρότασης θα αναγράφονται σε ενδεικτικά και απολυτήριο Γυμνασίου οι αντίστοιχες πραγματικές βαθμολογίες και κατά τον τρόπο αυτό θα εξακολουθήσει να υπάρχει κίνητρο επίδοσης και βελτίωσης, αφού δεν θα επιθυμούν οι μαθητές να έχουν Απολυτήριο με βαθμολογία χαμηλότερη της «βάσης».  

«Η νομοθετική πρόταση θεσπίζει την κατάργηση της στασιμότητας λόγω επίδοσης, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη παιδαγωγική ωφέλεια από την επανάληψη της ίδιας τάξης, όμως το ίδιο δεν ισχύει για τη στασιμότητα λόγω απουσιών. Διότι προκύπτει στασιμότητα από τόσο μεγάλο βαθμό απουσιών που στη ουσία σημαίνει ότι ο μαθητής ουσιαστικά δεν έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα και επομένως δεν πρόκειται στη συνέχεια για επανάληψη της τάξης, αλλά ουσιαστικά για πρώτη φοίτηση», σημείωσε. 

Ο κ. Προδρόμου είπε ότι ελπίζουν ότι στη συνέχεια και μέσα από την εξέταση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα εγκριθούν αυτές οι τροποποιήσεις που θα συμβάλουν στην καλύτερη διοργάνωση των μαθημάτων και λειτουργία των σχολείων, καθώς και στην καλύτερη σχολική σταδιοδρομία των μαθητών. 

«Την πρόταση αυτή θα πρέπει να συμπληρώσουν στη συνέχεια και άλλοι σχεδιασμοί που ήδη γίνονται στο Υπουργείο για την καλύτερη οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών στον λυκειακό κύκλο, στη βάση των συμπερασμάτων που εξάγονται από το νέο σύστημα αξιολόγησης που ισχύει. Ενώ το συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης στην εκπαίδευση θα συμπληρωθεί με τα νομοσχέδια για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών που έχουν ολοκληρωθεί και θα μπορεί να κατατεθούν στη Βουλή μετά τις προεδρικές εκλογές», πρόσθεσε.    

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι το θέμα της στασιμότητας δεν έχει εξαντληθεί. «Δεν είμαστε αρνητικοί. Περιμένουμε περισσότερες εξηγήσεις επί του συγκεκριμένου θέματος για να μπορέσουμε σε εν ευθέτω χρόνω να αποφασίσουμε και αποφανθούμε επί της συγκεκριμένης πρότασης του Υπουργείου Παιδείας», πρόσθεσε. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σε δηλώσεις του είπε ότι με την νέα αυτή μεταρρύθμιση «στοχεύουμε να καταργηθεί η στασιμότητα στον γυμνασιακό κύκλο, κάτι το οποίο εξοικονομεί διδακτικό χρόνο πρώτον, δεύτερο επεκτείνει την σχολική χρονιά για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, μειώνει το διοικητικό κόστος λειτουργίας και καθιστά το μαθητή υπεύθυνο, του δίνει ένα κίνητρο ευθύνης για να πετύχει το μέγιστο δυνατό βαθμό με βάση τις δικές του δυνατότητες». 

«Με την καινοτομία αυτή γίνεται παράλληλα ενδυνάμωση της ενισχυτικής διδασκαλίας και εισάγεται μια νέα καινοτομία επίσης για ανάπτυξη των δεξιοτήτων με την εφαρμογή του εργαστηρίου δεξιοτήτων» μια αναγκαιότητα, όπως είπε, της σύγχρονης κοινωνίας. «Ο ΔΗΣΥ και η Κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη στοχεύουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή της διακυβέρνησης σε συνεχείς μεταρρυθμίσεις για να οδηγήσουμε την Κύπρο στο Αύριο με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να συνεχίζει αυτή τη δημιουργική πορεία», συμπλήρωσε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι για ακόμα μια φορά, το Υπουργείο Παιδείας φέρνει άλλη μια αλλαγή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, μεμονωμένα. 

«Είναι η ιστορία δέκα χρόνων η οποία επαναλαμβάνεται. Κανένας συνολικός σχεδιασμός, καμιά στρατηγική. Αποχαιρετήσαμε σήμερα τον κύριο Υπουργό, επειδή ήταν η τελευταία του παρουσία στην Επιτροπή Παιδείας και πρέπει να πω το εξής: Είναι πραγματικά με πόνο ψυχής που πρέπει να συμπεράνουμε ότι αυτή η Κυβέρνηση, στον τομέα της παιδείας έχει αποτύχει», πρόσθεσε. 

Έχει αποτύχει, συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, διότι ουδέποτε υπήρξε ένας συνολικός, προοδευτικός, δημοκρατικός σχεδιασμός για την παιδεία του τόπου. 

«Λειτουργούσαν με τη λογική του «βλέποντας και κάνοντας», στη βάση μιας ιδεολογικής εμμονής στο νεοφιλελευθερισμό απλά για να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτό που συμβαίνει στα σχολεία μας τις τελευταίες μέρες με τις εξετάσεις των τετραμήνων, είναι η απόδειξη αυτής της παταγώδους αποτυχίας στον τομέα της παιδείας», συμπλήρωσε. 

Ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασίας Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι πρόκειται για μια πρόταση που ως Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία συμφωνούν, διότι θα εξοικονομήσει τόσο εκπαιδευτικό χρόνο όσο και θα απαλλάξει έστω και το 0,5% των παιδιών που μένουν στάσιμα λόγω επίδοσης από το τρομερό άγχος και την αγωνία για το θέμα της επίδοσης τους. 

«Η στασιμότητα λόγω απουσιών παραμένει, οπόταν η μόνη προϋπόθεση για να ισχύσει η κατάργηση, αφορά την βαθμολογία των μαθητών που παραμένει στα 10 από τα 20 και στα βασικά μαθήματα του κλάδου που ακολουθούν. Επιπρόσθετα, υποστηρίξαμε ότι αυτά τα παιδιά που λόγω επίδοσης θα περνούν στο λυκειακό κύκλο θα πρέπει οπωσδήποτε να στηριχτούν και ψυχολογικά και εκπαιδευτικά», κατέληξε. 

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι στοχεύουν στη διαφοροποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων για προαγωγή και απόλυση των μαθητών της Α’, Β’ και Γ’ τάξης των Τεχνικών Σχολών.  

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η διαφοροποίηση των μαθημάτων εξέτασης για προαγωγή και απόλυση κρίνεται αναγκαία μετά τη λειτουργία νέων κλάδων και ειδικοτήτων στην Τεχνική Εκπαίδευση και αναμένεται να βελτιώσει τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών στο πλαίσιο των τετραμήνων, η οποία εφαρμόζεται και στις τρεις τάξεις της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.   

Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και συναφείς κανονισμοί 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης κατά 8 μήνες. Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη τροποποίηση διασαφηνίζονται ονομαστικά οι ηλικιακές ομάδες που θα δημιουργηθούν, ως αποτέλεσμα της επέκτασης, προσδιορίζεται η σταδιακή εφαρμογή της επέκτασης, καθώς και ότι ο Υπουργός θα έχει την εξουσία να καθορίζει κριτήρια για την κατανομή των παιδιών στα νηπιαγωγεία. 

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026 περιλαμβάνεται η μεταρρύθμιση C5.1R3 που αφορά την επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων χρόνων. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση αφορά την ηλικιακή ομάδα τεσσάρων χρόνων και οκτώ μηνών έως έξι χρόνων. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα διασφαλίσει την καθολική πλέον φοίτηση των παιδιών τεσσάρων έως έξι χρόνων σε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα λειτουργούν αποκλειστικά, σε δημόσια, κοινοτικά ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.). 

Ακόμη, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα γίνει σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις. Τη σχολική χρονιά 2023-2024 θα επεκταθεί το όριο ηλικίας εισδοχής στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση κατά δύο μήνες, ενώ τη σχολική χρονιά 2024-2025 θα επεκταθεί δύο επιπρόσθετους μήνες (τέσσερις συνολικά). Τη σχολική χρονιά 2025-2026 το έργο θα εφαρμοστεί πλήρως με την επέκταση του ορίου ηλικίας εισδοχής στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση, κατά οκτώ μήνες. Η φοίτηση των παιδιών κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων θα είναι υποχρεωτική και δωρεάν.

Επίσης, η νομοθεσία προβλέπει πως όποιος έχει την επιμέλεια του μαθητή και παραλείπει την εγγραφή στην προδημοτική εκπαίδευση, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι €1.000 ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

Σε συμβιβαστική λύση για την υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευσης 

Σε συμβιβαστική λύση για εφαρμογή της μεταρρύθμισης που αφορά την επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 χρόνων, αποδεχόμενη ομόφωνα δύο τροπολογίες του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, κατέληξε η Επιτροπή Παιδείας, όπως δήλωσαν Βουλευτές μετά τη συνεδρία. 

Η Επιτροπή συζήτησε κεκλεισμένων των θυρών το θέμα της επέκτασης της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας. 

Η παιδεία δεν είναι χώρος αντιπαραθέσεων, δήλωσε ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης. 

Ο χώρος της παιδείας, συνέχισε ο κ. Σαββίδης, είναι χώρος συναινετικός και σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα έχει κάνει αποδεκτές τις δύο τροπολογίες, του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, οι οποίες από τη μια διασφαλίζουν ότι εξασφαλίζουμε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και από την άλλη ρίχνουμε μανδύα προστασίας προς το δημόσιο σχολείο. 

«Άρα ικανοποιούνται άπαντες. Προχωρούμε για ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο, προχωρούμε για να αντλήσουμε τα χρήματα και από την άλλη βοηθούμε τις οικογένειες, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν τα παιδιά τους πρόσβαση σε δημόσια εκπαίδευση δωρεάν», πρόσθεσε. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σε δηλώσεις του είπε ότι αισίως η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής κατέληξε σε συμβιβαστική λύση για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, που αφορά την επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 χρόνων. 

«Οι επαφές που είχαμε αναπτύξει ως ΔΗΣΥ μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετέχουν στην Επιτροπή, στη βάση τροπολογιών που είχαν καταθέσει συνάδελφοι από άλλα κόμματα, οδήγησαν στον σαφή καθορισμό πλαισίου λειτουργίας της μεταρρύθμισης αυτής. Με τις ρυθμίσεις που έχουμε ενσωματώσει στο κείμενο του νομοσχεδίου για τον κανονισμό, συμφωνεί και η ΠΟΕΔ. Ως εκ τούτου, η σημερινή διαμαρτυρία των δασκάλων έξω από το Προεδρικό καθίσταται αχρείαστη. Έχουμε ικανοποιήσει τις σχετικές τους ανησυχίες», συμπλήρωσε. 

Με τη μεταρρύθμιση αυτή, συνέχισε ο κ. Κάρουλλας, η οποία οδηγείται προς την Ολομέλεια την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, επωφελούνται 1.800 νοικοκυριά, με €12,2 εκ., που είναι μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά την προδημοτική εκπαίδευση να αρχίζει από τα 4 χρόνια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα παιδιά, στους αυριανούς πολίτες με παράλληλη στήριξη της εργασιακής ζωής των γονέων. 

«Ευελπιστούμε ότι η αρχή αυτή που γίνεται σε θέματα παιδείας για την Κύπρου το Αύριο, θα ευοδωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό για το δημιουργικό αύριο του τόπου μας και αποδείξαμε σήμερα ως Επιτροπή Παιδείας της Βουλής ότι με τρόπο δημιουργικό μπορούμε να συναινέσουμε για την εφαρμογή της σπουδαίας αυτής συνολικής μεταρρύθμισης», πρόσθεσε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι το ΑΚΕΛ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, η τροπολογία που κατάθεσε το ΑΚΕΛ και ήταν η τροπολογία, η οποία διασφάλιζε ξεκάθαρα τον χαρακτήρα της δημόσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δεν υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Παιδείας. 

«Βεβαίως, η τροπολογία αυτή θα κατατεθεί και στην Ολομέλεια. Συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να επεκταθεί η υποχρεωτική, δημόσια, προδημοτική εκπαίδευση στα τέσσερα χρόνια. Το παράθυρο όμως που ανοίγει το Υπουργείο Παιδείας, για πρώτη φορά να εκχωρήσει κομμάτι της δημόσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και περιπλοκές», πρόσθεσε. 

Απ’ εκεί και πέρα, είπε ο κ. Χριστοφίδης, «είναι διαχείριση ζημιάς που κάνουμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και κυρίως με τους πολίτες που μας ακούν». 

«Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ούτως ώστε να διασφαλιστεί πλήρως το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί να γίνει αυτό; Βεβαίως και μπορεί να γίνει, με κάλυψη των τρέχουσων αναγκών, με τη μετατροπή των κοινοτικών νηπιαγωγείων σε δημόσια και την αξιοποίηση των λυόμενων ή άλλων αιθουσών που υπάρχουν στις κοινότητες και στα σχολεία μας», ανέφερε. 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου, σε δηλώσεις του είπε ότι το έχουν δηλώσει πολλές φορές ότι είναι μέσα από συναίνεση που βρίσκουν τις λύσεις, προσθέτοντας ότι σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας έχουν συζητήσει, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, το νομοσχέδιο για την προς τα κάτω μείωση της προδημοτικής, η οποία θα καταλήγει στην υποχρεωτική προδημοτική από τα 4 έτη. 

«Από τη μια επιτρέπουμε στο Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει με τους σχεδιασμούς του, λαμβάνοντας τα χρήματα από την ΕΕ, έτσι ώστε σταδιακά να επεκτείνει την προδημοτική μέχρι το 2026 και από την άλλη έχουμε καταθέσει την τροπολογία, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την Επιτροπή Παιδείας και από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να δεσμεύει το Υπουργείο ότι από το 2026 -2027 και μετέπειτα όλα τα παιδιά θα φοιτούν στα δημόσια νηπιαγωγεία της περιφέρειας τους», συμπλήρωσε. 

Οπόταν, συνέχισε ο κ. Αποστόλου, το Υπουργείο Παιδείας εκτός από τη δέσμευση να υλοποιήσει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης θα υπάρχει και η δέσμευση έτσι ώστε να υλοποιήσει το πρόγραμμα σταδιακής επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών των δημοσίων νηπιαγωγείων.    

Ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι στη σημερινή συνεδρία της η Επιτροπή εξέτασε την επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών, όπου ομόφωνα η Επιτροπή συμφώνησε με αυτήν την επέκταση με την προϋπόθεση ότι και στις επόμενες χρονιές θα προηγείται η εκπαίδευση στα δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία και όταν δεν υπάρχουν θέσεις σε αυτά τότε μόνο τα παιδιά θα εγγράφονται στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. 

«Αυτή η επιχορήγηση μέσα από το σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι γύρω στα €12 εκατομμύρια και η προσπάθεια ήταν και είναι αυτά τα χρήματα να εκταμιευθούν προς όφελος της εκπαίδευσης και χωρίς να χαθεί ούτε ένα σεντ. Ομόφωνα η Επιτροπή Παιδείας έκανε αυτές τις τροποποιήσεις με την προοπτική ότι το 2027 το Υπουργείο Παιδείας θα έχει όλες τις υποδομές όλες ώστε να απορροφούνται όλα τα παιδιά στο δημόσιο τομέα», κατέληξε.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος ετοιμάστηκε από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και ανέρχεται στα €18,520,000 και περιλαμβάνει Κρατική Χορηγία ύψους €13,500,000. 

Κόβει τα φτερά του ΑΠΚΥ ο προϋπολογισμός του 

Κόβει τα φτερά του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ο προϋπολογισμός του, είπε ο αναπληρωτής Πρόεδρος Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής.  

Ο κ. Σαββίδης είπε ότι ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου δεν έχει κατατεθεί τελικά από το Πανεπιστήμιο, «γιατί δεν το άφησαν και αυτό μας λυπεί κατάφορα γιατί θέλουμε ένα Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο να εδραιώνεται περισσότερο στην κοινωνία, στους νέους». 

Δυστυχώς, συνέχισε, «ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός κόβει τα φτερά του Πανεπιστημίου, το κρατά στάσιμο και δεν τον αφήνει να αναπτύξει νέα προγράμματα». 

Συνεχίζοντας είπε ότι «ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να δούμε ένα αναπτυξιακό προϋπολογισμό, ο οποίος θα δίνει την ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά, σε περισσότερα προγράμματα, για να σπουδάσουν εξ αποστάσεως». 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής είπε ότι σήμερα κατήγγειλαν οι ίδιες οι αρχές του Ανοικτού Πανεπιστημίου ότι ενώ κατέθεσαν έναν προϋπολογισμό €13 εκατομμυρίων, αναγκαίο για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ενός πανεπιστημίου που στηρίζεται κατ’ εξοχήν στη τεχνολογία, αλλά και για την επέκταση των προγραμμάτων του, χωρίς καμιά δικαιολογία Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Οικονομικών καθήλωσαν αυτό τον προϋπολογισμό στα €10 εκατομμύρια, μη επιτρέποντας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο οποιαδήποτε άλλη αναπτυξιακή δραστηριότητα.  

«Θεωρούμε αυτή την προσέγγιση απαράδεχτη. Ταυτόχρονα βέβαια, μας δημιουργούνται ερωτήματα: Ποια συμφέροντα και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί αυτή η πολύ «ζεστή» προσπάθεια της κυβέρνησης να κρατήσει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο καθηλωμένο;», κατέληξε. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων