Επιτροπή Οικονομικών: Επενδυτικοί οργανισμοί, συντελεστής αμυντικής εισφοράς και ετήσιο εγγυητικό τέλος

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 02/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή επανεξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια, μετά από αναβολή της συζήτησής τους στην Ολομέλεια του σώματος, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νόμων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) να παρατείνει προθεσμίες, σε περίπτωση κατά την οποία οι συνθήκες που επικρατούν στη Δημοκρατία επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης των εποπτευομένων από την ΕΚΚ με οποιεσδήποτε από τις προθεσμίες που τίθενται στην αντίστοιχη βασική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή αποφάσισε όπως προβεί σε τροποποίηση των κειμένων των νομοσχεδίων, ώστε η ευχέρεια που παραχωρείται στην ΕΚΚ να ισχύει άπαξ για έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης για ακόμα έξι μήνες από την πρώτη φορά κατά την οποία η ΕΚΚ θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα.

Η Επιτροπή θα τοποθετηθεί επί των νέων κειμένων των νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση επί της αρχής του πιο πάνω νομοσχεδίου, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε ο μειωμένος συντελεστής, ύψους 3%, να εφαρμόζεται, πέραν των φυσικών προσώπων, και σε νομικά πρόσωπα, σε περίπτωση κατά την οποία λαμβάνονται τόκοι από ταμεία συντάξεως, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και ημικρατικούς οργανισμούς, καθώς και σε εταιρικά χρεόγραφα που είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών.

Στη βάση των διαμειφθέντων, το Υπουργείο Οικονομικών έκανε αποδεκτή εισήγηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) βάσει της οποίας ο μειωμένος συντελεστής έκτακτης αμυντικής εισφοράς θα παρακρατείται επί των τόκων από χρεόγραφα αναπτύξεως της κυπριακής κυβέρνησης μόνο, ενώ δε θα εφαρμόζεται για χρεόγραφα αναπτύξεως άλλων κρατών, και προς τον σκοπό αυτό θα καταθέσει στην Επιτροπή σχετικά τροποποιημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Η Επιτροπή θα τοποθετηθεί επί του νέου κειμένου του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Με εξαιρέσεις η μειωμένη εισφορά άμυνας για εταιρικά ομόλογα

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να εισαχθούν σαφείς διατάξεις, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στο αποκτών πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιήσει τις ειδικές πιστώσεις φόρου ή το εκκαθαρισμένο επιστρεπτέο ποσό (ΕΕΠ), όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 9Δ του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, για την καταβολή του ετήσιου εγγυητικού τέλους. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι το εγγυητικό τέλος που καταβάλλεται ετησίως από το πιστωτικό ίδρυμα στο κράτος θα καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με κατώτατο και ανώτατο όριο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης κατατέθηκε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στη βάση  εισηγήσεων που τέθηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής για το εν λόγω θέμα.

Η Επιτροπή θα τοποθετηθεί επί του νέου κειμένου του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Καμία κρατική ενίσχυση στο εγγυητικό τέλος Τρ. Κύπρου

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1756 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου των υποκείμενων στον φόρο προσώπων στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η Επιτροπή θα τοποθετηθεί επί του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/475 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.

Η Επιτροπή θα τοποθετηθεί επί του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων. Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 10/06/2024 – 14/06/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:              Δευτέρα 10/06/2024                     Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, –  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, –  Τρίτη 11/06/2024                       Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, –               Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                               Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού

Μεταφορών

Τρέχουν για το έργο στο λιμάνι Λάρνακας, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Υλοποίηση ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Τρέχουν για το έργο στο