Επιτροπή Οικονομικών: Προϋπολογισμός Υπ. Μεταφορών, Νομικής Υπηρεσίας, Υπ. Εξωτερικών και Βουλής των Αντιπροσώπων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/11/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που προνοούν:

  • Τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και το Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).
  • Την τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 9%.
  • Την τροποποίηση της διαδικασίας οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων για σκοπούς κάλυψης μέρους των λειτουργικών και εκλογικών τους δαπανών.
  • Την ενδυνάμωση του φορολογικού πλαισίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021

Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή και τα οποία θα βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου, 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τα επτά δισεκατομμύρια, πενήντα ένα εκατομμύρια, πενήντα χιλιάδες και πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ (€7.051.050.546), για κάλυψη των δαπανών της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 9%.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απότομης αύξησης των τιμών και, ειδικότερα, αποσκοπεί στη στήριξη των καταναλωτών, των νοικοκυριών  και των επαγγελματιών, προκειμένου  να μπορέσουν  να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο προτεινόμενος νόμος βασίζεται στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, για την «Αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών ενέργειας: μια εργαλειοθήκη για δράση και στήριξη», η οποία παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των τρεχουσών αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας.

O περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Aρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε να καθορισθεί εκ νέου η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων για σκοπούς κάλυψης μέρους των λειτουργικών και εκλογικών τους δαπανών υπό τη μορφή κρατικής χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, προτείνεται η αναθεώρηση του μέχρι τούδε ισχύοντος συστήματος, ώστε η κρατική χρηματοδότηση να καταστεί ενιαία ως προς το ύψος και τους σκοπούς της και να καταβάλλεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα κατά την έναρξη εκάστου οικονομικού έτους, με εξαίρεση το έτος διενέργειας βουλευτικών εκλογών, κατά το οποίο η κρατική χρηματοδότηση θα καταβάλλεται κατά την έναρξη του οικονομικού έτους ως προς μέρος αυτής, ήτοι κατά τα πέντε δωδέκατα (5/12), ενώ ως προς το υπόλοιπο μέρος αυτής, ήτοι κατά τα υπόλοιπα επτά δωδέκατα (7/12) αυτής, θα καταβάλλεται αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές, τον Ιούνιο του εν λόγω έτους, των καταβλητέων ποσών αναπροσαρμοζομένων εκάστοτε, σύμφωνα με τα εκλογικά ποσοστά τα οποία το δικαιούχο κόμμα έλαβε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Περαιτέρω προτείνεται, όπως τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα,   λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση κατά το έτος διενέργειας των βουλευτικών εκλογών μετά το πέρας  της εκλογικής διαδικασίας, υπό τους  προβλεπόμενους όρους  και προϋποθέσεις, η δε εν λόγω οικονομική ενίσχυση να καταβάλλεται από το κονδύλι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε να καθορισθεί εκ νέου η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων για σκοπούς κάλυψης μέρους των λειτουργικών και εκλογικών τους δαπανών.

Ειδικότερα, προτείνεται η αναθεώρηση του μέχρι τούδε ισχύοντος συστήματος οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων, ώστε η κρατική χρηματοδότηση να καταστεί ενιαία ως προς το ύψος και τους σκοπούς της και να καταβάλλεται κατά την έναρξη εκάστου οικονομικού έτους. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές καθίσταται κοινοβουλευτικό κόμμα, κατ’ επιλογήν του ιδίου, να λάβει κατά τον μήνα Ιούνιο που έπεται των τελευταίων βουλευτικών εκλογών μέρος της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης το οποίο ισούται προς τα επτά δωδέκατα (7/12) του συνόλου της χρηματοδότησης αυτής, υπό την αίρεση ότι το εν λόγω ποσό θα αποκόπτεται, είτε στο σύνολό του, είτε ως προς μέρος αυτού, κατανεμημένου σε ένα έκαστο των επόμενων ετών μέχρι τη διενέργεια των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Περαιτέρω προτείνεται, όπως τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα, λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση κατά το έτος διενέργειας των βουλευτικών εκλογών μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, υπό τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις, και η εν λόγω οικονομική ενίσχυση να καταβάλλεται από το κονδύλι που περιλαμβάνεται κάτω από Κεφάλαιο του κρατικού προϋπολογισμού άλλο από το Κεφάλαιο που αφορά τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε κρατικού οργανισμού και κάθε αναθεωρημένος προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2022 (Παράρτημα Α) υποβλήθηκε ισοσκελισμένος και προνοεί έσοδα και έξοδα ύψους €2.953.000. Το ποσό της συνολικής δημόσιας ενίσχυσης είναι ύψους €2.568.000, εντός του ορίου της δημόσιας ενίσχυσης που συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2022 για το ΚΥΠΕ.

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με το Άρθρο 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, ο ετήσιος Προϋπολογισμός των κρατικών οργανισμών και κάθε αναθεωρημένος αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σε αυτόν. Με βάση τα πιο πάνω, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Προϋπολογισμό του για το έτος 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024, συνοδευόμενο από Επεξηγηματικό Υπόμνημα. Ο Προϋπολογισμός για το 2022 είναι ελλειμματικός κατά €1.1 εκ., με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα €4.9 εκ. και να είναι μειωμένα κατά 8.2% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.4 εκ., ενώ οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα €6 εκ. και είναι μειωμένες κατά 3% σε σχέση με το 2021 ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.19 εκ.. Τα έτη 2023-2024 συνεχίζει να είναι ελλειμματικός κατά €0.8 εκ. και €0.9 εκ. αντίστοιχα, με τα έσοδα ανέρχονται στα €4.9 εκ. και €5.1 εκ. αντίστοιχα. Το έλλειμα θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει ο οργανισμός.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021, Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Ενδυνάμωση του φορολογικού πλαισίου για την αποφυγή των καταχρήσεων, της φοροδιαφυγής και φοροαπαλλαγής, καθώς και καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Δηλώσεις:

Προς υλοποίηση έργα €1,2 δισ. είπε ο Υπουργός Μεταφορών στην παρουσίαση του προϋπολογισμού στη Βουλή

Έργα ύψους €1,2 δισ. αναλαμβάνει να υλοποιήσει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών όπως δήλωσε ο Υπουργός Γιάννης Καρούσος κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου του για το 2022 στη Βουλή. Παράλληλα επικεντρώθηκε στα μέτρα που λαμβάνονται για άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος με τη χρήση μεταξύ άλλων των νέων τεχνολογιών, αλλά και για τη μείωση των ρύπων από τις μεταφορές.

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το 2022 ανέρχεται στα  €423.9 εκ. Συγκεκριμένα, €388.9 εκ. αφορούν τις  Τακτικές και Αναπτυξιακές Δαπάνες, και €35 εκ. αφορούν δαπάνες για συγχρηματοδοτούμενα  έργα.

Αναφερόμενος στα έργα που θα υλοποιήσει το Υπουργείο, ο κ. Καρούσος είπε ότι  πρόκειται για έργα τα οποία, είτε συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, είτε πρόκειται για  έργα άλλων υπουργείων των οποίων ανέλαβαν την εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένου και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Παρά τις ανά το παγκόσμιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού, η αναπτυξιακή πολιτική του Κράτους συνεχίζεται με ανοδικούς ρυθμούς. Κανένα έργο δεν ακυρώθηκε ή αναβλήθηκε. Αντίθετα, συνεχίζουμε να ωριμάζουμε, να προκηρύσσουμε  και να εκτελούμε έργα  τα οποία είναι σημαντικά και πολυαναμενόμενα, εδώ και δεκαετίες, από τις τοπικές κοινωνίες», είπε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι κάποια από τα έργα που έχουν παραληφθεί ή και  ολοκληρώνονται εντός του 2021 περιλαμβάνουν το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου (€9 εκ.), Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κυβερνητικών Κτηρίων της Πάφου (€8 εκ.), κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτήριου Δρόμου Γεροσκήπου (€6,2 εκ.), ανέγερση του νέου Πυροσβεστικού Σταθμού της Λεμεσού (€5,3 εκ.), την Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κυπερούντας (€4,8 εκ.), την κατασκευή της Φάσης Α’ και Β’ που αφορά στην Ποδηλατική Υποδομή των Πανεπιστημίων της Λευκωσίας (€2,5 εκ.), και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάφου (€2,2 εκ.).

Είπε επίσης ότι τα κυριότερα έργα που βρίσκονται αυτή την στιγμή υπό εκτέλεση αφορούν το δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – Πάφου (€83,3 εκ.), τον Περιμετρικό Δρόμο Λευκωσίας (€72,3 εκ.), το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης (€34,1 εκ.), και τον Δρόμο Λεμεσού – Σαϊττά (€31,1 εκ.)

Όσον αφορά τα κυριότερα έργα που βρίσκονται σε διαδικασία προσφορών, αναφέρθηκε ενδεικτικά στα Κεντρικά Γραφεία του Κτηματολογίου (€22 εκ.), το δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας (€20,8 εκ.), τη βελτίωση του δρόμου Σωτήρας – Δερύνειας (€16 εκ.), και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας (€13 εκ.).

Τα κυριότερα έργα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων που πρόκειται να προκηρυχθούν / υπογραφούν περί τα τέλη του 2021 και εντός του 2022 αφορούν το νέο Κυπριακό Μουσείο (€136 εκ.), τον αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη – Ευρύχου (€80 εκ.), τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου (Τμήμα Ανάγιας – Αγροκηπιάς) (€72 εκ.), την κατασκευή των στάσεων και των στεγάστρων των λεωφορείων (€45 εκ.), και τη Φάση Β3 του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας (€26 εκ.).

Όσον αφορά τα κυριότερα έργα άλλων Υπουργείων, αναμένεται όπως το 2022 να προκηρυχθούν / υπογραφούν το έργα που αφορούν το Κρατικό Χημείο (€63 εκ.), το Νέο Κέντρο Μεταναστών «Λίμνες» στη Μενόγεια (€60 εκ.) και η βελτίωση των λεωφόρων Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως (€26 εκ.).

Σημείωσε ότι, στόχος του Υπουργείου είναι να αξιοποιηθούν πλήρως και οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπονται για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2026 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και την Πολιτική Συνοχής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Υπουργείο ανέλαβε την υλοποίηση  έργων και δράσεων συνολικού προϋπολογισμού  €143,88 εκ , εκ των οποίων  τα €89,3 εκ. αφορούν έργα και δράσεις του Υπουργείου Μεταφορών, ενώ €54,58 εκ. αφορούν έργα άλλων Υπουργείων.

Τα κυριότερα έργα του Υπουργείου Μεταφορών, στο πλαίσιο Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση έργων του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα €31,5 εκ., στην εφαρμογή του Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων με προϋπολογισμό €30 εκ., στην εφαρμογή του Σχεδίου Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών Τρόπους Διακίνησης με προϋπολογισμό €15 εκ., στην εφαρμογή του Σχεδίου Επιδότησης για Εγκατάσταση χιλίων Σημείων Επαναφόρτισης σε Δημοσίους Προσβάσιμους Χώρους, σε Επιχειρήσεις και Τοπικές Αρχές με προϋπολογισμό €4 εκ. και στην Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών με την Χρήση Τεχνολογίας Ψηφιακού Δίδυμου Digital Twin με προϋπολογισμό €4 εκ.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες κάτω από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων,  συμπεριλαμβανομένων και των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών για την τριετία 2022 -2024 ανέρχονται στα €504,9 εκ.  Η αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών του Υπουργείου φθάνει, όπως είπε, μέχρι και 48,7%  το 2023, σε σχέση με το 2021, ήτοι από €126,2 εκ. το 2021, στα €145,1 εκ. το 2022, στα €187,7 εκ. το 2023, και στα €172,1 εκ. το 2024.

Ηλεκτροκίνηση

Ο Υπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι το Υπουργείο μπαίνει δυναμικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης αφού πλέον, με την έγκριση του πλαισίου πολιτικής για την ηλεκτροκίνηση από το Υπουργικό Συμβούλιο, προχωρούν στην υλοποίηση σημαντικών δράσεων, όπως η επιχορήγηση για αγορά  ηλεκτροκίνητων οχημάτων αλλά και σταθμών επαναφόρτισης.

Όπως είπε, με βάση την πρόβλεψη του Υπουργείου μέχρι το 2030 θα εγγραφούν για να κυκλοφορήσουν περίπου 36.000 οχήματα. Ο Εθνικός στόχος, ανέφερε είναι μέχρι τότε 25% από όλες τις εγγραφές να είναι ηλεκτροκίνητα οχήματα με στόχο να αυξάνεται κατά 50% ανά έτος, ώστε μέχρι το 2035 η συντριπτική πλειοψηφία των οχημάτων που εγγράφονται να είναι ηλεκτροκίνητα. Ανέφερε ότι μετά το 2025 οπότε θα υπάρξει και μαζικότερη παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός που θα κυκλοφορεί στους δρόμους της Κύπρου

Πρόσθεσε ότι σε όλα τα σχέδια που θα προκηρυχθούν θα υπάρχουν και πρόνοιες για επιπλέον επιχορήγηση σε περίπτωση απόσυρσης παλιών ενεργοβόρων αυτοκινήτων. Θα υπάρχουν δύο σχέδια που έχουν εγκριθεί από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως είπε, το ένα είναι τα σχέδια χορηγιών για την ηλεκτροκίνηση που θα επιχορηγούν όλων των ειδών ηλεκτρικά οχήματα (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, ταξί, λεωφορεία). Το άλλο σχέδιο θα αφορά τα υβριδικά οχήματα με πρίζα (plug-in hybrid)  και θα συνδυάζεται με απόσυρση παλιού ρυπογόνου αυτοκινήτου. Ο στόχος, όπως είπε, είναι η απόσυρση περίπου 1300 οχημάτων τον χρόνο.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα συγκεκριμένα κίνητρα θα ολοκληρωθούν σε 15 μέρες και θα περάσουν από το Υπουργικό.

Κυκλοφοριακό

Ο κ. Καρούσος αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη διαχείριση της τροχαίας κίνησης και άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος με την εφαρμογή ευφυών συστημάτων,  μέσω των οποίων θα ελέγχεται η τροχαία κίνηση σε 125 φωτο-ελεγχόμενα σημεία σε Λευκωσία και Λεμεσό.  Η προσφορά θα ανακοινωθεί το επόμενο τρίμηνο.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου της Αστικής Κυκλοφορίας, τα γνωστά ως «έξυπνα φώτα», η δημιουργία λεωφορειολωρίδων στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην ευρύτερη αστική περιοχή της Λευκωσίας, η προώθηση της χρήσης

του ποδηλάτου, η βελτίωση και δημιουργία νέων υποδομών για τις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές και η σύναψη νέων Συμβάσεων για τις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές.

Είπε επίσης ότι ο περιμετρικός Λευκωσίας με την ολοκλήρωσή του θα μειώσει τα αυτοκίνητα στην είσοδό της Λευκωσίας κατά 25% τουλάχιστον. Επίσης ο δρόμος Ιπποκράτους – Αργυρουπόλεως στο ΓΣΠ που θα προκηρυχθεί θα προσθέσει ακόμα ένα ποσοστό μείωσης, ενώ ετοιμάζεται και ένας ανισόπεδος κόμβος στη Σταυρού μέσω του οποίου θα διοχετεύεται η τροχαία κίνηση Στροβόλου και Αγλαντζιάς.

Επίσης ανέφερε ότι έχει υπογραφεί πριν από λίγες μέρες, το Συμβόλαιο που αφορά στη μελέτη για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λευκωσίας.  Ένα από τα πρώτα παραδοτέα του συγκεκριμένου συμβολαίου, πρόσθεσε, αφορά σχετική μελέτη, βάσει της οποίας θα εξεταστεί κατά πόσον, πιθανή αλλαγή στα ωράρια εργασίας, τόσο των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και του προσωπικού άλλων υπηρεσιών, θα επηρεάσει το κυκλοφοριακό.

Όσον αφορά τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές ανέφερε ότι με τις νέες συμβάσεις πλέον το ρίσκο είναι στον ανάδοχο και είναι προς όφελός του να προσελκύσει επιβατική κίνηση γιατί επωφελείται τα έσοδα. Πρόσθεσε ότι θα υπάρχουν νέα δίκτυα και συχνότητα στις δημόσιες μεταφορές. Στη Λευκωσία πρόσθεσε, κάποιες μέρες, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα θα υπάρχουν δημόσιες μεταφορές μέχρι τις 3 τα ξημερώματα.

Οδική ασφάλεια

Όσον αφορά την Οδική Ασφάλεια, σημείωσε την εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος Καμερών Φωτοεπισήμανσης και το Σχέδιο Επιχορήγησης Αγοράς Προστατευτικού Εξοπλισμού για τους Μοτοσικλετιστές. Είπε επίσης με το συγκεκριμένο σύστημα όποιος καταγγέλλεται, συμπεριλαμβανομένων και των τ/κ οχημάτων, θα αναγνωρίζεται αυτόματα από τις πινακίδες τους στα οδοφράγματα και θα τους επιδίδεται το πρόστιμο ή η κλήση του δικαστηρίου.

Είπε ακόμα ότι προωθούνται επιπρόσθετες δράσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση της οδήγησης μοτοσυκλέτας με μαθητική άδεια μόνο με συνοδεία εκπαιδευτή, ο υποχρεωτικός προστατευτικός εξοπλισμός για μοτοσικλετιστές που χρησιμοποιούν μοτοσυκλέτες για επαγγελματικούς σκοπούς και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τις Σχολές και Εκπαιδευτές οδηγών.

Επίσης ανέφερε ότι έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό και έχουν ήδη προωθηθεί προς τη Βουλή, σημαντικά νομοθετήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί Ηλεκτρισμού, και τη Ρύθμιση της Χρήσης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (eScooter).  Παράλληλα, είπε, ετοιμάζονται σχετικές τροποποιήσεις για την αντιμετώπιση της πειρατείας στα ταξί,  καθώς επίσης υποχρεωτική  δήλωση και εγγραφή στο πιστοποιητικό εγγραφής, των οχημάτων που εμπλέκονται σε οδικές συγκρούσεις.

Συνδεσιμότητα

Ο Υπουργός σημείωσε την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Υπουργείο Μεταφορών, στην ΕΕ αναφορικά με τη διακήρυξη για την αεροπορική συνδεσιμότητα με στόχο να υπογραφεί από τουλάχιστον δέκα χώρες, ώστε να δώσει η ΕΕ τα εργαλεία για βελτίωση της συνδεσιμότητας των χωρών. Σημείωσε επίσης ότι κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο αφού με βάση τους στόχους της ΕΕ για μείωση των ρύπων και την πράσινη ανάπτυξη οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αναμένεται να εκτοξευθούν.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο κατάφερε να προσελκύσει νέες αεροπορικές εταιρείες και να έχει περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα το 2021 υπάρχουν 158 δρομολόγια σε σχέση με 150 το 2019, σε 40 χώρες από 62 αεροπορικές εταιρείες με μέση πληρότητα το 71,83%.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα τον κρουαζιέρων, είπε ότι συγκεκριμένος αριθμός εταιρειών επέλεξε το λιμάνι Λεμεσού ως βάση για κάποια από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο.  Επιπρόσθετα, κάποιες άλλες εταιρείες επέλεξαν το λιμάνι Λεμεσού ως ενδιάμεσο σταθμό των κρουαζιέρων που διενεργούν.  Συγκεκριμένα, το 2021 έγιναν 74 επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια ενώ για το 2022 υπολογίζεται να αυξηθούν στις 161.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής ο προεδρεύων της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης εξέφρασε την ικανοποίησή για τη συμφωνία του Υπουργού Μεταφορών για την πρόταση νόμου που κατέθεσε ώστε να καταστεί υποχρεωτική η χρήση ποδηλατικού κράτους. Είπε επίσης ότι θα είναι θετική η θέση του Υπουργείου όταν συζητηθεί η πρόταση νόμου στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου εξέφρασε ικανοποίηση για την υλοποίηση σημαντικών, όπως τα χαρακτήρισε, έργων ύψους 1,2 δισ. ευρώ, τονίζοντας ότι η πανδημία δεν εμπόδισε την υλοποίηση έργων. Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση που και το κυκλοφοριακό είναι μέσα στις προτεραιότητες του Υπουργείου με τα έξυπνα φώτα αλλά και το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο μπαίνει δυναμικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, αξιοποιεί την τεχνολογία και δίνει την απαιτούμενη σημασία στην αεροπορική συνδεσιμότητα αλλά και την επανεκκίνηση των κρουαζιέρων στα κυπριακά λιμάνια.

Έκανε επίσης ειδική αναφορά στα έσοδα και τις εισπράξεις από την παραχώρηση των εργασιών του λιμανιού Λεμεσού στους διαχειριστές μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2020, αναφέροντας ότι τα έσοδα στα ταμεία του κράτους ανέρχονται στα 189 εκατ. ευρώ. Εξέφρασε παράλληλα ικανοποίηση που το Υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι με την Eurogate που διαχειρίζεται το τερματικό εμπορευματοκιβωτίων, ήδη υπάρχει και σχετική συμφωνία για την προσέλκυση διαμετακομιστικού εμπορίου.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι εδώ και χρόνια ανακοινώνονται έργα τα οποία παραμένουν στα χαρτιά όπως ο δρόμος Αστρομερίτη – Τροόδος και το αρχαιολογικό μουσείο Λευκωσίας. Σημείωσε παράλληλα καθυστερήσεις στην έναρξη κατασκευαστικών έργων, είτε στην ολοκλήρωσή τους, όπως οι νέοι δρόμοι Πάφου – Πόλης και Λεμεσού – Σαϊτά.

Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τα συνεχή σοβαρά και θανατηφόρα δυστυχήματα και την ανάγκη λήψης μέτρων, τον τρόπο λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης από 1/1/2022, το κυκλοφοριακό πρόβλημα σε όλες τις πόλεις, τα σοβαρά προβλήματα από το κλείσιμο του εθνικού αερομεταφορέα της Κύπρου με κυριότερο τις ψηλές τιμές εισιτηρίων, το σοβαρό θέμα της ασφάλειας πτήσεων, την απόφαση για μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο υπό σύσταση Υφυπουργείο Πολιτισμού και τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο Τμήμα Οδικών μεταφορών για καθορισμό ημερομηνίας εξέτασης οδηγού.

Παράλληλα σημείωσε με ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών για κατάθεση πρότασης στο Υπουργικό Συμβούλιο για ακύρωση προηγούμενης απόφασης για αυτονόμηση των ταχυδρομείων με τη μορφή ιδιωτικής εταιρείας και με την αναφορά του Υπουργού Μεταφορών ότι το Τμήμα πρέπει να παραμείνει κρατικό λόγω της σημασίας του.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης εξέφρασε την ανησυχία του για έργα που εξαγγέλλονται αλλά δεν υλοποιούνται όπως ο δρόμος Λάρνακας – Δεκέλειας και για το γεγονός ότι ο δρόμος Πάφου – Αεροδρομίου είναι ημιτελής εδώ και δύο χρόνια . Εξέφρασε επίσης ανησυχία για τις παρεμβάσεις της Τουρκία στο FΙR της Κύπρου. Ανέφερε ακόμα ότι εναντιώνεται κάθετα στην ένταξη του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο υπό σύσταση Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου αναφέρθηκε στα ανείσπρακτα εξώδικα πρόστιμα που επιβάλλονται σε Τ/κ και είπε ότι μόνο για πέντε δήμους υπάρχουν 4.320 ανείσπρακτα. Ανέφερε ότι ο Υπουργός τους απάντησε ότι με το σύστημα φωτοεπισήμανσης θα υπάρχει αυτόματη αναφορά στα οδοφράγματα ώστε να σταματούνται και να καταγγέλλονται στον χώρο των οδοφραγμάτων οι παραβάτες οδηγοί. Παράλληλα είπε ότι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αθέμιτο ανταγωνισμό από Τ/κ επαγγελματίες που έχουν πολύ λιγότερα έξοδα. Πρόσθεσε ότι τους αναφέρθηκε ότι θα κατατεθεί σύντομα σχετικό νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει την κατάσταση.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου έχει όραμα, ότι υπάρχει κινητικότητα στο Υπουργείο και πολλά έργα σε εξέλιξη. Ωστόσο ανέφερε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά και προβλέψεις οι οποίες δεν είναι σίγουροι ότι θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Είπε επίσης ότι η Επιτροπή Μεταφορών της οποίας προεδρεύει θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και θα παρεμβαίνει εκεί και όπου πρέπει. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης του συστήματος park and ride ώστε να παρκάρουν οι οδηγοί σε συγκεκριμένα σημεία και να αξιοποιούν τις δημόσιες μεταφορές και ανέφερε ότι το θέμα είναι υπό μελέτη, αλλά δεν είναι προς υλοποίηση άμεσα.

Σύντομα καταχωρούνται νέες υποθέσεις στο δικαστήριο για το ΚΕΠ, είπε ο Γ. Εισαγγελέας στη Βουλή

Σύντομα θα καταχωρηθούν στο δικαστήριο νέες υποθέσεις που αφορούν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ), είπε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας για το 2022, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο Γιώργος Σαββίδης ανέφερε, στη δευτερολογία του, ότι το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις ήταν κατά γενική ομολογία, εξαιρετικό.

Τώρα, πρόσθεσε, έχει την ευχέρεια ο Γενικός Ελεγκτής να ελέγξει τους φακέλους από τη δική του σκοπιά.

«Πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε περαιτέρω υποθέσεις να καταχωρούνται στα δικαστήρια», είπε.

Αναγνώρισε ότι υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία, την οποία απέδωσε κυρίως σε αυστηρότερους κανόνες του Ανωτάτου, αλλά και στο ότι πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες πρέπει να ζητηθούν στοιχεία κι από ξένες χώρες.

«Θα υπάρξουν περαιτέρω υποθέσεις, αρκετές, διότι το πόρισμα είναι γεγονός ότι βγάζει στην επιφάνεια πάρα πολλά πράγματα που έτυχαν κατάχρησης στο επενδυτικό πρόγραμμα. Δυστυχώς υπήρχαν και πάροχοι και developers, που εκμεταλλεύτηκαν το σχέδιο», συμπλήρωσε.

Ο Γενικός Εισαγγελέας εξέφρασε απογοήτευση και για την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου για τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα.

Παραδεχόμενος ότι υπάρχει «σοβαρό πρόβλημα με το οργανωμένο έγκλημα» στην Κύπρο, ο κ. Σαββίδης ανέφερε η απόφαση αυτή αντί να βοηθήσει στην καταπολέμησή του, θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί «ένα τεράστιο εργαλείο που είχαμε, απαραίτητο στην προώθηση σοβαρών ποινικών υποθέσεων».

Πρόσθεσε ότι αξιολογούνται μία προς μία οι υποθέσεις που επηρεάζονται από την απόφαση και ότι η Νομική Υπηρεσία βρίσκεται σε πολύ στενή επαφή με την Αστυνομία.

Στο πλαίσιο αυτό, Γενικός Εισαγγελέας κάλεσε τη Βουλή να προχωρήσει με την ψήφιση της νομοθεσίας που αφορά την ταυτοποίηση των καρτών sim, που εκκρεμεί από το 2012. Είναι πολύ σημαντικό, σημείωσε, για την Αστυνομία να γνωρίζει ποιος χρησιμοποιεί αυτές τις κάρτες για παράνομους σκοπούς. Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, έχουν υπάρξει αντιδράσεις από εταιρείες τηλεπικοινωνιών λόγω του ότι θα έχουν απώλειες εισοδημάτων, ωστόσο, σημείωσε, «πρέπει να μπει πάνω απ’ όλα το δημόσιο συμφέρον».

Αγανάκτηση για την καταστροφή τεκμηρίων

Ο Γενικός Εισαγγελέας εξέφρασε αγανάκτηση για το πρόβλημα της καταστροφής τεκμηρίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκδίκαση υποθέσεων, αναφέροντας πως «πρέπει να βρεθεί οριστική και οριζόντια λύση».

Έγιναν εισηγήσεις, είπε, από την Αστυνομία και το ζήτημα πρέπει να τύχει χειρισμού από τα δικαστήρια και την Αστυνομία.

«Δεν λύνεται το πρόβλημα με το να βάλουμε ένα αστυνομικό απ’ έξω να προσέχει. Πρέπει να βρεθεί οριστική και οριζόντια λύση», είπε, είτε με δημιουργία strong rooms στα δικαστήρια είτε με ad hoc λύσεις για κάθε δικαστήριο ξεχωριστά.

Σύνολο 7,500 αιτήσεις στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας

Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε στους βουλευτές ότι την 1η Νοεμβρίου 2021 εκκρεμούσαν ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας 7,500 αιτήσεις από 1,700 που εκκρεμούσαν στο τέλος του 2020.

Ο κ. Σαββίδης είπε, εξάλλου, ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας πως από το 2002 μέχρι το 2020 μειώθηκαν οι καταχωρήσεις υποθέσεων κατά 70%.

Ανέφερε ακόμα ότι ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας εκκρεμούν γνωματεύσεις και νομοτεχνικοί έλεγχοι από το 2010, ενώ οι καθυστερήσεις ποινικών υποθέσεων που οφείλονται στη Νομική Υπηρεσία είναι ελάχιστες.

Για τις αστικές υποθέσεις, είπε πως γίνονται προσπάθειες για να επιτυγχάνεται συμβιβασμός και να μην εκδικάζονται όλες, προκειμένου να αποφορτίζονται και οι λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας.

Συναφώς, ο κ. Σαββίδης σημείωσε ότι είναι προτεραιότητα της Νομικής Υπηρεσίας η τεχνολογική αναβάθμιση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της.

«Η τεχνολογική αναβάθμιση εντελώς ανύπαρκτη», είπε, κάνοντας λόγο για πρωτόγονη κατάσταση, που συνιστά ντροπή στον 21ο αιώνα.

Όπως ανέφερε, στις 11 Νοεμβρίου 2021 έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού για το e-Law, ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και φακέλων/εγγράφων στη Νομική Υπηρεσία. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κονδύλια πέραν του 1 εκ. ευρώ.

Προτεραιότητα και η αυτονόμηση

Στις προτεραιότητες της Νομικής Υπηρεσίας εντάσσεται και η αυτονόμησή της και, όπως ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας, ήδη επεξεργάζεται προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο σύντομα θα προωθηθεί στην εκτελεστική εξουσία.

Ο κ. Σαββίδης είπε πως η Επιτροπή των κρατών – μελών ενάντια στη Διαφθορά –  GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, ζήτησε πλήρη ανεξαρτησία της Νομικής Υπηρεσίας σε ποινικές υποθέσεις.

«Σίγουρα έχουμε ανεξαρτησία και δεν μας ελέγχει καμία άλλη εξουσία και προσπαθούμε να βεβαιωνόμαστε ότι ενεργούμε, και ενεργούμε, ανεξάρτητα», είπε. «Προσπαθούμε να πετύχουμε πλήρη αυτονόμηση, θέλουμε να αυξήσουμε τη διοικητική αυτονομία μας», συμπλήρωσε.

Αυξημένος κατά 8,4% ο προϋπολογισμός για το 2022

Για το 2022 ο προϋπολογισμός της Νομικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και του προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας, ανέρχεται σε 24.9 εκ. ευρώ, έναντι 22.8 εκ. ευρώ το 2021.

Η αύξηση ύψους 2.08 εκ. ευρώ ή 8,4% σε σύγκριση με το 2021, οφείλεται σε αυξήσεις σε όλες τις ομάδες δαπανών.

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα για τη Νομική Υπηρεσία αποτελεί και η πλήρωση των 70 κενών μόνιμων θέσεων που σήμερα υπάρχουν σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας.

Σκοπός να οδηγήσουμε υπόπτους στα ποινικά και όχι στα λαϊκά δικαστήρια

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία και κληθείς να σχολιάσει ότι υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση ατιμωρησίας, ο κ. Σαββίδης σημείωσε ότι «έχουμε πλήρη συναίσθηση του δίκαιου θυμού, αγανάκτησης και προσδοκίας που ο μέσος πολίτης έχει για να δει να οδηγούνται αξιόποινες πράξεις ενώπιον των δικαστηρίων».

Τόνισε ωστόσο πως είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθούν προσεκτικά και σωστά οι υποθέσεις στο δικαστήριο. Πρόσθεσε, ότι η δουλειά της Νομικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Αστυνομία, πρέπει να γίνεται μεθοδικά, προσεκτικά, και μακριά από λαϊκισμούς και λαϊκά δικαστήρια.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί ένα λάθος βήμα στη διάρκεια της διερεύνησης μπορεί να οδηγήσει στο να πέσει εντελώς η υπόθεση στο δικαστήριο. Σκοπός και επιδίωξή μας είναι να οδηγήσουμε υπόπτους στα ποινικά δικαστήρια. Όχι στα λαϊκά δικαστήρια», υπογράμμισε.

Οι θέσεις των κομμάτων

Ο βουλευτής ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλάς εξέφρασε ικανοποίηση «για το γεγονός ότι ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας άρχισαν να υλοποιούν ένα ολιστικό σχέδιο δράσης, που αφορά τη

διοικητική μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας, την ψηφιοποίηση και την καλύτερη και αρτιότερη στελέχωσή της».

Η εφαρμογή του σχεδίου, σημείωσε, εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις χρόνιες αδυναμίες. Είναι και αυτή μία ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση για τον τόπο, πρόσθεσε, που στηρίζεται και αξίζει να στηρίζεται δημοσιονομικά από την εκτελεστική εξουσία.

Το ΑΚΕΛ, διά του βουλευτή Άριστου Δαμιανού, εξέφρασε έντονη ανησυχία για «την εμπεδωμένη πλέον αντίληψη των πολιτών -που σε ένα βαθμό αντανακλάται και στο πολιτικό προσωπικό- ότι στον τόπο μας συνεχίζει να υπάρχει ατιμωρησία».

Ο κ. Δαμιανού αναφέρθηκε στο τραπεζικό σκάνδαλο για το οποίο, όπως είπε, τα αποτελέσματα ήταν ανύπαρκτα σε ό,τι αφορά την τιμωρία των υπευθύνων, στον Συνεργατισμό και στο «σκάνδαλο των σκανδάλων, τα χρυσά διαβατήρια», για το οποίο «πολύ λίγες υποθέσεις έχουν αχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης».

Ειδικότερα για το επενδυτικό πρόγραμμα ανέφερε πως «υπάρχει μια αποδεδειγμένη θεσμική διαπλοκή, η οποία αγγίζει τα ανώτατα δώματα της εκτελεστικής εξουσίας, μέχρι και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου».

Αυτό, πρόσθεσε, «σε επίπεδο πολιτικών ευθυνών αλλά και μη ανάληψής τους, λέει πολλά για το πώς αντιλαμβάνονται τη χρηστή διοίκηση και το κράτος δικαίου οι κυβερνώντες».

Ο βουλευτής ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες αλλά και τις απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για τη μεγάλη προσπάθεια που θα καταβληθεί ούτως ώστε να αναδιοργανωθεί η Νομική Υπηρεσία, να ψηφιοποιηθεί και να γίνουν όλες οι ενέργειες για τη στελέχωσή της.

Σημείωσε την αγανάκτηση που εξέφρασε ο Γενικός Εισαγγελέας για το θέμα της καταστροφής τεκμηρίων υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και την οργάνωση εγκλημάτων μέσα από τις φυλακές.

Χαιρέτισε, τέλος, την πρόθεση της Κυβέρνησης και της Νομικής Υπηρεσίας να προχωρήσουν τις διαδικασίες για νέα κτήρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, χαρακτηρίζοντας την υφιστάμενη κατάσταση ως «άθλια».

Ο Προϋπολογισμός και οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Εξωτερικών

Το σύνολο του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2022 ανέρχεται σε €98.978.862. Τα 85.593.742 ευρώ αφορούν τακτικές δαπάνες και τα 13.385.120 αναπτυξιακές δαπάνες.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει 54 διπλωματικές αποστολές: 44 πρεσβείες, 4 Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς και 6 γενικά προξενεία

Οι 31 διπλωματικές αποστολές έχουν μόνο ένα διπλωμάτη, 9 έχουν δυο διπλωμάτες, 7 έχουν 3 διπλωμάτες, 2 έχουν 4 διπλωμάτες και 2, δηλαδή η Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, έχουν περισσότερους από 4.

Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη πως εργάζονται για άνοιγμα πρεσβείας στην Αιθιοπία, όπου εδρεύει η Αφρικανική Ένωση.

Ανέφερε πως στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν 218 οργανικές θέσεις και σήμερα υπηρετούν 159 διπλωμάτες, ενώ 12 διπλωμάτες είναι αποσπασμένοι σε άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες ή διεθνείς οργανισμούς, 4 στο διπλωματικό γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, 1 στο γραφείο του διαπραγματευτή της ε/κ πλευράς, 1 στο Υπουργείο Άμυνας, 5 σε θέσεις της ΕΕ, και 1 στα Ηνωμένα Έθνη.

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 35 θέσεις κενές λόγω αφυπηρετήσεων για τις οποίες ξεκίνησε μια διαδικασία προσλήψεων και με τον Προϋπολογισμό του 2022 θα υπάρξουν ακόμα 12 οργανικές θέσεις, πρόσθεσε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε παράλληλα πως το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το Όραμα με καταληκτική ημερομηνία το 2025 στο οποίο καταγράφονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις του Υπουργείου με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο υλοποίησης σε ετήσια βάση. Σημείωσε πως το 2026  η Κύπρος θα αναλάβει για δεύτερη φορά την προεδρία  του Συμβουλίου της ΕΕ και πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη υποχρέωση.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως στηρίζει απόλυτα τα αιτήματα του διπλωματικού και του άλλου προσωπικού. Έγιναν κάποια βήματα αλλά υπάρχει και δυσαρέσκεια όπως για το γεγονός ότι την περίοδο 2011-2018 δεν έγινε ούτε μια πρόσληψη στο Υπουργείο Εξωτερικών, πρόσθεσε.

Και αυτό, όπως σημείωσε, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του 2016, η Τουρκία έχει το πέμπτο μεγαλύτερο δίκτυο διπλωματικών αποστολών στον κόσμο, με 239 διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό και με 62 χιλιάδες άτομα να εργάζονται στις αποστολές αυτές.

Αναλύοντας τους τρεις βασικούς πυλώνες στη βάση των οποίων εργάζεται το Υπουργείο, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε, μεταξύ άλλων, πως τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει και επίσημα η λειτουργία στην Κύπρο της Μόνιμης Γραμματείας Τριμερών Σχηματισμών.

Έχουν προσληφθεί τρεις εμπειρογνώμονες που ήδη ξεκίνησαν να εργάζονται με αγορά υπηρεσιών και μέχρι στιγμής έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας για συμμετοχή σε αυτή τη Γραμματεία, ανέφερε.

Είπε πως ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να προχωρήσουν σε ένα περιφερειακό οργανισμό ασφάλειας και συνεργασίας στην περιοχή, χωρίς αποκλείσεις και στη βάση μιας θετικής προσέγγισης.

Ανέφερε, εξάλλου, πως τον Δεκέμβριο θα επισκεφθεί την Κύπρο ο ΓΓ του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στις σχέσεις με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ είπε πως ιδιαίτερη σημασία δίδεται εκτός από τις σχέσεις με τα πέντε μόνιμα μέλη, σε αυτές με την Ιαπωνία και την Ινδία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που γίνονται για ανάπτυξη της οικονομικής διπλωματίας,  της εκπαιδευτικής διπλωματίας, της πολιτιστικής διπλωματίας, της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική και της πράσινης διπλωματίας.

«Είμαστε σε μια διαδικασία συνεχούς μεταρρύθμισης στο Υπουργείο Εξωτερικών και έχει συσταθεί και σχετική μονάδα για στρατηγικό σχεδιασμό και μεταρρύθμιση του Υπουργείου», επεσήμανε.

Δεν νιώθω ότι έχω κάνει λάθος εκτίμηση σε σχέση με την Αμμόχωστο, λέει ο ΥΠΕΞ

Δεν νιώθω ότι έχω κάνει λάθος εκτίμηση σε σχέση με το θέμα της Αμμοχώστου, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος στο πλαίσιο παρουσίας του την Τρίτη, στις Βρυξέλλες, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, θα έχει συζητήσεις για το έγγραφο επιλογών που ετοιμάζεται ως απάντηση της ΕΕ για τις ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2022 στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε πως η ΕΕ δεν είναι μια κοινωνία αγγέλων και πως τα κράτη μέλη της Ένωσης, πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες, πρώτο στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. “Και είναι πολύ γνωστά τα τρία κράτη της ΕΕ που σχεδόν πάντοτε όταν είμαστε στη φάση να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις εναντίον της Τουρκίας αντιδρούν. Αντιδρούν όχι γιατί τους ενδιαφέρει η Τουρκία αλλά γιατί εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα που σχετίζονται με την Τουρκία”, ανέφερε.

Είπε, επίσης, πως θεωρεί ότι η συζήτηση τον Δεκέμβριο στην ΕΕ για το θέμα της Τουρκίας θα είναι αρκετά δύσκολη, λαμβάνοντας υπόψη τις προσεγγίσεις κάποιων κρατών.

“Όταν υπάρχει απέναντι μια αγορά που λέγεται Τουρκία είτε αυτό αφορά θέματα στρατιωτικά είτε οτιδήποτε άλλο ναι θα τα λάβει υπόψη της η Ισπανία. Και ενδεχομένως και εμείς αν είμαστε στη θέση της Ισπανίας να τα λαμβάναμε υπόψη”, σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Παράλληλα, σημείωσε, πως παρόλα αυτά θα ήταν σαφώς πιο δύσκολα τα πράγματα για την Κυπριακή Δημοκρατία αν αυτή ήταν εκτός της ΕΕ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε πως το έγγραφο επιλογών σε σχέση με την Τουρκία πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων και αναμένεται να περιλαμβάνει πολιτικά και νομικά μέτρα. Πρόσθεσε πως χρειάζεται ομοφωνία για να ληφθούν αποφάσεις. «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη συζήτηση τον Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες. Αύριο θα είμαι Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και θα έχω και συναντήσεις ειδικά για αυτό το έγγραφο επιλογών», ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη πως η οποιαδήποτε συζήτηση για θετική ατζέντα της ΕΕ για την Τουρκία δεν έχει προχωρήσει και «ο στόχος μας είναι μέσα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν να υπάρξει επίσημη απόφαση για τερματισμό των όποιων συζητήσεων προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός αν η Τουρκία επανέλθει στο θέμα και της συζήτησης του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, και δεν επανέλθει με παράνομες ενέργειες στην ΑΟΖ της Κύπρου»

Ο κ. Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου και των τουρκικών ενεργειών σε αυτήν, ανέφερε πως στις 18 Ιουνίου 2019 έγινε γνωστό το θέμα και οκτώ ημέρες αργότερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτάθηκε στον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών.  Είπε, ακόμη, πως η Κυπριακή Δημοκρατία έθεσε το θέμα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Οκτωβρίου 2019 και το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε εισήγηση για τρόπο αντιμετώπισης, πέραν από τη λύση του Κυπριακού, πολύ ευχαρίστως να την ακούσω, πρόσθεσε. Σημείωσε, περαιτέρω, πως ο ίδιος δεν έχει πει πως η Τουρκία δεν θα βρει γεωτρύπανο. Κανείς δεν μπορεί να αποτρέψει την Τουρκία να αγοράσει γεωτρύπανο, επεσήμανε.

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη πως «υπάρχει νομική και πολιτική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας», και για αυτό ενώ τώρα η Τουρκία ζητά από την Αίγυπτο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για καθορισμό των θαλάσσιων τους συνόρων προσφέροντας πολύ μεγαλύτερη έκταση στη θάλασσα για την Αίγυπτο, το Κάιρο δεν ανταποκρίνεται. Αυτά είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή, είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Σε σχέση με το Κυπριακό, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως στόχος είναι «και δεν πρόκειται να αλλάξει, η λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που εργάζονται και εργάζονταν οι διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Για το θέμα της υπογραφής αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως σε συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση έχει εκφραστεί δυσαρέσκεια όχι μόνο για την πράξη της υπογραφής αλλά και για το υλικό που έχει πωληθεί στην Τουρκία, που δεν είναι για  αμυντικούς σκοπούς, όπως ανέφερε.

Σημείωσε πως υπάρχει προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ισπανία και είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιό της στις 9 Δεκεμβρίου.

Σε σχέση με την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να προσφέρει διορισμό στη θέση Πρέσβη σε υποψήφιο εκτός της Διπλωματικής Υπηρεσίας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως “δεν θα σχολιάσω απόφαση ανεξάρτητης αρχής της Κύπρου. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του Υπουργείου εξωτερικών που είχαμε ένα τέτοιο φαινόμενο και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια και απαρέσκεια”.

Δαπάνες ύψους €31,5 εκ. προβλέπει ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2022

Ο προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων για το έτος 2022 προβλέπει δαπάνες ύψους €31,5 εκ., ενώ για τα έτη 2023 και 2024, τα ανώτατα όρια ανέρχονται στα €32,0 εκ. και €32,6 εκ., αντίστοιχα, ενώ ως ποσοστό, σε σχέση με το σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού του 2022, ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2022 ανέρχεται στο 0,004%, όπως ανέφερε, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η Γενική Διευθύντρια της, Τασούλα Ιερωνυμίδου.

Σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός της Βουλής για το έτος 2022 είναι κατά σειρά ο τρίτος προϋπολογισμός, ο οποίος συντάσσεται υπό καθεστώς οικονομικής αυτονομίας μετά τη συνταγματική τροποποίηση, η οποία έγινε το 2019 με την ενδέκατη τροποποίηση, σύμφωνα με την οποία πλέον ο προϋπολογισμός συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής και στα πλαίσια των τεθέντων εκάστοτε ανωτάτων ορίων που θέτει ο Υπουργός Οικονομικών όπως ακριβώς προβλέπει το Σύνταγμα και ο οποίος αφού εγκριθεί με απόφαση του Σώματος καταχωρίζεται αυτούσιος στον κρατικό προϋπολογισμό και όταν θα εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός αρχίζει να είναι εκτελεστός.

Ανέφερε, επίσης, ότι με εξαίρεση την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού και τη συμβολική πρόνοια για το νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, του οποίου οι διαδικασίες ανέγερσης έχουν ανασταλεί και αποτελούν αναπτυξιακές δαπάνες, οι υπόλοιπες δαπάνες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού είναι τακτικές και καλύπτουν δαπάνες μισθολογίου αξιωματούχων και προσωπικού της Βουλής, καθώς και λειτουργικές δαπάνες, μεταβιβάσεις και αγορά εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι οι κυριότερες πρόνοιες του προϋπολογισμού του 2022, έχουν ως ακολούθως: €5,8 εκ –  Βουλευτικές Αποζημιώσεις και Επιδόματα Βουλευτών,  €9,4 εκ –  Μισθοί προσωπικού (τακτικές δαπάνες), €4,7 εκ –  Λειτουργικές δαπάνες και συντηρήσεις,  €11,2 εκ – Χρηματοδότηση κοινοβουλευτικών κομμάτων, ήτοι: €6,6 εκ – Χρηματοδότηση για μέρος των λειτουργικών και εκλογικών τους δαπανών, €4,5 –   Μίσθωση υπηρεσιών για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, €0,05 εκ – Κάλυψη των συνεισφορών στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της ΕΕ, €0,3  εκ – Επιχορήγηση των Οργανώσεων Νεολαίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Επιπρόσθετα, είπε ότι οι λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται σε €1,7 εκ. (€1,7 εκ και το 2021)

Η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό ο προϋπολογισμός της Βουλής στο σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού, περιλαμβάνονται κάποια μικρά κονδύλια που αφορούν νέα προγράμματα, που έχουν αποφασιστεί και έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Πρόεδρο της Βουλής.

Αναφορικά με τα νέα προγράμματα, η Γενική Διευθύντρια της Βουλής είπε ότι στο πλαίσιο του στόχου για ενδυνάμωση της συμμετοχικής δημοκρατίας και της προβολής ταυτόχρονα του κοινοβουλευτικού έργου, προγραμματίζεται στις αρχές του 2022 η λειτουργία του ανακαινισθέντος οικήματος πλησίον του κυρίως κτιρίου της Βουλής, του γνωστού επονομαζόμενου οικήματος «Σπίτι του Πολίτη», υπό τη μορφή ξεχωριστής νομικής οντότητας και προς τον σκοπό αυτό στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό έχει περιληφθεί πρόνοια ύψους €100,000 κάτω από ειδικό άρθρο για τη σύσταση ιδρύματος υπό την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας», κατά το πρότυπο άλλων ανάλογων ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί σε ξένα κοινοβούλια, όπως το «Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία».

«Εντός του ίδιου πλαισίου, προγραμματίζεται η μεταφορά της υφιστάμενης Βιβλιοθήκης της Βουλής από το κυρίως κτίριο της Βουλής στο «Σπίτι του Πολίτη», καθώς και  ο εμπλουτισμός και η αναβάθμισή της, ώστε να καταστεί πόλος έλξης των μελετητών, ιστορικών και νομικών», συμπλήρωσε.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, συνακόλουθα δε της ανάγκης στήριξης των κοινοβουλευτικών επιτροπών με εξειδικευμένες γνώσεις κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, όπως και των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, σε συνέχεια σχετικής πρόνοιας στον προϋπολογισμό του 2021, περιλαμβάνεται πρόνοια για τη σύσταση νέας υπηρεσίας στη Βουλή υπό τον τίτλο «Υπηρεσία Προϋπολογισμού», η οποία θα στηρίζει τις καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές στο έργο τους και θα παρέχει επίσης εξατομικευμένες υπηρεσίες στα μέλη της Βουλής, τα οποία επιθυμούν να εμβαθύνουν σε θέμα δημοσιονομικά και κατάρτισης προϋπολογισμών.

Όσον αφορά την κατάσταση μόνιμου, ωρομισθίου και/ή υπό άλλο καθεστώς υπηρετούντος προσωπικού στη Βουλή, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι στη Βουλή υπηρετούν με το καθεστώς αορίστου χρόνου 7 γραφείς, 3 λειτουργοί αποσπασθέντες από άλλες υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ 11 μόνιμοι λειτουργοί της Βουλής είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες/τμήματα του δημόσιου τομέα.

Σημείωσε ότι γίνεται πρόβλεψη για νέες θέσεις που είναι θέσεις Βοηθού Λειτουργού Υπηρεσιών της Βουλής, οργανικές, που θα καλύψουν τις ανάγκες σε γραφειακά καθήκοντα, γραμματειακές υπηρεσίες.

Όσον αφορά το νέο κτίριο της Βουλής, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι έγινε ήδη, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής, μια παρουσίαση του ιστορικού την προηγούμενη εβδομάδα για να αξιολογηθεί κατά πόσο θα μπορούσε να αρχίσει και πάλι η συζήτηση για να προχωρήσει η όλη διαδικασία με κάποιο τρόπο εφόσον αποφασιστεί στον γνωστό Λόφο του Αγίου Γεωργίου στην ΠΑΣΥΔΥ.

Η Γενική Διευθύντρια της Βουλής αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό, είπε στη συνέχεια ότι στην παρούσα φάση και δεδομένης της αποδεδειγμένης ανεπάρκειας των υφιστάμενων χώρων στέγασης και λειτουργίας της Βουλής, μελετάται η προοπτική έναρξης νέου κύκλου διαβουλεύσεων για σκοπούς επανεκτίμησης της όλης κατάστασης σε σχέση με την αδήριτη ανάγκη ανέγερσης νέου, σύγχρονου και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κτιρίου, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, στο οποίο θα στεγασθεί το Νομοθετικό Σώμα, κατά τρόπο που οι ανάγκες αυτού να καλυφθούν αποτελεσματικά και σε βάθος χρόνου.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι για φέτος η κατανομή θα γίνει με βάση την υπάρχουσα πρόνοια στον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Αριθμός Νόμου 175(Ι) του 2012) που είναι 15% ισόποσα και το υπόλοιπο κατ’ αναλογίαν των ποσοστών που έκαστο κόμμα έλαβε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και παραμένει το ζήτημα των μη κοινοβουλευτικών κομμάτων, τα οποία καθίστανται κοινοβουλευτικά και η προτεινόμενη ρύθμιση.

Αναφορικά με την Νομική Υποστήριξη της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι η στήριξη του έργου των κοινοβουλευτικών επιτροπών με συμβουλευτικές υπηρεσίες νομικής φύσεως, επιτεύχθηκε με την πρόσληψη 8 λειτουργών το 2019, οι οποίοι εντάχθηκαν στην Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, αποτελώντας τον «Τομέα Νομικών» και οι οποίοι αυτή τη στιγμή στελεχώνουν τις γραμματείες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους κατά τις συνήθεις νομοθετικές διαδικασίες όσο και ad hoc.

«Παρά ταύτα, κρίνεται σκόπιμο να λεχθεί ότι μέχρι της στιγμής δεν έχει αρκούντως εμπεδωθεί και αφομοιωθεί στο κοινοβουλευτικό γίγνεσθαι η στήριξη που ο εν λόγω τομέας δύναται να προσφέρει στις διεργασίες παραγωγής νομοθετικού έργου και δεν έχει διασαφηνισθεί η δεσμευτικότητα ή μη των σχετικών σημειωμάτων», συμπλήρωσε.

Η Γενική Διευθύντρια της Βουλής αναφέρθηκε και στη λειτουργία Γραφείου Τύπου στην Βουλή, το οποίο θα υποστηρίζεται από το υφιστάμενο προσωπικό της Βουλής, με κύριο στόχο την άμεση, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.

«Προς τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι λειτουργοί που απαρτίζουν τις γραμματείες των επιτροπών, αμέσως μετά το πέρας των συνεδριών θα συντάσσουν σύντομα τυποποιημένα δελτία τύπου, κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα οποία θα γίνεται αναφορά στην πορεία και εξέλιξη του επιτελούμενου από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές νομοθετικού έργου και ασκούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου.  Σε πρώτο στάδιο, τα εν λόγω δελτία Τύπου θα διοχετεύονται στο ΓΤΠ, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο η Βουλή θα εξεύρει τρόπους καθημερινής ροής των οικείων δελτίων Τύπου στο ευρύ κοινό, μέσω των δικών της υποδομών.  Ως εκ τούτου, στο παρόν στάδιο ουδεμία νέα πρόνοια για αναγκαίες πιστώσεις γίνεται στον προϋπολογισμό του 2022», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την μη παρουσία της ίδιας της Προέδρου της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Σώματος, η κα. Ιερωνυμίδου είπε ότι ακολουθήθηκε η πάγια πρακτική χρόνων, προσθέτοντας ότι αν ζητείτο να είναι η Πρόεδρος θα προγραμμάτιζαν να είναι παρούσα.

Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ευχαρίστησαν το προσωπικό των Υπηρεσιών της Βουλής, τους γραμματείς, τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, διότι, όπως ανέφεραν η δουλειά που γίνεται είναι εξαιρετική.

Τέλος, ζητήθηκε όπως η Πρόεδρος της Βουλής συγκαλέσει σύσκεψη για το θέμα του κτιρίου της Βουλής.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Καρούσος: Έργα €1,2 δισ. εντός του 2022

Stockwatch: Σύντομα υποθέσεις διαβατηρίων στα δικαστήρια

Stockwatch: Στο Facebook το κυπριακό κοινοβούλιο

Stockwatch: Εκτός χορηγίας κομμάτων οι αποστάτες

Δείτε Περισσότερα

Ενέργειας

Προκλήσεις αλλά και οφέλη βλέπει στον Great Sea Interconnector ο Υπουργός Ενέργειας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πορεία υλοποίησης τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Εργασίας

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για ορθοστασία, ΕΕΕ σε αιτητές ασύλου και αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας για παρατεταμένη ορθοστασία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή της νομοθεσίας που προστατεύει τους εργαζομένους από την παρατεταμένη ορθοστασία. Ορθοστασία: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι – Πρώτα πρόστιμα Την