Επιτροπή Οικονομικών: Σταύρωμα κονδυλίων για ενοικιάσεις και αγορές κτιρίων κρατικών υπηρεσιών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας, ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις αναφορικά με την επιβολή ετήσιου εγγυητικού τέλους σε πιστωτικό ίδρυμα που επωφελήθηκε από την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που δημιουργήθηκε από φορολογικές ζημιές. Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι το εγγυητικό τέλος που καταβάλλεται ετησίως από το πιστωτικό ίδρυμα στο κράτος θα καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, με κατώτατο και ανώτατο όριο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, εξετάστηκε δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου στο οποίο διατυπώνονται ορθότερα οι προτεινόμενες διατάξεις, ύστερα από συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Με το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου συμφώνησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Η Επιτροπή αποφάσισε να προβεί σε επανεξέταση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων με την κατ’ άρθρο εξέτασή τους. Τα υπό αναφορά νομοσχέδια αποσκοπούν στην τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νόμων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) να παρατείνει προθεσμίες, σε περιπτώσεις που οι συνθήκες που επικρατούν στη Δημοκρατία επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης των εποπτευομένων από την ΕΚΚ με οποιεσδήποτε από τις προθεσμίες που τίθενται στην αντίστοιχη βασική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, εξετάστηκαν αναθεωρημένα κείμενα νομοσχεδίων, με τα οποία προβλέπεται ότι η παραχώρηση παράτασης των προβλεπομένων με βάση τον αντίστοιχο νόμο προθεσμιών από την ΕΚΚ θα πραγματοποιείται με την έκδοση κανονιστικού περιεχομένου οδηγίας, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, η παράταση θα παραχωρείται για περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και έξι επιπλέον μήνες.

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η συζήτηση των νομοσχεδίων έχει ολοκληρωθεί και τα θέματα θα παραπεμφθούν στην Ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου με την κατ’ άρθρο εξέταση του. Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην παροχή ευχέρειας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) να απαιτεί από νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, να καταβάλλουν σε αυτήν τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της αίτησής τους.

Οι εκπρόσωποι της ΚΤΚ κατέθεσαν στοιχεία αναφορικά με το ύψος των αντίστοιχων τελών που επιβάλλονται σε άλλα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η συζήτηση επί του νομοσχεδίου έχει ολοκληρωθεί και το θέμα θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και αποσκοπεί στην εισαγωγή ρυθμίσεων για την υποβοήθηση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους στις περιπτώσεις ακινήτων τα οποία είναι επιβαρυμένα με την εγγραφή εμπράγματου βάρους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και κατέθεσαν εισηγήσεις για αναδιατύπωση αυτών.

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση της πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: «Ναι» υπό όρους στη διευκόλυνση αναδιαρθρώσεων

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και Εξαιρέσεις από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνεδρίας της, μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Επιτροπή Οικονομικών σταυρώνει κονδύλια για την αγορά κτιρίων για κρατικές υπηρεσίες και Υπουργεία

Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών τέθηκε το θέμα της διάθεσης κονδυλίων δεκάδων εκατομμυρίων για την αγορά κτιρίων που προορίζονται να στεγάσουν υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες, με τη Βουλή να σταυρώνει τα ποσά, έπειτα και από σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι  το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την αποδέσμευση ποσού ύψους €25 εκατ. για την αγορά του κτιρίου Μετροπόλιταν στο κέντρο της Λευκωσίας, για τις ανάγκες στέγασης της διοίκησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άλλα €8 εκ. ζητήθηκαν για την αγορά του κτιρίου Nicosia City Central (NCC).

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, εξέφρασε την ικανοποίηση της ΕΥ για την απόφαση της Βουλής να ακολουθήσει τις συστάσεις της και να σταυρώσει τα κονδύλια που αφορούν σε ενοικιάσεις και αγορές κτιρίων. «Οφείλουμε να πούμε ότι στις πέντε εργάσιμες μέρες του 2021, η συγκεκριμένη Επιτροπή έσπευσε να συμφωνήσει όρους, παρακάμπτοντας τις διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου», είπε ο κ. Πετρίδης.

Αναφερόμενος στον υπολογισμό των ποσών, που οδήγησαν και στις συστάσεις της ΕΥ, ο κ. Πετρίδης εξήγησε ότι αν ακολουθούνταν η εκτίμηση για το κτίριο του Κτηματολογίου, το οποίο με εμβαδόν 8.000 τ.μ. κόστισε €15 εκ., τότε το κτίριο για το οποίο ζητήθηκε το κονδύλι των €25 εκ., με 6.5000 τ.μ. θα έπρεπε να κοστίζει €12 εκ. «Η εκτίμηση των Δημοσίων Έργων ήταν στα €12.6 εκ. και αδυνατούμε να αντιληφθούμε την εκτίμηση γιατί δόθηκε εκτιμώμενη αξία €20 εκ. και τελική συμφωνία για €21 εκ.», τόνισε ο ίδιος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, μάλιστα, είπε ότι ενόσω η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει κρατική γη που μπορεί να αξιοποιηθεί για να ανεγερθούν κτίρια με σύγχρονες μεθόδους και με συμφέρουσες τιμές για τον φορολογούμενο πολίτη, τότε αυτή θα πρέπει να είναι η κύρια επιλογή. Κατέληξε ότι η επιλογή της ενοικίασης θα πρέπει να αφορά μόνο έκτακτες συνθήκες, ενώ σε ακόμα πιο έκτακτες και επείγουσες ανάγκες μπορούν να συζητηθούν άλλες εναλλακτικές.

Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι θέση της ΕΥ είναι ότι θα πρέπει με πλήρη διαφάνεια όλα τα στοιχεία που οδήγησαν στην έγκριση της αγοράς των κτιρίων, να κατατεθούν ενώπιον της Βουλής, έτσι ώστε με άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου αυτή να προχωρήσει στις δέουσες αποφάσεις.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Ανοίγει ο δρόμος για στρατηγικό επενδυτή Σιλό Λεμεσού

Stockwatch: Μπλόκο ελεγκτή στην αγορά κτηρίων για υπουργεία, υπηρεσίες

Stockwatch: «Ασύμφορες» οι συμφωνίες στέγασης υπουργείων

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ