Επιτροπή Οικονομικών: Στις 14/07/2022 ενώπιον Ολομέλειας τα νομοσχέδια αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων, ζητήματα με συνταξιοδοτικό δημ. υπαλλήλων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:

(α) Να δημιουργηθεί πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, το οποίο να διασφαλίζει την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα τους και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, τηρουμένων των διατάξεων του Ενωσιακού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών.

(β) Οι πληροφορίες που δύνανται να παρέχονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει των ισχυουσών διατάξεων, να παρέχονται στο εξής σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και σε διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων, οι οποίοι προσκομίζουν στην αίτησή τους για παροχή πληροφοριών, σχετική βεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με απώτερο σκοπό να μπορούν να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των προτεινόμενων λύσεων αναδιάρθρωσης.

Μετά από συζητήσεις επί προνοιών των δύο νομοσχεδίων, η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση τους στην Ολομέλεια για ψήφιση την ερχόμενη Πέμπτη, 17/07/2022.

Η Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών τόνισε πως «το τι έχουμε επιτύχει με τις αλλαγές είναι ότι παρέχεται ένα αυξημένο δίκτυ προστασίας σε σχέση με την πρόσβαση εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων όσον αφορά τα δεδομένα των εγγυητών και δεν έχουν καθόλου πρόσβαση οι εταιρείες διαχείρισης στα στοιχεία των παρόχων εξασφάλισης ή των συνδεδεμένων προσώπων».

Σε επιστολή του προς την Επιτροπή Οικονομικών ημερομηνίας 8/07/2022, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι με τις αλλαγές στα νομοσχέδια «απαλείφεται το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του παρόχου εξασφάλισης και των συνδεδεμένων προσώπων».

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, Θεοδόσης Τσιόλας, ζήτησε όπως το νομοσχέδιο οδηγηθεί στη συνεδρία της Ολομέλειας την ερχόμενη Πέμπτη, «έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε τα αιτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν το τέλος Ιουλίου για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Αναφερόμενη στις αλλαγές που επήλθαν στο νομοσχέδιο και οι οποίες αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Υπουργού Οικονομικών προς την Επιτροπή, η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ είπε ότι διαγράφηκαν το άρθρο 4β και το εδάφιο 9 του βασικού νόμου που προνοούσαν για την απόκτηση πρόσβασης του διαχειριστή σε δεδομένα παρόχου εξασφάλισης η συνδεδεμένου με τον δανειολήπτη προσώπου ή και εγγυητή κατόπιν εξασφάλισης ρητής συγκατάθεσης.

Ανέφερε, επίσης, ότι λήφθηκε υπόψη η εισήγηση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ότι ο διαχειριστής στη σχέση του με τους δανειολήπτες ή και τους εγγυητές ή και τους παρόχους εξασφάλισης ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του βασικού νόμου.

Σημείωσε πως πριν από τις αλλαγές το νομοσχέδιο προέβλεπε την πλήρη πρόσβαση των εταιρειών διαχείρισης σε όλα τα στοιχεία των δανειοληπτών, παρόχων εξασφάλισης και των εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Ούτε με τη ρητή συγκατάθεση του εγγυητή μπορεί να λάβει άδεια η εταιρεία διαχείρισης για πρόσβαση στα δεδομένα του εγγυητή, υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι σήμερα θα ενημερωθεί για τις αλλαγές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει πρόβλημα για μη έγκριση των αλλαγών.

Σημείωσε ότι «το ΥΠΟΙΚ εξακολουθεί να πιστεύει ότι όπως έχει διαμορφωθεί το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τον στόχο της μεταρρύθμισης όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή εξακολουθεί να βελτιώνει με αυτό το αυξημένο δίκτυ προστασίας των εγγυητών, το εργασιακό περιβάλλον των εταιρειών διαχείρισης».

«Η πρόσβαση στα στοιχεία των εγγυητών για τις εταιρείες διαχείρισης δεν είναι άμεση αλλά έμμεση μέσω της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή του πιστωτικού ιδρύματος που είναι ο ιδιοκτήτης του δανείου», ανέφερε, και συμπλήρωσε ότι «για τους παρόχους εξασφάλισης και για τα συνδεδεμένα πρόσωπα η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει καμία πρόσβαση».

Ανέφερε, επίσης, ότι ο ΥΠΟΙΚ σε επιστολή του αναφέρεται σε πρόθεση της Κυβέρνησης για επεξεργασία περαιτέρω για δέσμευση δημιουργίας ειδικού Δικαστηρίου για τις εκποιήσεις (επίλυση χρηματοοικονομικών διαφορών).

Στην επιστολή του ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι τα νομοσχέδια αποτελούν μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Σημειώνει πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό το ορόσημο δεν μπορεί να παρασχεθεί οποιαδήποτε διαβεβαίωση για τις επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει ως προς την προσδοκούμενη εκταμίευση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης για κάλυψη των δαπανών υλοποίησης των επενδύσεων που προβλέπονται στο εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Ανθεκτικότητας.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου, τάχθηκε υπέρ των αλλαγών στο νομοσχέδιο, ενώ σε σχέση με ασφαλιστικές δικλείδες είπε ότι «έχει προγραμματιστεί εντός της εβδομάδας αυτεπάγγελτος έλεγχος στο σύστημα  ‘Άρτεμις’, το οποίο αποτελεί την πλατφόρμα που περιλαμβάνει το σύνολο των δανείων, εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου, τόνισε πως όλα τα ζητήματα τα οποία είχαν εγερθεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών της Επιτροπής Οικονομικών «έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως και σε ορισμένες περιπτώσεις», όπως είπε, έχουν προκύψει πολύ εποικοδομητικά νέα στοιχεία και νέες προσθήκες στα νομοσχέδια που «είναι εξαιρετικά βοηθητικές τόσο για τους καταναλωτές, για τους δανειολήπτες όσο και για το σύστημα γενικότερα».

Επίσης, σημείωσε ότι «το σημαντικό στοιχείο του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου εποπτείας αντιμετώπισης των εταιρειών διαχείρισης», και πρόσθεσε ότι θα πρέπει πλέον το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Σε υπόμνημα του προς την Επιτροπή, ημερομηνίας 10/07/2022, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι με την απάλειψη του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα παρόχου εξασφάλισης και του συνδεδεμένου με τον δανειολήπτη προσώπου, ικανοποιείται πλήρως η βασική επιφύλαξη του, όπως διατυπώθηκε στο κατατεθέν Υπόμνημά του, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2022.

Αναφέρει, επίσης, ότι όπως και δημόσια έχει δηλώσει σε «σημαντικό αριθμό περιπτώσεων, η ψήφιση των υπό συζήτηση Νομοσχεδίων, αν και προωθήθηκε πολύ καθυστερημένα στη Βουλή, εντούτοις κρίνεται απαραίτητη, αν και πλέον η αποτελεσματικότητά του δεν αναμένεται να είναι η μέγιστη δυνατή».

Ο κ. Ιωάννου είπε ακόμη ότι θεωρεί πως «θα αποβεί χρήσιμη η ψήφιση του Νομοσχεδίου, με δεδομένο το γεγονός του πολύ μεγάλου αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κοινωνία, τα οποία βρίσκονται πλέον στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων και στην ΚΕΔΙΠΕΣ».

Αναφέρει, επίσης, ότι «θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι χρειάζεται απαραιτήτως να διασφαλιστεί ότι τα νέα εργαλεία τα οποία θα έχουν στο χέρι τους οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων και οι διαχειριστές τους, δεν θα τυγχάνουν κατάχρησης, η οποία αναπόφευκτα θα αποβαίνει σε βάρος των δανειοληπτών».

«Διότι, μια τέτοιας μορφής κατάχρηση, ενδεχομένως να οδηγήσει σε λουμπενοποίηση κατηγορίες εργαζομένων και κατ’ επέκταση σε περαιτέρω απομείωση του μεγέθους της μεσαίας αστικής τάξης. Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα, που ενδεχομένως να επηρεάζει τη λειτουργία της ίδιας της Δημοκρατίας», τονίζει.

Επιπλέον, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι «επιτυγχάνεται πολύ ικανοποιητική προστασία των δανειοληπτών, παρόχων εξασφάλισης συνδεδεμένων προσώπων, αλλά και των εγγυητών, στο πλαίσιο των υπό συζήτηση τροποποιητικών Νομοσχεδίων».

Προσθέτει, ωστόσο, ότι «η ουσιαστική προστασία των εν λόγω προσώπων μπορεί να επέλθει μόνο από την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Μεγάλη συζήτηση έγινε κατά πόσον θα πρέπει να είναι δεσμευτικές για τις εταιρείες διαχείρισης οι αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με τον κ. Ιωάννου να τονίζει σε σχέση με το θέμα πως σημαντικός αριθμός αποφάσεων του έγιναν ήδη αποδεκτές από σοβαρά πιστωτικά ιδρύματα του τόπου, ενώ έφερε ως παράδειγμα τις δεσμευτικές αποφάσεις του αντίστοιχου Επιτρόπου στην Αγγλία.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι το πακέτο νομοσχεδίων αφορά την πρόσβαση που θα έχουν οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων στα δεδομένα δανειοληπτών, εγγυητών, παρόχων εξασφάλισης και συνδεδεμένων προσώπων στην τράπεζα πληροφοριών «Άρτεμις», καθώς και στα δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου.

Ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είναι «σε πολύ διαφορετική και καλύτερη βάση από την αρχική του μορφή» και πρόσθεσε ότι «στην τελική του μορφή το νομοσχέδιο εξαιρεί τους παρόχους εξασφάλισης και τα συνδεδεμένα πρόσωπα από την πρόσβαση που μπορούν να έχουν οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων στα προσωπικά τους δεδομένα».

«Η πρόσβαση των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων στα προσωπικά δεδομένα δανειοληπτών και εγγυητών στο Άρτεμις και στο Τμήμα Κτηματολογίου καθίσταται πολύ πιο δύσκολη από την πρόσβαση που έχουν τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα σε αυτά τα δεδομένα», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την πρόσβαση των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων στα προσωπικά δεδομένα των εγγυητών, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι αυτή θα γίνεται «υπό όρους και με ιχνηλασιμότητα» και εξήγησε ότι σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων παραβεί το νόμο τότε «υπάρχουν μέσα στο νόμο συγκεκριμένες ρήτρες για πολύ μεγάλα χρηματικά πρόστιμα».

Είπε ακόμη ότι «προστέθηκε δικαίωμα δανειοληπτών, εγγυητών, παρόχων εξασφάλισης και συνδεδεμένων προσώπων να αποτίνονται στον χρηματοοικονομικό Επίτροπο με παράπονα για παράβαση του κώδικα από τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων».

Η κα. Ερωτοκρίτου είπε ότι σημαντικό επίσης είναι η ικανοποίηση του αιτήματος του ΔΗΚΟ και την ενυπόγραφη δέσμευση του ΥΠΟΙΚ με σημερινή ημερομηνία για τη δημιουργία εντός του πλαισίου της δικαιοδοσίας των επαρχιακών δικαστηρίων της Κύπρου ειδικής δικαιοδοσίας η οποία θα εκδικάζει εντός 60 ημερών παράπονα των δανειοληπτών και των εγγυητών που αφορούν τη συμπεριφορά των εταιρειών αυτών αλλά και των τραπεζικών ιδρυμάτων.

«Είναι μια υποχρέωση για την οποία υπήρχε υπεκφυγή από την πολιτεία να ικανοποίηση αυτή την αναγκαία προϋπόθεση για το σωστό και εύρυθμο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα λειτουργίας αυτού του κράτους», ανέφερε, και πρόσθεσε ότι τον Σεπτέμβρη αναμένουμε από το ΥΠΟΙΚ να έχουμε το πρώτο νομοσχέδιο που αφορά την ειδική δικαιοδοσία.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι τα κείμενα των νομοσχεδίων είναι «κατά πολύ βελτιωμένα και ικανοποιούνται αρκετές από τις ανησυχίες μας», αλλά εξέφρασε ανησυχία για μια σειρά από ζητήματα από τα οποία θα ήταν προτιμότερο να ρυθμιστούν και αυτά μαζί με την ψήφιση των νομοσχεδίων.

Ανέφερε ότι λήφθηκε επιστολή από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δεσμεύεται για προώθηση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για ταχεία εκδίκαση υποθέσεων χρηματοοικονομικής φύσεως μέσω Ειδικών Δικαστηρίων, όμως το γεγονός αυτό παραμένει μια δέσμευση για το μέλλον και πρόσθεσε πως σε περίπτωση εκποίησης ακινήτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η τελευταία χρονολογική εκτίμηση του Κτηματολογίου και όχι η πολύ χαμηλότερη αξία στην οποία εκποιείται το ακίνητο από τις διάφορες εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων.

«Επιμένουμε στην ανάγκη για δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, όπως άλλωστε δήλωσε και ο ίδιος, θα ήταν προτιμότερο οι αποφάσεις του να ήταν δεσμευτικές για όλους», ανέφερε, και πρόσθεσε ότι η ΔΗΠΑ θα λάβει υπ όψη μας όλα τα δεδομένα όπως έχουν συν διαμορφωθεί, καθώς και το γεγονός ότι η ψήφιση των νομοσχεδίων αυτών αποτελεί το τελευταίο προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της πρώτης δόσης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και θα τοποθετηθούμε την Πέμπτη στην Ολομέλεια.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Νέο κάλεσμα Π. Ιωάννου για εκταμίευση €85 εκατ.

Stockwatch: Αποφασίζει η Ολομέλεια για εκταμίευση €85 εκατ. από Ταμείο Ανάκαμψης

Stockwatch: Λειτουργία ειδικού δικαστηρίου για εκποιήσεις

Stockwatch: Τα πάνω – κάτω για την εκταμίευση των €85 εκατ.

Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:

(α) η δημιουργία νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τους υπαλλήλους της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων θα διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1.1.2013 και μετά και

(β) η κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1.1.2021 για τα μέλη του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων καθώς και για τα μέλη των Σχεδίων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που είναι όμοια με αυτό. Επίσης, επανεντάσσονται στο υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, νεοεισερχόμενοι δικαστές, με αναδρομική ισχύ από 1.10.2011 καθώς και οι νεοεισερχόμενοι δικαστές που θα διοριστούν μελλοντικά.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι «υπάρχουν σοβαρά και ανοικτά ζητήματα που αφορούν το συνταξιοδοτικό» και πρόσθεσε ότι αυτή η ρύθμιση συζητείται για 114 μήνες από το ΥΠΟΙΚ με τους ενδιαφερομένους αλλά κατατέθηκε πριν 10 μέρες.

Ανέφερε ότι η Επιτροπή Οικονομικών άρχισε αμέσως τη συζήτηση του και πως δύο συνεδρίες της  «δεν είναι αρκετές για να ξεκαθαρίσουν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν συγκεκριμένα και πολύ ευαίσθητα δικαιώματα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων».

Είπε ότι το κατά πόσον πάει ή όχι στην Ολομέλεια την Πέμπτη είναι απόφαση που εξαρτάται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και πρόσθεσε πως θα χρειαστούν αρκετές συνεδρίες για να εξεταστεί το νομοσχέδιο, καθώς «υπάρχουν στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν, υπάρχουν ποσά τα οποία ακόμη αναζητούνται και υπάρχουν τάξεις καλυπτόμενων και μη καλυπτόμενων».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε ότι υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και της ΠΑΣΥΔΥ και της Κυβέρνησης και των εκπαιδευτικών οργανώσεων τον Μάιο του 2021 και πρόσθεσε ότι «η Κυβέρνηση ένα χρόνο μετά έχει φέρει στην Βουλή το νομοσχέδιο».

Ο κ. Χριστοφίδης, αφού χαιρέτισε το γεγονός ότι το νομοσχέδιο είναι προϊόν συμφωνίας συντεχνιών και Κυβέρνησης, είπε πως «το γεγονός ότι η Κυβέρνηση καθυστέρησε τόσο πολύ να μετουσιώσει αυτή τη συμφωνία σε νομοσχέδιο για να μπορέσει να το εξετάσει η Βουλή, δημιουργεί τις δυσκολίες που έχουμε σήμερα ενώπιον μας και τις επιπλοκές που έχουν να κάνουν με τυχόν εξαίρεση ανθρώπων οι οποίοι θα αφυπηρετήσουν στο μεσοδιάστημα».

Αναφορικά με το ζήτημα της αναδρομικότητας, ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι υπάρχουν συμπολίτες που αδικούνται κατάφωρα και πρόσθεσε δεν έχει κατανοήσει την θέση αρχών που παίρνει η Κυβέρνηση κατά οποιασδήποτε αναδρομικής ρύθμισης.

Είπε, ακόμη, ότι οργανωμένα σύνολα εξέφρασαν την άποψη ότι θα μπορούσε να ισχύσει από την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας και πρόσθεσε πως «δεν πρέπει να αδικηθεί κόσμος ο οποίος λόγω των έκτακτων μέτρων και των χρονοδιαγραμμάτων που υπήρξαν από πλευράς Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο σχέδιο».

Ανέφερε, επίσης, ότι «υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με περίπου 1.300 περιπτώσεις αξιωματικών ΣΥΠ που με τις νέες ρυθμίσεις και ουσιαστικά την απαγόρευση να επεκταθεί η θητεία τους μετά τα 57 χρόνια χάνουν σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους το 40% του εφάπαξ τους και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των συντάξεων και θα παίρνουν σύνταξη γύρω στα 800 ευρώ».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι έγινε μια τρίτη συζήτηση, κατά την οποίαν ακουστήκαν και οι απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και οι τοποθετήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

«Παρόλο το γεγονός ότι έχει γίνει επίπονη προσπάθεια εκ μέρους όλων, υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία θα πρέπει και να συμπεριλάβει το Υπουργείο Οικονομικών και να καλύψει όλους τους εργαζόμενους ή αυτούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι οι 1.150 συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και πρόσθεσε ότι η ΔΗΠΑ κάλεσε όπως γίνει διαβούλευση μαζί τους.

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει διαβεβαίωση για τις 52 εθελόντριες που έχουν μονιμοποιηθεί το 2017 ότι συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο και «ζητήσαμε όπως απαλειφθεί το σημείο που τους ζητείται να επιστρέψουν το φιλοδώρημα που τους δόθηκε – με τόκους, καθώς ζητήσαμε και για τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς ή  άλλους δημόσιους υπαλλήλους που έχουν αφυπηρετήσει μεταξύ 2011 και 2021 να συμπεριληφθούν στη συνολική ρύθμιση του συνταξιοδοτικού».

Τέλος, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι η αναδρομικότητα θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ για να μπορούν να καλυφθούν όλες οι ομάδες εργαζομένων που έχουν εκφράσει παράπονα ή και άλλες ομάδες που ίσως στο μέλλον αποδειχτεί ότι αδικούνται ή δεν συμπεριλαμβάνονται.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: ΥΠΟΙΚ: Να τηρηθούν όσα συμφωνήθηκαν στο συνταξιοδοτικό

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι να διευρυνθεί το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο απαλλαγής για ποσό επένδυσης σε εγκεκριμένη μικρή ή μεσαία καινοτόμα επιχείρηση και σε εταιρικούς επενδυτές πέραν των φυσικών προσώπων. Το προτεινόμενο πλαίσιο, έχει διαμορφωθεί μετά από σειρά διαβουλεύσεων και μετά από έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ελεγχθεί από το Γραφείο της Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων.

Το φορολογικό πλεονέκτημα θα υπολογίζεται ως το 30% του ποσού που επενδύεται για επένδυση ιδίων κεφαλαίων από νομικό πρόσωπο προς εγκεκριμένη ΜΜΕ καινοτόμα επιχείρηση, νοουμένου ότι η έκπτωση αυτή δεν θα υπερβεί του 50% του φορολογητέου εισοδήματος του νομικού προσώπου με ανώτατο ποσό τις €150.000.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ενότητα 3.2 «Ενισχυμένη Έρευνα και Καινοτομία» όπου στοχεύεται η παροχή φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο αποτελεί ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ημερομηνία εφαρμογής της νομοθεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Περαιτέρω με το εν λόγω νομοσχέδιο, ολοκληρώνεται το πακέτο των φορολογικών μέτρων του Σχεδίου Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15 Οκτωβρίου, 2021.

O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να υποβοηθηθούν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης χρέους όπου υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι επιβαρυμένα με την εγγραφή εμπράγματους βάρους από οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση της Δημοκρατίας.

Με την σκοπούμενη τροποποίηση αφενός διασφαλίζεται η μη κατάχρηση της νομοθεσίας, κατά την διαδικασία αναδιάρθρωσης, εις βάρος των προσώπων/Επαρχιακών Διοικήσεων προς όφελος των οποίων επενεργεί το εμπράγματο βάρος και αφετέρου παρέχεται περαιτέρω προστασία στους οφειλέτες των οποίων τα ακίνητά τους είναι επιβαρυμένα με εμπράγματο βάρος από οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση.

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε η εγγραφή απαγόρευσης εκούσιας μεταβίβασης και επιβάρυνσης ακίνητης ιδιοκτησίας, όταν εκδίδεται πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, να μην ισχύει στην περίπτωση μεταβίβασης ή/και υποθήκευσης ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργείται προς όφελος αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης χρέους. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην υποβοήθηση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους.

Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2022 Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού ύψους €6.693.688 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο Προϋπολογισμό οι δαπάνες για το 2022 είναι ύψους €6.693.688 και είναι κατά €1.737.642 αυξημένος σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του Γραφείου για το 2021, αφού περιλαμβάνει επιστροφή τελών ύψους €1.786.316 προς τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων. Τα έσοδα για το έτος 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού, θα ανέλθουν στο ποσό των €4.646.518.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Η «οδύσσεια» του προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και Εξαιρέσεις από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υγείας, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φυλακών.

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Δασών, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, το Υπουργικό Συμβούλιο, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο Άμυνας, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Ψάχνουν επενδυτές για κρατικά ακίνητα στο Τρόοδος

Stockwatch: Πράσινο για την αγορά του Μετροπόλιταν από Βουλή

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα