Επιτροπή Οικονομικών: Προϋπολογισμός Υπ. Εργασίας, Υπ. Δικαιοσύνης, Υφυπ. Κοινωνικής Πρόνοιας και Δικαστικής Υπηρεσίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/11/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που προνοούν:

  • Τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, της Δικαστικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, του ΚΥΠΕ και του ΧΑΚ.
  • Την τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 9%.
  • Την ενδυνάμωση του φορολογικού πλαισίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021

Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή και τα οποία θα βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου, 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τα επτά δισεκατομμύρια, πενήντα ένα εκατομμύρια, πενήντα χιλιάδες και πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ (€7.051.050.546), για κάλυψη των δαπανών της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 9%.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απότομης αύξησης των τιμών και, ειδικότερα, αποσκοπεί στη στήριξη των καταναλωτών, των νοικοκυριών  και των επαγγελματιών, προκειμένου  να μπορέσουν  να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο προτεινόμενος νόμος βασίζεται στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, για την «Αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών ενέργειας: μια εργαλειοθήκη για δράση και στήριξη», η οποία παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των τρεχουσών αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε κρατικού οργανισμού και κάθε αναθεωρημένος προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2022 (Παράρτημα Α) υποβλήθηκε ισοσκελισμένος και προνοεί έσοδα και έξοδα ύψους €2.953.000. Το ποσό της συνολικής δημόσιας ενίσχυσης είναι ύψους €2.568.000, εντός του ορίου της δημόσιας ενίσχυσης που συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2022 για το ΚΥΠΕ.

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με το Άρθρο 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, ο ετήσιος Προϋπολογισμός των κρατικών οργανισμών και κάθε αναθεωρημένος αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σε αυτόν. Με βάση τα πιο πάνω, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Προϋπολογισμό του για το έτος 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024, συνοδευόμενο από Επεξηγηματικό Υπόμνημα. Ο Προϋπολογισμός για το 2022 είναι ελλειμματικός κατά €1.1 εκ., με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα €4.9 εκ. και να είναι μειωμένα κατά 8.2% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.4 εκ., ενώ οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα €6 εκ. και είναι μειωμένες κατά 3% σε σχέση με το 2021 ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.19 εκ.. Τα έτη 2023-2024 συνεχίζει να είναι ελλειμματικός κατά €0.8 εκ. και €0.9 εκ. αντίστοιχα, με τα έσοδα ανέρχονται στα €4.9 εκ. και €5.1 εκ. αντίστοιχα. Το έλλειμα θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει ο οργανισμός.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021, Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Ενδυνάμωση του φορολογικού πλαισίου για την αποφυγή των καταχρήσεων, της φοροδιαφυγής και φοροαπαλλαγής, καθώς και καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Δηλώσεις:

Στο χαμηλότερο σημείο εικοσαετίας υποχώρησε η ανεργία παρά τον Covid, λέει η Υπ. Εργασίας

Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων είκοσι χρόνων έχει υποχωρήσει το ποσοστό της ανεργίας, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2022 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως με βάση έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος βρίσκεται στη δεύτερη θέση από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό εργαζομένων που στηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η κ. Αιμιλιανίδου αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, όπως την ολοκλήρωση του διαλόγου για τον εθνικό κατώτατο μισθό, την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, τo νομοσχέδιο για την τηλεργασία, ενώ μέχρι το τέλος του έτους το Υπουργείο στοχεύει στην ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία των διαφόρων επιδομάτων, όπως το ανεργιακό, επίδομα μητρότητας, επίδομα ασθενείας και συντάξεις.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως η πανδημία του Covid έφερε «τεράστια προβλήματα» τα τελευταία δύο χρόνια, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία τις δυσκολίες που προέκυψαν.

Ενδεικτικά, η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στηρίχθηκαν συνολικά 210.000 εργαζόμενοι με επιδότηση του μισθού τους με δαπάνη που ξεπέρασε τα €760 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα €160 εκατ. έχουν καταβληθεί με τη μορφή εφάπαξ χορηγίας σε επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η κ. Αιμιλιανίδου σημείωσε πως με την ανάκαμψη της οικονομίας και τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η ανεργία υποχώρησε στο 3,6% τον Οκτώβριο, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 20 χρόνων.

«Αυτή τη στιγμήν έχουμε συνθήκες πλήρους απασχόλησης», πρόσθεσε.

Το 94% των δαπανών του Υπουργείου σε κοινωνικές παροχές

Σύμφωνα με την κ. Αιμιλιανίδου, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα έτη 2022, 2023 και 2024 ανέρχεται σε €625,3 εκ., €649,7εκ και €666,5 εκ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό ύψους €623,9 εκ. το 2021, καταγράφοντας αύξηση €1,4 εκ. για το 2022, περαιτέρω αύξηση €24,4 εκ για το 2023 και ακόμη περαιτέρω αύξηση €16,8 εκ για το 2024.

Περιλαμβανομένων και των δαπανών για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ύψους €30,9εκ, €27,95εκ και €32,9εκ για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα, οι οποίες περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ο συνολικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα έτη 2022, 2023 και 2024, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ανέρχεται σε €656,2εκ., €677,6εκ και €699,4εκ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό ύψους €639εκ. το 2021.

Τόνισε ωστόσο από το σύνολο των €656,2εκ. των προϋπολογιζόμενων δαπανών για το 2022 το 94% περίπου αφορά κοινωνικές παροχές, 4% αφορά μισθούς, ενώ οι καθαρά λειτουργικές δαπάνες περιορίζονται στο 2%.

«Είναι ξεκάθαρο ότι το κράτος πρόνοιας συνεχίζει να ενισχύεται όπως έχει ενισχυθεί όλα αυτά τα χρόνια», είπε.

Σημείωσε δε πως αν ληφθούν υπόψη και οι δαπάνες του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τότε οι δαπάνες του Υπουργείου ανέρχονται στα €2,5 δισ.

Για τη θέσπιση κατώτατου μισθού, η κ. Αιμιλινίδου, παρά τις ερωτήσεις, δεν καθόρισε πότε θα εφαρμοστεί, λέγοντας ότι ο στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του κοινωνικού διαλόγου μέχρι το τέλος του έτους.

«Είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία πρέπει να έχει τη συναίνεση των κοινωνικών εταίρων», είπε, διευκρινίζοντας ότι το θέμα δεν τελειώνει μόνο με τη θέσπιση του κατώτατου μισθού, αφού θα υπάρχει σώμα ειδικών το οποίο θα επανεξετάζει το ύψος του κατώτατου μισθού κάθε δύο χρόνια.

Νομοθετική ρύθμιση τηλεργασίας με χρόνο αποδέσμευσης

Εξάλλου,  η κ. Αιμιλιανίδου είπε ακόμη ότι θα προωθηθεί και νομοσχέδιο για την τηλεργασία, που αφορά κυρίως τον ιδιωτικό τομέα. Είπε πως το Υπουργείο ακολούθησε το αντίστοιχο ελληνικό νομοσχέδιο και σημείωσε ότι το θέμα θα περιληφθεί στον κοινωνικό διάλογο και πρόσθεσε ότι θα καθορίζεται και ώρα αποδέσμευσης, μετά το πέρας της οποίας ο εργοδότης δεν θα δικαιούται να απασχολεί τον εργδοτούμενό του. Είπε ακόμη ότι θα υπάρξει και σχέδιο 10μηνης επιδότησης για πρόσληψη εργαζομένων με τηλεργασία για απασχόληση ενός έτους.

Έλλειψη εργατικού δυναμικού: Τελευταίοι στη σειρά οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες

Εξάλλου, σε σχέση με τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, η Υπουργός Εργασίας είπε πως είναι λογικό να υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού όταν καταγράφεται χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Ανέφερε ότι έχει ζητήσει από το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ πληροφορίες για τις κενές θέσεις εργασίας και πρόσθεσε ότι το Υπουργείο βρίσκεται στο στάδιο της αναθεώρησης ξένων εργατών.

«Θα το αναθεωρήσουμε με βάση τις πραγματικές ανάγκες», είπε, διευκρινίζοντας πως σειρά προτεραιότητας στην κάλυψη των αναγκών αυτών έχουν πρώτα οι 14.000 άνεργοι στην Κύπρο, ακολούθως οι Ευρωπαίοι πολίτες και στη συνέχεια έρχονται οι εργάτες από τρίτες χώρες», είπε.

Πάντως, η κ. Αιμιλινίδου απέρριψε κατηγορηματικά, όπως είπε, τη θέση ότι πολλοί ικανοί για εργασία προτιμούν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). Λέγοντας ότι μετά από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και του ορίου των €5.000 καταθέσεων, τα άτομα που υπάγονται στο ΕΕΕ είναι οι πιο ευάλωτοι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σημείωσε πως οι οικογένειες που στηρίζονται από το ΕΕΕ από τις 25.000 το 2018 μειώθηκαν στις 20.000 μέχρι σήμερα.

Η αλήθεια και ο κριτής

Πάντως, η κ. Αιμιλιανίδου συμφώνησε με επίκριση εκ μέρους του ΑΚΕΛ πως κριτής της κατάστασης είναι η αλήθεια. «Αυτή είναι η αλήθεια, ότι μέσα στην κρίση βοηθήθηκαν 210.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι θα έμεναν με εισόδημα μηδέν. Άρα προσπαθώ να καταβάλω ποια είναι η αλήθεια και ποια δεν είναι η αλήθεια», είπε.

Σημείωσε πως το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου με δύο διαδοχικές αυξήσεις από τα €150 επί προηγούμενης διακυβέρνησης έφτασε τα €710.

Η Υπουργός Εργασίας απαντούσε σε σχόλιο του βουλευτή του ΑΚΕΛ Ανδρέα Καυκαλιά, ο οποίος είπε πως «κριτής της αλήθειας δεν είναι ό,τι παρουσιάζεται από πλευρά της κυβέρνησης, ούτε τι λέμε εμείς. Σίγουρα κριτής της αλήθειας δεν είναι οι πανηγυρικές αναφορές που ακούσαμε από τον ΔΗΣΥ».

Στις δηλώσεις του, ο κ Καυκαλιάς αναφέρθηκε στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων, την απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων, τη μείωση αγοραστικής δύναμης, την πρωτιά στην ενεργειακή φτώχεια, αδιέξοδα που πνίγουν τη νέα γενιά, κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύει πως «οι πολιτικές της κυβέρνησης αποτυγχάνουν να υπερασπιστούν την κοινωνία».

Για το θέμα της ΑΤΑ, η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε πως οι αντίθετες απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών (επαναφορά της ΑΤΑ και κατάργηση της ΑΤΑ αντίστοιχα) θα τεθεί στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για να εξευρεθεί η χρυσή τομή, ενώ σημείωσε πως και το θέμα της άρσης της αναλογιστικής μείωσης του 12% σε όσους συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος της ηλικίας θα τεθεί επίσης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού.

Σε σχέση με τη θέση του ΔΗΚΟ για άρση της μείωσης στους χαμηλοσυνταξιούχους, η κ. Αιμιλιανίδου εξήγησε πως αν αφαιρεθεί η μείωση του 12%, οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα παίρνουν λιγότερο επίδομα γιατί η σύνταξή τους θα παρουσιάζεται αυξημένη.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλα είπε πως το Υπουργείο αντεπεξήλθε με μεγάλη επιτυχία στις κρίση του Covid. «Παρά τις δύο πρωτοφανείς κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, το 2013 και την κρίση του κορωνοϊού, τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής είναι αδιαμφισβήτητα, έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το ιστορικά πιο χαμηλό ποσοστό το δείκτη κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού», είπε.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Λεωνίδας Λεωνίδου είπε πως το Υπουργείο Εργασίας έχει ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στις προκλήσεις της πανδημίας. Αναφέρθηκε όμως στην γραφειοκρατία που επηρεάζει θέματα καταβολής επιδομάτων και στην ανάγκη του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των επιδομάτων. Τόνισε τέλος την ανάγκη οράματος για τη νέα γενιά και τη διαμόρφωση συνθηκών για επιστροφή των νέων επιστημόνων στην Κύπρο.

Εξάλλου,  ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε πως το κόμμα δεν ικανοποιήθηκε από τα όσα άκουσε για άτομα με αναπηρίες, τερματισμό επιδομάτων σε παράνομους μετανάστες και την κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης του 12%.

Η δική μας προσπάθεια είναι μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών και άσκησης πίεσης να εμβολιάσουμε για στήριξη των συμπατριωτών μας και των ευάλωτων, είπε.

Εκ μέρους της ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου ανέφερε πως καθώς κάποιες από τις υπηρεσίες του Υπουργού Εργασίας μεταφέρονται πλέον στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, «εμείς θέλουμε ένα Υπουργείο Εργασίας το οποίο θα ασχολείται με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους νέους». «Θέλουμε οι νέοι επιστήμονες να μένουν στο τόπο τους και να έχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας», συμπλήρωσε.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας εξήρε τα όσα πέτυχε το Υπουργείο κατά την πανδημία, αλλά ζήτησε περισσότερα σε σχέση με τα θέματα της αδήλωτης εργασίας, τους ξένους εργάτες, τη θέσπιση του κατώτατου μισθού. Έθιξε το το θέμα της μη ανταπόκρισης του Υπουργείου σε αιτήματα των πολιτών και της καθυστέρησης στην καταβολή των επιδομάτων και πρόσθεσε ότι περιμένουμε να γίνουν περισσότερα στο θέμα της μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Η Υφ. Κονωνικής Πρόνοιας παρουσίασε τον πρώτο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου

Στα €542 εκατ. (€546 εκατ. με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των διαρθρωτικών ταμείων) ανέρχεται ο πρώτος προϋπολογισμός του νεοσύστατου Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στις αρμοδιότητες του οποίου περιέρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και η παραχώρηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με προβλεπόμενη δαπάνη €225 εκατ για στήριξη σε πέραν των 20.000 οικογενειών.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας  για το 2022, η αρμόδια Υφυπουργός Αναστασία Ανθούση τόνισε πως «στην οικοδόμηση της μετά την πανδημία εποχής, κρίνεται ζωτικής σημασίας να  μην στρέψουμε την πλάτη σε κανέναν πολίτη και σε καμία κοινωνική ομάδα, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια και εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου της κοινότητας»

«Η επιστροφή  στην κανονικότητα είναι δύσκολη, και τα νέα δεδομένα μας βρίσκουν αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις», είπε η κ. Ανθούση, για να προσθέσει ωστόσο πως μαζί με τις προκλήσεις  αναδεικνύονται ευκαιρίες τις οποίες το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα αξιοποιήσει με σοβαρότητα, σωστό σχεδιασμό και σύνεση, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ευρωπαϊκά εργαλεία.

Σύμφωνα με την κ. Ανθούση, στρατηγικές επιδιώξεις του Υφυπουργείου αποτελούν ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης, των μεθόδων και των αρχών εργασίας και η αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Τμημάτων και Υπηρεσιών του, μεταξύ άλλων, μέσω της απλοποίησης διαδικασιών και κατάρτισης του προσωπικού.

Τόνισε ακόμη πως θεμέλιο στον εκσυγχρονισμό του κράτους πρόνοιας αποτελεί η συνέχιση της υλοποίησης του έργου της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο πλαίσιο βελτίωσης της προσβασιμότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, από την 1η Ιανουαρίου μια σειρά από επιδόματα εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου, καθώς και η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Όπως είπε, στόχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας είναι η αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων και η δημιουργία νέων μηχανισμών στήριξης, καθώς και οι κοινωνικές παροχές του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και άλλων επιδομάτων πρόνοιας. Όπως αναφέρεται σε σημείωμα του Υφυπουργείου, με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό υπολογίζεται πως θα χορηγηθούν πέραν των  €440  εκατομμυρίων σε επιδόματα που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, €21,5 εκατομμυρίων πλέον του προϋπολογισμού του 2021.

Πέραν των €225 εκατ, του ΕΕΕ, στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου μεταφέρονται, μεταξύ άλλων, τα επιδόματα Τέκνου σε διακαιούχες οικογένειες και το επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας για γονέα που ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, με τη διάθεση συνολικού ποσού €115 εκατ., έναντι €110 εκατομμυρίων που προβλέπονταν για το 2021. Αναφορικά με την Χορηγία σε Συνταξιούχους, προβλέπεται πίστωση ποσού ύψους €90,5 εκατομμυρίων.

Εξάλλου, όπως είπε, ο προϋπολογισμός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας θα είναι αυξημένος με στόχο την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής σε αιτητές διεθνούς  προστασίας, με πρόνοια ύψους €40 εκατ.

Σύμφωνα με την κ. Ανθούση, η υλοποίηση δράσεων που έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου για την περίοδο 2021-2026, αποτελεί προτεραιότητα για την επόμενη τριετία.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν δυο επενδύσεις που αφορούν το Υφυπουργείο, ήτοι €15 εκατ. για τη δημιουργία πολυδύναμων κέντρων για τα παιδιά και Κέντρα Φροντίδας παιδιών. Πρόκειται για 27 πολυδύναμα κέντρα για παιδιά και κέντρα φροντίδας παιδιών και βρεφοπαιδοκομικών σταθμών, 8 σπιτιών (μη κυβερνητικά) για τη 24ώρη φροντίδα παιδιών ηλικίας 15-18 ετών, κυριών ασυνόδευτων ανηλίκων, ενός εξειδικευμένου σπιτιού για εγκύους νεαρά κορίτσια και νεαρές μητέρες με βρέφη που χρήζουν φροντίδας και προστασίας, 5 κέντρων  για  την παροχή ημερησίων και 24ωρων υπηρεσιών σε έφηβους με διαταραχές διαγωγής και 6 πρότυπα κοινοτικά κέντρα φροντίδας για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα.

H δεύτερη Επένδυση, ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, θα συμβάλει στη δημιουργία δομών για την καλύτερη ανταπόκριση στους αυξανόμενους αριθμούς παιδιών υπό την φροντίδα του Κράτους, καθώς και στη δημιουργία νέων δομών  για ανταπόκριση του Κράτους στις ανάγκες παροχής κατάλληλων υπηρεσιών για εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς, και για άτομα που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα.

Βουλευτές εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων του κράτους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, με την κ. Ανθούση να σημειώνει πως η ανάθεση γίνεται σε ΜΚΟ που πληρούν τα σχετικά κριτήρια, προσθέτοντας δρομολογείται ο καθορισμός βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs). «O στόχος δεν είναι να είμαστε δέσμιοι του όπου ΜΚΟ για αυτό στο πλαίσιο της χαρτογράφησης θα δούμε τις συνέργειες», είπε, προσθέτοντας πως θα ενισχυθεί και η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στη συνεδρία, όπου συζητήθηκαν από κοινού τόσο ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας όσο και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, η Ζέτα Αιμιλιανίδου ανέφερε πως αν και προνοείται στο νόμο της ίδρυσης του Υφυπουργείου, η μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Η κ. Ανθούση ανέφερε πάντως ότι μέσω της μίσθωσης υπηρεσιών συνοδών-μεντόρων για παιδιά και συνοδών για άτομα με αναπηρίες, αναμένεται όπως οι Υπηρεσίες, ενισχυθούν στην ανταπόκριση των αναγκών των παιδιών και ατόμων με αναπηρίες που διαμένουν στα ιδρύματα και στέγες που χειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, συμβάλλοντας έτσι  στη μείωση των  φυγών από τα  ιδρύματα και των βίαιων συμπεριφορών εντός των ιδρυμάτων που διαμένουν αλλά και στην καθοδήγηση και στήριξη τους για την καλύτερη ένταξη τους, είτε στην κοινωνία είτε στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον.

Με βάση το σημείωμα, ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου για το 2022, περιλαμβανομένων των έργων από τα διαρθρωτικά ταμεία, ανέρχεται στα €546 εκατ. για το 2022 και αυξάνεται στα €553 εκατ. για το 2023 και στα €560 εκατ. για το 2024.

Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός της Δικαστικής Εξουσίας για το 2022, προτεραιότητα η μεταρρύθμιση, δήλωσε η Π. Παναγή

Η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης αποτελεί προτεραιότητα για το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με την Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, Περσεφόνη Παναγή, η οποία παρουσιάζοντας το προϋπολογισμό της Δικαστικής Εξουσίας για το 2022 ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής είπε πως δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι η πολιτεία δια της Εκτελεστικής και Νομοθετικής Εξουσίας θα συνδράμει ουσιαστικά τη Δικαστική Εξουσία στο σημαντικό έργο του εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης και στη βελτίωση των αδυναμιών του συστήματος παρέχοντας τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.

Όπως ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών «οι συνεχείς προσπάθειες για προώθηση των μεταρρυθμίσεων, η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών στη βάση καλών διεθνών πρακτικών, αλλά και η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτελούν προτεραιότητα και επιδίωξη» του Ανώτατου Δικαστηρίου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο εγγύς μέλλον «με τις μεταρρυθμίσεις και τις

τομές, που ήδη βρίσκονται προς υλοποίηση, η δικαιοσύνη στην Κύπρο θα απονέμεται, όχι μόνο ορθά και δίκαιο, αλλά και μέσα σε εύλογο χρόνο».

Το 2022 η εφαρμογή του e-justice

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου εντός του «2022 αναμένεται να ξεκινήσει το e-justice σε πιλοτική βάση», σημειώνοντας ότι «μέχρι το τέλος του 2022 θα εφαρμοστεί».

Πρόσληψη νέων Δικαστών

Σε ό, τι αφορά στην πρόσληψη νέων δικαστών, είπε πως είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις, ωστόσο, πρόσθεσε πως αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά στην καταλληλόλητα των υποψηφίων.

«Την τελευταία φορά που είχαμε διαδικασία πρόσληψης δικαστών για τα Επαρχιακά Δικαστήρια πήραμε έξι δικαστές. Θα προσλάβουμε και άλλους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις», είπε.

Εξάλλου, ανέφερε ότι αύριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης πέντε εγκεκριμένων θέσεων για το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, σημειώνοντας ότι «ανάλογα με το αποτέλεσμα θα δούμε αν θα τις πληρώσουμε όλες ή όχι».

Η κ. Παναγή είπε ακόμα πως οι προσλήψεις έχουν να κάνουν με τις στεγαστικές δυνατότητες και με το υποστηρικτικό προσωπικό, όπως για παράδειγμα κλητήρες, στενογράφους κλπ.

Στο μεταξύ, ανέφερε ότι πρόσφατα έχουν ζητήσει όπως παραχωρηθούν θέσεις δυο Προέδρων και τριών Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του Δικαστηρίου στο Παραλίμνι.

Εξήγησε πως πρότειναν να παραχωρηθούν έξι θέσεις Επαρχιακών Δικαστών, ώστε να μην υπάρξει οικονομική απώλεια για το κράτος από την παραχώρηση αυτών των θέσεων, λόγω των υψηλών κλιμάκων.

Στο τελικό στάδιο η ανέγερση του Δικαστηρίου Αμμοχώστου

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση Βουλευτή, η κ. Παναγή ανέφερε πως το Δικαστήριο Παραλιμνίου βρίσκεται στα τελικά του στάδια, αφού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το έργο.

Ανέφερε πως αναμένεται ότι θα λειτουργήσει μετά τον Ιανουάριο, αν και ήλπιζαν όπως είπε ότι θα λειτουργούσε εντός Ιανουαρίου. Σημείωσε πως έχουν μείνει κάποιες μικρές εργασίες να γίνουν.

Αναφερόμενη στη λειτουργία του Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, είπε πως «θα συμβάλει στην διεκπεραίωση καθυστερημένων υποθέσεων καθώς προγραμματίζεται ότι θα στελεχώνεται από 6 με 7 δικαστές και θα πληρωθούν οι θέσεις στο Δικαστήριο Λάρνακας, λόγω της μεταθέσεις κάποιων δικαστών στο Παραλίμνι».

Επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης χθες

Για την μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, είπε πως «είναι προτεραιότητα του Ανώτατου Δικαστηρίου και έπρεπε να βρεθεί τρόπος, για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης χθες».

Εξάλλου, αναφορικά στη μεταρρύθμιση είπε πως διαφορετικές απόψεις υπάρχουν πάντα, σημειώνοντας ότι για το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο δεν έχει αλλάξει η θέση του Ανώτατου, η οποία ανέκαθεν ήταν ότι ειδικά σε σχέση με το μέρος του νομοσχεδίου, που αφορούσε το Ναυτοδικείο, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.

Εξήγησε πως «ενώ το Ναυτοδικείο θα είχε αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα υπήρχαν δικαιοδοτικές πρόνοιες οι οποίες έρχονταν σε σύγκρουση με πρόνοιες που αφορούσαν στη δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου».

Άμβλυνση προβλημάτων στη Λάρνακα με τη δημιουργία Δικαστηρίου στο Παραλίμνι

Ερωτηθείσα σχετικά, η Πρόεδρος του Ανώτατου είπε πως τα προβλήματα που παρατηρούνται στη Λάρνακα θα αμβλυνθούν, με τη δημιουργία του Δικαστηρίου του Παραλίμνιου.

Πέραν των 24 χιλιάδων καθυστερημένων υποθέσεων 

Αναφορικά στις καθυστερημένες υποθέσεις είπε πως έχει ετοιμαστεί έκθεση από τον Συντονιστή Μεταρρύθμισης του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2021 και σύμφωνα με στοιχεία μέχρι τις 31/12/2020 οι καθυστερημένες υποθέσεις άνω των δύο ετών στα Επαρχιακά Δικαστήρια ήταν 24.777.

Για τις πολιτικές εφέσεις και νομικά ερωτήματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 ήταν, σύμφωνα με την κ. Παναγή,  3.524, ενώ οι αναθεωρητικές εφέσεις στην Πενταμέλεια ήταν 322 και στην Τριμέλεια 753.

Εν τω μεταξύ, ανέφερε ότι «δεν γίνεται η αναμενόμενη χρήση του i-justice, ενώ γίνεται προσπάθεια να ενθαρρυνθούν οι δικηγόροι με κάποια σεμινάρια που θα γίνουν».

Ανέγερση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών σχετικά με την ανέγερση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η Αχριπρωτοκολλητής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Ειρήνη Χριστοδούλου, είπε ότι για το νέο κτίριο του Επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας μέσα στον προϋπολογισμό υπάρχει ένα ποσό των 500 χιλιάδων, που αφορούν μισθώσεις που προορίζονται για να καλύψουν μέρος της δαπάνης του κτηρίου αυτού.

Για την αφαίρεση του κονδυλίου για την επέκταση του δικαστηρίου της Λάρνακας, η κ. Χριστοδούλου είπε πως «ο λόγος ήταν γιατί είχαμε την πληροφόρηση πως το Τμήμα Δημοσιών Έργων ότι δεν θα μπορούσε να αναλάβει την επέκταση, λόγω άλλων ανειλημμένων υποχρεώσεων».

Σημαντική μείωση στο κόστος

Η κ. Χριστοδούλου είπε πως το κόστος του έργου ανέρχεται σε 115 εκατομμύρια, για να σημειώσει πως «διαχωρίστηκε σε τρεις φάσεις για να υλοποιηθεί πιο εύκολα».

«Η 1η φάση αφορά στην ανέγερση του κτιρίου που θα καλύψει το Επαρχιακό Δικαστήριο, η 2η φάση αφορά στη ρυμοτομία, δηλαδή τους δρόμους που θα οδηγούν στην περιοχή και η 3η φάση στην ανέγερση ενός πολυώροφου χώρου στάθμευσής.

Η εκτελεστική εξουσία εξέφρασε την θέση ότι τα 115 εκατομμύρια πρέπει να γίνουν γύρω στα 70 εκ. για να μπορέσει το κράτος να προχωρήσει. «Μας είπαν ότι πρέπει να ξαναγίνουν κτιριολογικές μελέτες για να μικρύνουν οι χώροι και να περιοριστούν οι ανάγκες», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν γίνονται σκέψεις για ενδιάμεση λύση, είπε πως είναι «δύσκολο να βρεθεί κτίριο με ενοίκιο για να καλύψει τις ανάγκες του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας».

Και οικονομικό το θέμα

Η Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου έκανε λόγο για «μεγάλη κωλυσιεργία» από τη δημόσια Υπηρεσία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως έχει δύο χρόνια που ζήτησαν από τα Δημόσια Έργα να κλείσουν τέσσερα μπαλκόνια στο Δικαστήριο της Λεμεσού, για να μπορέσουν να στεγάσουν δικαστές που ασχολούνται με τις καθυστερημένες υποθέσεις και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση.

Αναφορικά στην ανέγερση του Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Λευκωσία, είπε πως «ότι  συμφωνούμε μετά αναιρείται από την Εκτελεστική Εξουσία», σημειώνοντας πως «για το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας του θέμα έγινε και οικονομικό».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε πως «η δικαιοσύνη είναι ο φτωχός συγγενής σε αυτό τον τόπο», σημειώνοντάς ότι «η δικαιοσύνη έχει αφεθεί να λειτουργεί μόνη της, αστήριχτη και να βασίζεται στο φιλότιμο και την αγάπη των λειτουργών της».

«Νιώθω ντροπή όταν μπαίνω στα Επαρχιακά Δικαστήρια. Είναι εξευτελιστικό και για τους λειτουργούς, για τους δικαστές και για τους δικηγόρους και για το προσωπικό και για τον κάθε ένα που πηγαίνει εκεί», είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, είπε πως «σημασία έχει σήμερα να προωθηθεί η πολύ σημαντική για τον τόπο μας η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης», σημειώνοντας πως «η  πολιτεία οφείλει να στηρίζει και στηρίζει δημοσιονομικά τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, έτσι ώστε η δικαιοσύνη να απονέμεται όχι μόνο δίκαια, αλλά και σύντομα γρήγορα και αποτελεσματικά».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Πασιουρτίδης, ζήτησε να μάθει που βρίσκεται το θέμα της κατασκευής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και η επέκταση του Δικαστηρίου Λάρνακας, ενώ πρόσθεσε πως η έλλειψη δικαστών έχει να κάνει με τις στεγαστικές δυνατότητες και με το υποστηρικτικό προσωπικό.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε πως «θα συζητήσουμε τις λύσεις που πρέπει να δοθούν, τόσο για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δικαστική Υπηρεσία, διότι η Δικαιοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας του τόπου και της αναγνώρισης του διεθνώς».

Το σύστημα δικαιοσύνης καταρρέει λέει η Δράκου, ζητώντας ψήφιση νομοσχεδίων από Βουλή, κριτική από Βουλευτές

Με την παραδοχή ότι «το σύστημα δικαιοσύνης καταρρέει», η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Στέφη Δράκου, τόνισε τη Δευτέρα, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, στην οποία παρουσίασε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2022, την επείγουσα ανάγκη για προώθηση της μεταρρύθμισης στον τομέα δικαιοσύνης, με την έγκριση των σχετικών νομοσχεδίων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθετικού σώματος, καλώντας τη Βουλή «να δώσει στον πολίτη αυτό που αναμένει και του ανήκει».

Από την πλευρά τους, Βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης διατύπωσαν επικρίσεις κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα των καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης αλλά και των κτηριακών εγκαταστάσεων των δικαστηρίων, ιδιαίτερα στην επαρχία Λευκωσίας.

Στην αρχική της τοποθέτηση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, η κ. Δράκου αναφερόμενη στη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης είπε πως «βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο των αποφάσεων και η Βουλή έχει τον τελευταίο λόγο». «Ως Υπουργός  Δικαιοσύνης δηλώνω με τον πιο κατηγορηματικό  τρόπο, ότι ένα σύστημα που χρειάζεται μέχρι 15 χρόνια για να αποδώσει δικαιοσύνη δεν μπορεί, δεν γίνεται να παραμείνει άλλο. Το σύστημα δικαιοσύνης καταρρέει. Τούτο δηλώνεται δια στόματος Ανώτατου Δικαστηρίου, Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ακαδημαϊκών, οργανώσεων, φορέων. Ολόκληρης της κοινωνίας των πολιτών», σημείωσε.

Τόνισε πως «οφείλουμε να ολοκληρώσουμε το έργο που αναλάβαμε και συζητούμε εδώ και χρόνια, με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στον τόπο  Ο καθένας μας τίθεται πλέον ενώπιον των ευθυνών του.  Ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Η Βουλή να δώσει στον πολίτη αυτό που αναμένει και του ανήκει», πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμη, μεταξύ άλλων, πως «όραμά μας μέσα από αυτή την προσπάθεια, είναι η εδραίωση ενός ταχύτερου και αποτελεσματικότερου συστήματος απονομής Δικαιοσύνης, που θα είναι λιγότερο δαπανηρό για τους πολίτες και θα διασφαλίζει υψηλά επίπεδα διαφάνειας και ποιότητας στην απονομή της Δικαιοσύνης», προσθέτοντας πως «κάτι τέτοιο, αναντίρρητα θα συμβάλει τόσο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του λαού στο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης, όσο και στη βελτίωση της εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό».

Η κ. Δράκου είπε πως «άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στο έργο της εκκαθάρισης των καθυστερημένων υποθέσεων στα δικαστήρια (backlog) το οποίο αποτελεί δική του αρμοδιότητα».

Αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής, ενώ έκανε λόγο και για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και τη κατάλληλη στελέχωση των δικαστηρίων. Σημείωσε πως μεγάλος αριθμός έργων έχουν προωθηθεί ή/και υλοποιούνται τα τελευταία πέντε χρόνια με συνολικό κόστος €28 εκ.

Ωστόσο, πρόσθεσε, η προσοχή μας επικεντρώνεται στην ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου Λευκωσίας, για στέγαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου και των Δικαστηρίων Ειδικής Δικαιοδοσίας σε ένα ενιαίο και σύγχρονο χώρο, που ομολογουμένως παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση.

Γι’ αυτό, ανέφερε, «σε συνάντηση υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε τελευταία πάρθηκαν αποφάσεις για επίσπευση των διαδικασιών».

Είπε πως εντός του 2022 θα κηρυχθεί ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, με τη συμπερίληψη όλων των φάσεων του έργου. Αναμένεται η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και η βράβευση των επιτυχόντων αρχές του 2023. Στη ίδια σύσκεψη επίσης αποφασίστηκε, ότι στο μεταξύ θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη βελτίωση των υφιστάμενων κτηρίων (διατηρητέων) του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ανέφερε η κ. Δράκου.

Σε σχέση με την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς, είπε πως το Υπουργείο ετοίμασε την Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς και το Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης, με συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, κάτι που αποτελεί το πρώτο βήμα σε αυτή την προσπάθεια και αναφέρθηκε επίσης στα σχετικά νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής.

Για την Αστυνομία, είπε πως η αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης και γίνονται στη βάση μελέτης που ετοίμασαν ειδικοί εμπειρογνώμονες μέσω αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα με στόχο τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, στη δημιουργία νέου πλαισίου εκπαίδευσης και ανάπτυξης και στη δημιουργία σύγχρονης διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού. Πρόσθεσε πως ποσό ύψους €1,2 εκ. περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του 2022 το οποίο αφορά στο έργο της αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε επίσης σε άλλους τομείς που αφορούν τις δράσεις και τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο και αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σύστημα δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά, την αντιεγκληματική πολιτική, την σωφρονιστική πολιτική, την επανένταξη αποφυλακισθέντων, τη βία κατά των γυναικών, το οικογενειακό δίκαιο και την ισότητα των φύλων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των Βουλευτών, η κ. Δράκου είπε, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά το θέμα των ανεκτέλεστων ενταλμάτων πως έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αποφασίστηκε σε συνεργασία με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και όλους τους εμπλεκόμενους ένα σχέδιο για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα.

Έχει διοριστεί ανώτερος αξιωματικός, ο οποίος είναι υπεύθυνος του έργου. Έχουν προγραμματιστεί συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να γίνει ένα ξεκαθάρισμα αυτών των υποθέσεων που εκκρεμούν, ανέφερε, και ανακοίνωσε πως «έχουν εισπραχθεί 900 χιλιάδες ευρώ με βάση τις πρώτες ενδείξεις σε ένα μήνα». Πρόσθεσε πως σίγουρα θα πρέπει να επιδιωχθεί μια μόνιμη λύση.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Στέλιος Παπαθεοδώρου, απαντώντας επίσης σε ερωτήματα των Bουλευτών, ανέφερε πως σήμερα υπάρχουν 613 κενές θέσεις στην Αστυνομία κάτι που δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα. Αναφερόμενος στο θέμα της οδικής ασφάλειας είπε πως πέρσι είχαμε 48 νεκρούς σε οδικές συγκρούσεις και φέτος, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, είμαστε στους 42.

Είπε πως παρατηρείται μη συμμόρφωση των οδηγών προς τη νομοθεσία και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ανέφερε πως ορισμένες φορές διερωτώνται «πώς έγινε αυτό το θανατηφόρο». Ανέφερε πως με τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης δεν θα μειωθεί ο αριθμός των αστυνομικών που βρίσκονται στους δρόμους.

Εξάλλου, ο λειτουργός στον Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντιεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, Άριστος Τσιάρτας,  απαντώντας σε ερωτήσεις αναφέρθηκε στο θέμα της δημιουργίας του χώρου φύλαξης ανήλικων παραβατών της νομοθεσίας και είπε πως έχουν ετοιμαστεί οι προδιαγραφές του χώρου και πως αρχές του 2022 αναμένεται να βγουν σε προσφορές.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, είπε, μεταξύ άλλων, πως «η Βουλή ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να συνεδριάσει και να αποφασίσει και για τα νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση στον τομέα της δικαιοσύνης, το οικογενειακό δίκαιο, το εμπορικό δικαστήριο, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς».

Σημείωσε πως το θέμα είναι «να τα βρουν οι θεσμοί», επισημαίνοντας πως «δεν είναι θέμα απόφασης της Βουλής όταν ένας κορυφαίος θεσμός της δημοκρατίας διαφωνεί πχ με ένα νομοθέτημα». Και εμείς θέλουμε να περάσουν τα συγκεκριμένα νομοσχέδια αν είναι δυνατόν χτες, συμπλήρωσε.

Συμφώνησε πως το σύστημα της δικαιοσύνης καταρρέει και επεσήμανε πως όσοι ευθύνονται πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τόνισε την ανάγκη να εφαρμοστεί το ταχύτερο και αποτελεσματικότερο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε πως «η δικαιοσύνη στην Κύπρο είναι ο φτωχός συγγενής και καταρρέει». «Είναι ο φτωχός συγγενής ιδιαίτερα αυτής της Κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Σημείωσε πως «η δικαστική μεταρρύθμιση όπως την έχετε επεξεργαστεί και καταθέσει μπορεί να δημιουργεί μια διαφορετική διαδικασία σε επίπεδο τριτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, όπου έχουμε περίπου 5.000 καθυστερημένες υποθέσεις, αλλά εκείνο που δεν λέτε στον Κύπριο πολίτη είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η παθογένεια, το καρκίνωμα της κυπριακής δικαιοσύνης, οι μεγάλες καθυστερήσεις είναι οι 42.000 καθυστερημένες υποθέσεις που είναι στα επαρχιακά δικαστήρια και τις οποίες δεν αγγίζει η δικαστική μεταρρύθμιση».

Η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε, ακόμη, ότι «η κατάσταση που επικρατεί στη Λευκωσία είναι εξευτελιστική για το κράτος, για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης και για τους διάδικους και είναι ντροπή για τον τόπο μας η εικόνα που επικρατεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, έκανε, μεταξύ άλλων, λόγο για σημαντικές διαφωνίες που φαίνεται να υπάρχουν μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Δικαστικής Υπηρεσίας. Είπε πως οι καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης οφείλονται και στην έλλειψη δικαστών στα πρωτόδικα δικαστήρια, πέραν των άλλων και λόγω της έλλειψης κτηριακών υποδομών.

Είπε πως επίσης υπάρχει το θέμα της ασφάλειας των δικαστηρίων και πως υπάρχουν καθημερινά φαινόμενα βίας και ανεπίτρεπτες καταστάσεις.

Εξέφρασε επίσης ανησυχία για το θέμα των εξετάσεων για το αστυνομικό σώμα που δικαστικά έχουν ακυρωθεί, και εξέφρασε την ελπίδα να έχει βρεθεί λύση και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στις εν εξελίξεις διαδικασίες.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, αναφερόμενος στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης είπε πως οι ποινές για τους  διακινητές μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι αυστηρές όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε πως η Αστυνομία και η Πυροσβεστική εργάζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες “και οφείλουμε να είμαστε αρωγοί και υποβοηθητικοί να λύνουμε τα προβλήματα”. Είπε πως στο θέμα της μεταρρύθμισης στον τομέα της δικαιοσύνης “επιβάλλεται να προχωρήσουμε χθες”. Για το κτίριο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας τόνισε την ανάγκη για πιο ταχείς διαδικασίες.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, είπε πως σε ό,τι αφορά το θέμα της μεταρρύθμισης στον τομέα της δικαιοσύνης τόσο εκτελεστική όσο και νομοθετική εξουσία έχουν τον ίδιο στόχο. Ανέφερε πως πιστώνει την Υπουργό για το γεγονός ότι κάνει τις δικές της παραδοχές και δεν εθελοτυφλεί. Ανέφερε επίσης πως είναι προβληματισμένος για το θέμα των κέντρων αποτοξίνωσης, σημειώνοντας πως είναι κάτι που επείγει γιατί έχει την εντύπωση ότι τα σχολεία έχουν γεμίσει ναρκωτικά.

Προϋπολογισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2022 του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, περιλαμβανομένων των Τμημάτων και Υπηρεσιών του, ανέρχεται στα €356,14 εκ. σε σύγκριση με €337,54 εκ. το έτος 2021. Τα συνολικά προϋπολογιζόμενα ποσά δαπανών του 2022, παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με το 2021, κατά €18,6 εκ. ή σε ποσοστό 5,51% .

Από το σύνολο των €356,14 εκ. που προϋπολογίζονται για το 2022, ποσό ύψους €288,18 εκ. ή ποσοστό 80,92%, περίπου, αφορά στις δαπάνες μισθοδοσίας και είναι αυξημένο κατά 4,51% από το αντίστοιχο περσινό (προσαυξήσεις και νέες προσλήψεις).

Οι υπόλοιπες δαπάνες του Προϋπολογισμού ποσού ύψους €67,96 εκ., αφορούν Τακτικές και Αναπτυξιακές δαπάνες πλην  του ποσού που αναφέρεται στη μισθοδοσία και σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του 2021 ύψους (€61,79 εκ.), παρουσιάζουν αύξηση €6,17εκ. ή 10%.

Από τον συνολικό Προϋπολογισμό, €4,90 εκ. προορίζονται για τις δαπάνες της Διοίκησης του Υπουργείου, €23,92 εκ. για το Τμήμα Φυλακών, €279,93 εκ. για την Αστυνομία, €46,22 εκ για την Πυροσβεστική και €1,17 εκ για το Κρατικό Αρχείο.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Στο επίκεντρο νέων σχεδίων ΥΠΕΡΓ η τηλεργασία

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον