Επιτροπή Οικονομικών: Συνταξιοδοτικό σχέδιο δημόσιων υπαλλήλων και συμπληρωματικός προϋπ. ύψους €172 εκτατ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:

(α) η δημιουργία νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τους υπαλλήλους της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων θα διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1.1.2013 και μετά.

(β) η κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1.1.2021 για τα μέλη του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων καθώς και για τα μέλη των Σχεδίων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που είναι όμοια με αυτό. Επίσης, επανεντάσσονται στο υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, νεοεισερχόμενοι δικαστές, με αναδρομική ισχύ από 1.10.2011 καθώς και οι νεοεισερχόμενοι δικαστές που θα διοριστούν μελλοντικά.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, παρουσιάζοντας τα νομοσχέδια σημείωσε ότι θεωρεί ότι διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ ο τρόπος λειτουργίας του σχεδίου διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Όπως ανέφερε, τα προτεινόμενα νομοσχέδια είναι αποτέλεσμα συμφωνίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, μετά από διάλογο που κράτησε αρκετά χρόνια.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το ενεργητικό του ταμείου δύναται να επενδύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Υπάρχουν ωστόσο ασφαλιστικές δικλείδες. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το ταμείο για δανεισμό από το κράτος ή τα μέλη του ταμείου. Δύναται όμως να χρησιμοποιείται για επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Επιπλέον, είπε, μέσα από την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σε ετήσια βάση από τον Γενικό Λογιστή και έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή, διασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια και η βιωσιμότητα του ταμείου.

Ο κ. Πετρίδης ανέφερε επίσης ότι προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης, η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, η οποία θα επιβεβαιώνει ότι οι πόροι του ταμείου χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς σύστασης του ταμείου και τους κανονισμούς.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέλη του νέου σχεδίου είναι όλοι οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι, που διορίστηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2011, καθώς και όσοι μόνιμοι υπάλληλοι θα διοριστούν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Όπως σημείωσε, στο σχέδιο εντάσσονται και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι ειδικοί αστυνομικοί που έχουν μονιμοποιηθεί, οι συμβασιούχοι υπαξιωματικοί και οι απόφοιτοι του Δασικού Κολλεγίου που απασχολούνται με σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον στενό δημόσιο τομέα που θα καλυφθούν από το σχέδιο ανέρχονται στους 12.571. Επιπρόσθετα σε αυτούς θα είναι όσοι εργοδοτούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για τους οποίους ο Υπουργός δεν είχε αριθμητικά στοιχεία.

Ο εργοδότης και το μέλος θα καταβάλλουν από 5% των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του μέλους, κατόπιν αναλογιστικής μελέτης μεγάλου οίκου. Το ποσοστό δύναται μελλοντικά να αναπροσαρμόζεται, μετά από σχετική αναλογιστική μελέτη.

Ο Υπουργός σημείωσε οι αναδρομικές εισφορές των εργαζομένων θα μπορούν να καταβληθούν, είτε εφάπαξ εντός 14 μηνών, ή σε 24 μηνιαίες δόσεις με αποκοπή από τον μισθό του μέλους.

Επιπλέον, το εφάπαξ δεν θα φορολογείται, κάτι το οποίο, με βάση το δεύτερο νομοσχέδιο που κατατίθεται μαζί, σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα ισχύει και για τους μέλη του υφιστάμενου Κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων, αφού καταργείται η φορολόγηση του εφάπαξ από 1/1/2021.

Όσον αφορά άτομα τα οποία θα ενέπιπταν στο σχέδιο αλλά στο μεταξύ έχουν αφυπηρετήσει ή αποβιώσει, ο Υπουργός δήλωσε ότι, παρόλο που δεν προβλέπεται κάτι στα νομοσχέδια, υπάρχει η πολιτική δέσμευση ότι κατά αναλογία θα υπολογιστεί εφάπαξ ποσό για αυτούς, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συζήτησης, ο Υπουργός δήλωσε ότι πρόκειται για μία ιστορική μέτρα και για τους εργαζόμενους και για τα δημόσια οικονομικά. «Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά 90% και οι οργανώσεις των εργαζομένων έχουν εκφράσει την ευαρέσκειά τους, την ικανοποίησή τους για αυτό τα νομοσχέδια», σημείωσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την υποχρεωτικότητα εφαρμογής των νομοσχεδίων, σε κλάδους που εφαρμόζονται επί μέρους ταμεία προνοίας, όπως η ΑΗΚ, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι υφιστάμενοι υπάλληλοι μπορούν να διατηρήσουν τα ταμεία προνοίας τους, αλλά για λόγους ισονομίας, χρηστής διοίκησης και αποτελεσματικότητας, οι νέοι υπάλληλοι θα πρέπει να εισέρχονται στο νέο σχέδιο.

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συζήτηση ανέφερε ότι κρατάει δύο σημεία. Το πρώτο είναι η ικανοποίηση που εξέφρασαν οι συντεχνίες και το δεύτερο οι διαφωνίες που έχουν εκφραστεί από συνδικαλιστικές οργανώσεις για συγκεκριμένες πτυχές.

«Έχουν ακουστεί οι διαφωνίες που αφορούν τους αξιωματικούς, διαφωνίες για πρόσωπα που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το 2011 μέχρι σήμερα και η διαφωνία των συντεχνιών της Αρχής Ηλεκτρισμού», είπε. Σημείωσε ότι η Επιτροπή θα εργαστεί με εντατικό τρόπο για να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν την εξέταση των δύο νομοσχεδίων, όμως τόνισε ότι είναι συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε πριν 13 μήνες «και δεν είναι εύκολο να περιμένει κανείς ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ολοκληρώσει το δικό της έργο σε 10-13 μόλις μέρες», είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, είπε ότι τα νέα νομοσχέδια, πέραν του κενού 10 χρόνων που καλύπτει, έρχεται να καλύψει και νέες κατηγορίες χιλιάδων εργαζομένων, που μέχρι σήμερα δεν είχαν ποτέ κανένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα, όπως οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου και οι ειδικοί αξιωματικοί.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα νομοσχέδια έρχονται να καλύψουν ένα κενό 10 χρόνων, που αφορά στην αφαίρεση του δικαιώματος των νεοεισερχόμενων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα στον δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι, «παρόλη την προσπάθεια που χαιρετίζουμε, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων που είτε έχουν εξαιρεθεί ή αδικηθεί κατάφορα. Σημειώνουμε την τεράστια αδικία που γίνεται στους συμβασιούχους υπαξιωματικούς, περίπου 1.150 άτομα», ενώ πρόσθεσε και όσους έχουν αφυπηρετήσει από το 2011 μέχρι το 2020, οι οποίοι δεν πήραν κανένα συνταξιοδοτικό ωφέλημα και αναγκάζονται να εργαστούν στην ηλικία των 65 και άλλες κατηγορίες.

ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ που συμμετείχαν στη διαβούλευση, χαιρέτισαν την έναρξη συζήτησης των νομοσχεδίων και ζήτησαν αν είναι δυνατόν να ψηφιστούν από την Ολομέλεια της Βουλής πριν τις θερινές διακοπές του σώματος.

Η ΟΕΛΜΕΚ ζήτησε να αυξηθεί η περίοδος αποπληρωμής των αναδρομικών εισφορών, από 24 σε 60 δόσεις, για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι.

Οι Συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο το Υπουργείο επαναφέρει τη λογική των συνταξιοδοτικών ταμείων, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε προωθήσει τα Ταμεία Προνοίας. Όπως σημείωσαν, η εφαρμογή του νέου σχεδίου στραγγαλίζει το ταμείο προνοίας τους, το οποίο συντάχθηκε με βάση την καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομικών. Σημείωσαν επίσης ότι ο εργοδότης θα καλείται να υποβάλλει αυξημένες εισφορές σε σχέση με υφιστάμενο ταμείο προνοίας, ενώ οι εργαζόμενοι ζημιώνονται. Αναρωτήθηκαν επίσης γιατί το νέο σχέδιο δεν θα είναι υπό την εποπτεία του εφόρου επαγγελματικών ταμείων και σημείωσαν ότι ζητούν εξαίρεση από τη νομοθεσία ή δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε αυτό.

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου και ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού σημείωσαν τις δικές τους ανησυχίες σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες στον χρόνο αφυπηρέτησής τους και πώς επηρεάζονται τα μέλη τους, καθώς οι αστυνομικοί αφυπηρετούν υποχρεωτικά στα 62, ενώ οι ΣΥΠ στα 57, με δυνατότητα πρόσθετης επέκτασης με δύο τριετή συμβόλαια.

Η Επιτροπή διεκδίκησης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων όσων αφυπηρέτησαν από το 2011 και μετά, ανέφερε ότι δεν έχουν λάβει ούτε συμπληρωματική σύνταξη, ούτε εφάπαξ, με αποτέλεσμα να «ψάχνουν μεροκάματο», μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Επιμένουν στην εξαίρεση των υπαλλήλων της ΑΗΚ από το Νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων οι συντεχνίες

Επανέρχονται με δεύτερη επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, οι συντεχνίες των εργαζομένων της ΑΗΚ, επιμένοντας στο αίτημά τους να εξαιρεθεί ο Οργανισμός και το προσωπικό του από το Νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων ή τουλάχιστον, όπως προτείνουν εναλλακτικά, η συμμετοχή τους να είναι σε προαιρετική βάση.

Αντικρούοντας την αρνητική στάση του Υπουργού Οικονομικών στην πρώτη τους επιστολή στις αρχές του μήνα, επισημαίνουν ότι «στο προτεινόμενο Σχέδιο το κόστος του Εργοδότη δεν περιορίζεται στην εκ 5% εισφορά επί των συνταξίμων απολαβών όπως ισχυρίζεστε (απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό), αλλά τούτο αυξάνεται κατά 4,1% εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επί του συνόλου των συνταξίμων απολαβών και επιπλέον 4,1% επί του συνόλου των ακαθάριστων απολαβών του υπαλλήλου, πέραν των συντάξιμων απολαβών».

Σημειώνουν, ακόμα, ότι «το συγκεκριμένο Σχέδιο, πέραν του αυξημένου κόστους του εργοδότη επαναφέρονται πρόνοιες του παλιού σχεδίου συντάξεων, με τις οποίες οι εργαζόμενοι με την συνταξιοδότηση τους ζημιώνονται στο πολλαπλάσιο των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων, όταν μάλιστα οι εισφορές δεν περιορίζονται στους συντάξιμους μήνες στους οποίους υπολογίζονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα».

Αναφέρουν, δε, ότι «το Κράτος φρόντισε μέσω νομοθεσίας να προστατέψει τέτοια ταμεία (προνοίας) εγκαθιδρύοντας τον θεσμό του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, ο οποίος μέσα σε αυστηρά νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο εποπτεύει τη λειτουργία τους», ενώ εκφράζουν την απορία «γιατί το συγκεκριμένο Σχέδιο δεν θα είναι εγγεγραμμένο και κάτω από την εποπτεία του Εφόρου», καθώς και «γιατί, ενώ είναι Σχέδιο με εισφορές των εργαζομένων, στο Νομοσχέδιο δεν καθορίζεται ως Σχέδιο με εισφορές εργαζομένων».

Στην επιστολή τους, άλλωστε, οι συντεχνίες της ΑΗΚ θίγουν το μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο προωθείται μιας άλλης μορφής επαγγελματική σύνταξη, η οποία, όπως αναφέρουν, θα λειτουργήσει κατά το δυσμενέστερο εις βάρος των εργαζομένων όσον αφορά εισφορές και ωφελήματα.

Εξάλλου, στη δεύτερη αυτή επιστολή, υπενθυμίζουν ότι οι συντεχνίες της ΑΗΚ δε συμμετείχαν σε συζήτηση ή διάλογο για το συγκεκριμένο Σχέδιο, ότι στην ΑΗΚ λειτουργούν το παλαιό Σχέδιο Συντάξεων και το Ταμείο Προνοίας για το νεοεισερχόμενο προσωπικό με 10% εισφορά του Εργοδότη και ότι το υπό αναφορά Σχέδιο θα είναι ένα τρίτο σχέδιο στον Οργανισμό «με αυξημένο κόστος εισφορών και πρόσθετο λειτουργικό κόστος και στην ουσία θα στραγγαλίζει το Ταμείο Προνοίας εισάγοντας και την περαιτέρω άνιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων».

«Με δεδομένο ότι, δεν έχουμε ενώπιον μας επαρκή στοιχεία αναλογιστικών μελετών που να καταδεικνύουν ότι, με το ίδιο περίπου κόστος του Εργοδότη, οι εργαζόμενοι θα έχουν καλύτερα ωφελήματα από το υφιστάμενο Ταμείο Προνοίας και νοουμένου ότι στον Οργανισμό μας δεν έχει διεξαχθεί οποιοσδήποτε διάλογος για το θέμα, θεωρούμε την συγκεκριμένη ενέργεια ως εξόφθαλμη παραβίαση της Συλλογικής μας Σύμβασης και ως τέτοια θα την χειριστούμε», καταλήγει η επιστολή.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Επιφυλάξεις για το νέο συνταξιοδοτικό

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι όπως πληρωθεί από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα εκατό εβδομήντα ένα εκατομμύρια, οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και τριακόσια είκοσι τρία ευρώ (€171.852.323) για κάλυψη των δαπανών της κυβέρνησης της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Μελίνα Κατσουνωτού, παρουσιάζοντας τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ανέφερε ότι αυτός προβλέπει κονδύλι 171.8 εκ. ευρώ και καλύπτει τις ανάγκες της Αρχής κατά της Διαφθοράς και του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ενώ περιλαμβάνει και κονδύλια για άμυνα και άλλες ανάγκες που προέκυψαν εκτάκτως, μαζί με τη μετονομασία για τις θέσεις του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή.

Κατά τη συζήτηση, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός επιτρέπει σημαντικές πολιτικές και θεσμούς, όπως το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της διαφθοράς, 55 εκ. για αμυντική θωράκιση και σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα.

Οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ, της ΔΗΠΑ-Συνεργασία και των Οικολόγων, αναρωτήθηκαν γιατί η επίκληση για τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους γίνεται μόνο για τις προτάσεις της κυβέρνησης, ενώ οι προτάσεις της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζονται ως λαϊκισμός.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συζήτησης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, ανέφερε ότι «με ξενίζει η σπουδή του Υπουργείου Οικονομικών να θέσει ένα ζήτημα το οποίο εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο πλαίσιο ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού, ο οποίος υποβάλλεται για κάλυψη έκτακτων δαπανών».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, ανέφερε ότι η ευχέρεια κατάθεσης συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους €172 εκ., είναι συνέπεια μίας συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης, «μακριά από πολιτικές που μας είχαν οδηγήσει σε περιπέτειες και στην πτώχευση, για να έχουμε τώρα κονδύλια στήριξης των στεγαστικών προγραμμάτων των νέων, κονδύλι για συντήρηση και επιδιόρθωση σε ναούς στις κατεχόμενες περιοχές, ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης», ενώ υπηρετεί και νέες πολιτικές, όπως το Υφυπουργείο Πολιτισμού και η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Πρόσθεσε ότι το κράτος έχει αποφασίσει δαπάνες 300 εκ. ευρώ για στήριξη των πολιτών και της οικονομίας, ενώ υπάρχουν και απροσδόκητες δαπάνες, όπως το αυξημένο ρεύμα και μισθολόγιο που καλείται να πληρώσει το κράτος ως πελάτης και ως εργοδότης.

Για το θέμα της μετονομασίας των ρόλων Βοηθού Γενικού Ελεγκτή και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ο κ. Κουλλά ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών συμμορφώθηκε με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ως όφειλε, καθώς οι γνωματεύσεις του είναι δεσμευτικές για την εκτελεστική εξουσία. Αν η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι διαφορετική, θα ξανατροποποιηθεί ο προϋπολογισμός, ανάλογα με την απόφαση, πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, σημείωσε ότι πρέπει «επιτέλους η κυβέρνηση να απαντήσει σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο απροσδόκητα κεφάλαια του κράτους, τα οποία προκύπτουν από τις αυξήσεις στις τιμές». Ανέφερε ότι είναι ένα θέμα που έχει τεθεί κατ’ επανάληψη, χωρίς να έχουν δοθεί ξεκάθαρες απαντήσεις.

Το δεύτερο σημείο που έθεσε ο κ. Καυκαλιάς, είναι ότι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει ελάχιστα κονδύλια για στήριξη της πραγματικής οικονομίας, της κοινωνίας, επαγγελματικών ομάδων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δέχθηκαν πλήγμα από την οικονομική κρίση, σημειώνοντας την ανάγκη στήριξης του τομέα των κέντρων αναψυχής και του πολιτισμού. Για το θέμα που έθιξε ο Γενικός Ελεγκτής, ο κ. Καυκαλιάς αναρωτήθηκε εκ νέου γιατί αυτή η πρόταση συμπεριλήφθηκε στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, πόσο μάλλον, από τη στιγμή που εκκρεμεί απόφαση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, σημείωσε ότι «δεν συζητούνται και δεν υιοθετούνται πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, τη διπλή φορολογία, τη φορολόγηση των ρύπων. Επιπρόσθετα συντηρείται η αδικία με τα κέντρα διασκέδασης, τα οποία έχουν πληρωθεί για τις 30 βδομάδες και υπολείπονται ακόμα 32», αφού με διάταγμα είχαν μείνει κλειστά για 62 βδομάδες, ενώ συμπλήρωσε ότι πρέπει να στηριχθούν και οι άνθρωποι του πολιτισμού.

Προσπάθεια μετονομασίας Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή μέσα από τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, ενώ η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει καταφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, και την υιοθέτησή της από το Υπουργείο Οικονομικών, για μετονομασία του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, σε “Βοηθό Γενικό Ελεγκτή” και “Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα” αντίστοιχα, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός που παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, προβλέπει την υιοθέτηση της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα και τη μετονομασία των θέσεων μέσω αυτού.

Ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, χρησιμοποιώντας την έκφραση του Αβέρωφ Νεοφύτου σε προηγούμενη συζήτηση για το θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής το 2015, έκανε λόγο για «συνταγματική εκτροπή», καθώς η αλλαγή των ονομάτων των θέσεων του Γενικού Ελεγκτή, του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή, του Βοηθού Εισαγγελέα, του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, του Διοικητή της ΚΤΚ και του Υποδιοικητή της ΚΤΚ, καθορίζονται από το Σύνταγμα και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως είπε.

Σημείωσε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, μετά την υιοθέτηση της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα από το Υπουργείο Οικονομικών και η σύστασή του είναι οι συγκεκριμένες πρόνοιες στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό να μην τροποποιηθούν, αναμένοντας τις αποφάσεις του Ανωτάτου.

Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέλυσε εκ νέου τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, με τα οποία συμφώνησαν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου.

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η συζήτηση επί του νομοσχεδίου έχει ολοκληρωθεί και το θέμα θα παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να υποβοηθηθούν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης χρέους όπου υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι επιβαρυμένα με την εγγραφή εμπράγματους βάρους από οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση της Δημοκρατίας.

Με την σκοπούμενη τροποποίηση αφενός διασφαλίζεται η μη κατάχρηση της νομοθεσίας, κατά την διαδικασία αναδιάρθρωσης, εις βάρος των προσώπων/Επαρχιακών Διοικήσεων προς όφελος των οποίων επενεργεί το εμπράγματο βάρος και αφετέρου παρέχεται περαιτέρω προστασία στους οφειλέτες των οποίων τα ακίνητά τους είναι επιβαρυμένα με εμπράγματο βάρος από οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου κατέθεσαν εισηγήσεις για βελτίωση της πρότασης νόμου και, συναφώς, οι εισηγητές αυτής αποφάσισαν όπως προβούν σε σχετικές τροποποιήσεις επί του κειμένου.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επισήμαναν την ανάγκη εισαγωγής αντίστοιχων ρυθμίσεων στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμων και, ως εκ τούτου, οι εισηγητές εξέφρασαν την πρόθεσή τους για κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε το υφιστάμενο πλαίσιο απαλλαγής 50% επί της αμοιβής από εργοδότηση να διευρυνθεί. Η διεύρυνση δύναται να επιτευχθεί με τη μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης αμοιβής από €100.000 σε €55.000 αλλά και την επέκταση του πλαισίου από 10 έτη που ισχύει σήμερα, σε 17 έτη αρχής γενομένης του έτους έναρξης της εργοδότησης στη Δημοκρατία.

(β) η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε να παραχωρείται για 3 έτη αυξημένη έκπτωση κατά 20% επί της πραγματικής δαπάνης σε επιστημονική έρευνα καθώς και έρευνα και ανάπτυξη, για ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση, να επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη.

Σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία και καθιστά το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο παροχής κινήτρων προσέλκυσης ατόμων από το εξωτερικό για εργοδότηση στη Δημοκρατία πιο ελκυστικό.

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εξέφρασαν επιμέρους απόψεις και εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση του προτεινόμενου φορολογικού κινήτρου.

Η Επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως εξετάσει τις εν λόγω εισηγήσεις και προβεί στην κατάθεση αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, εφόσον κριθεί σκόπιμο, και, ως εκ τούτου, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι αυτό αποτελεί επίσης μέρος της στρατηγικής προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία και προωθείται στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής για επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη, όπως προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δήλωσε ότι το νομοσχέδιο είναι συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εξέφρασαν επιμέρους απόψεις και εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση του προτεινόμενου φορολογικού κινήτρου.

Η Επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως εξετάσει τις εν λόγω εισηγήσεις και προβεί στην κατάθεση αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, εφόσον κριθεί σκόπιμο, και, ως εκ τούτου, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Πρόσθετες φορoελαφρύνσεις για golden boys

Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέλυσε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων, επισημαίνοντας την ανάγκη τροποποίησής τους, ώστε να διορθωθούν ορισμένες λανθασμένες παραπομπές.

Η Επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως προβεί στην κατάθεση αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου και, ως εκ τούτου, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ούτως ώστε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει να ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και καθήκοντα του Εφόρου Φορολογίας για όση χρονικη περίοδο απαιτείται, μέχρι την πλήρωση της θέσης του Εφόρου Φορολογίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή αποφάσισε να μην προβεί στην εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε για περίοδο έξι μηνών η παράδοση τροφίμων και φαρμάκων να υπαχθούν στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι υπηρεσίες εστιατορίων και άλλες υπηρεσίες επισιτισμού να υπαχθούν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5%.

(β) η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε ο ΦΠΑ να μην επιβάλλεται επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή.

(γ) η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων, η οποία είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και στην οποία περιλαμβάνονται το ποσοστό του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το κόστος αγοράς καυσίμων και το κόστος της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων (ΚΟΔΑΠ), να υπόκειται προσωρινά, μέχρι το τέλος του έτους 2022, στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Κλειδώνουν μέτρα στήριξης καταναλωτών

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η μη υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 68832, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, για απονομή ηθικών αμοιβών (μετάλλια, διπλώματα, μεταθανάτιες προαγωγές, προαγωγές επ’ ανδραγαθία) σε μαχητές της αντίστασης

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 68832, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2009, για απονομή ηθικών αμοιβών (μετάλλια, διπλώματα, μεταθανάτιες προαγωγές, προαγωγές επ’ ανδραγαθία) σε μαχητές της αντίστασης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόθεση της κυβέρνησης για περίληψη σχετικού κονδυλίου στον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την πλήρη υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και Εξαιρέσεις από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών, το Τμήμα Φορολογίας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τον Δήμο Λευκωσίας.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα