Επιτροπή Οικονομικών: Ενδοομιλικές συναλλαγές, ασφαλιστική αγορά και δημόσιες θέσεις προαγωγής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου σκοπός των οποίων είναι η  υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών ορισμένων Δράσεων κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ώστε να καθοριστούν σαφή πρότυπα καθοδήγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω κανόνων, καθώς και η νομική βάση για συνομολόγηση συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Όπως αναφέρθηκε από την εκπρόσωπο του ΥΠΟΙΚ, είναι ένα «πάρα πολύ σημαντικό» πακέτο νομοσχεδίων με το οποίο καθορίζεται η μεθοδολογία των τιμών οι οποίες θα θεσμοθετούνται για φορολογικούς σκοπούς, οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων.

Είπε ακόμη ότι με τα νομοσχέδια εισάγεται επίσης διάταξη με την οποία δίδεται το δικαίωμα στους φορολογούμενους να αποταθούν στον Έφορο Φορολογίας για να αιτηθούν προέγκριση μεθοδολογίας τιμών ελεγχόμενης συναλλαγής.

Ανέφερε ότι το πλαίσιο κανόνων τιμολόγησης ελεγχόμενων συναλλαγών έχει γίνει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών και σημείωσε ότι τα νομοσχέδια έχουν συμφωνηθεί με τον ΣΕΛΚ.

Εξάλλου, εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας είπε ότι τα νομοσχέδια επιχειρούν να εισάξουν ένα φορολογικό πλαίσιο αναφορικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και σημείωσε ότι δίδεται η δυνατότητα στους επενδυτές να έρθουν κοντά στις φορολογικές αρχές της Κύπρου για να καταλήξουν σε μια συμφωνία, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί από άλλες χώρες της ΕΕ.

Πρόσθεσε πως στόχος του νομοθετικού πλαισίου είναι η διασφάλιση ότι η τιμολόγηση των συναλλαγών αυτών βασίζεται στην αρχή των ίσων αποστάσεων δηλαδή αντικατοπτρίζει, όπως εξήγησε, την ορθή αγοραία τιμολόγηση που θα διενεργείτο εάν τα πρόσωπα αυτά δεν ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους αλλά ανεξάρτητα.

Σημείωσε ότι τα συνδεδεμένα πρόσωπα τείνουν να τιμολογούν τις μεταξύ τους συναλλαγές με τρόπο που να μειώνει την συνολική φορολογική υποχρέωση του ομίλου στον οποίο ανήκουν ή τη συνολική φορολογική υποχρέωση των τελικών μετόχων στους οποίους ανήκουν αν πρόκειται για άτομα.

Αναφέρθηκε επίσης από εκπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας ότι η νομοθεσία αυτή θα δώσει ασφάλεια και σιγουριά στους επενδυτές σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού των ελεγχόμενων συναλλαγών και σημείωσε πως «τέτοιες νομοθεσίες είναι σημαντικές για τον τόπο μας ειδικά σε τέτοιες περιόδους που περνούμε».

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι με το νόμο περί βεβαιώσεως και εισπράξεως Φόρων επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και πρόσθεσε ότι στην πορεία θα εξεταστούν οι αλλαγές και θα γίνει ο ανάλογος νομοτεχνικός έλεγχος επί όλων των νομοσχεδίων.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ είπε ότι το 60% με 70% των παγκόσμιων συναλλαγών είναι μεταξύ ομίλων εταιρειών και σημείωσε πως η συγκεκριμένη νομοθεσία «είναι πάρα πολύ σημαντική για την Κύπρο και είναι προϊόν συζήτησης των τελευταίων πέντε ετών».

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος επί των αναθεωρημένων κειμένων σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και σταθερότητας της ασφαλιστικής αγοράς, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιούχων στο πλαίσιο των ασφαλιστικών συμβάσεων.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η παροχή εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών για καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου λειτουργίας εναλλακτικής χαρτοσήμανσης, περιλαμβανομένης της χαρτοσήμανσης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν εισηγήσεις από εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων για την ευρύτερη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη χαρτοσήμανση, με τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου να δηλώνουν ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η άρση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο Υπουργός Οικονομικών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν καταλήξει σε συμφωνία για κατάργηση του υπό αναφορά νόμου και ως εκ τούτου προγραμματίζεται η κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με σκοπό την πλήρη άρση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής και θέσεων προαγωγής στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, στη βάση της προαναφερθείσας συμφωνίας, υποστήριξαν την πλήρη άρση της απαγόρευσης πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αντί της μερικής άρσης που αφορά τις θέσεις προαγωγής, όπως προτείνεται με την πρόταση νόμου.

Η Επιτροπή επισήμανε ότι στο παρόν στάδιο η συζήτηση επικεντρώνεται στις προτεινόμενες ρυθμίσεις που βρίσκονται ενώπιόν της και αφορούν την εξαίρεση μόνο των θέσεων προαγωγής, ενώ η μελέτη άρσης της απαγόρευσης πλήρωσης όλων των θέσεων θα διεξαχθεί, όταν και εφόσον κατατεθεί ενώπιόν της σχετικό νομοσχέδιο από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας.

Μιλώντας κατά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο εκ των εισηγητών της πρότασης, Βουλευτής Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι το 2013 θεσπίστηκε μία διαδικασία ελέγχου, σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη μία θέσης στον προϋπολογισμό δεν πρέπει να συνεπάγεται αυτόματα ότι αυτή πρέπει να πληρωθεί και ότι το κράτος θα πρέπει να έχει ένα μηχανισμό να αξιολογεί τις κενές θέσεις που έχουν προκύψει, τον χρόνο που αυτές θα πληρωθούν και την έκταση που αυτές θα πληρωθούν.

Ανέφερε ότι με την διαδικασία αυτή θα έπρεπε η κάθε θέση να αξιολογηθεί από το τμήμα προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, να εξασφαλιστεί η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στη συνέχεια και τέλος η έγκριση της Βουλής.

Ανέφερε επίσης ότι το 2017 υπήρξε διαφοροποίηση αυτής της ρύθμισης και παρέμεινε επ΄ αόριστων η διαδικασία ελέγχου για τις προσλήψεις (θέσεις πρώτου διορισμού) και θεωρήθηκε ότι δεν χρειάζεται για θέσεις προαγωγής να γίνεται αυτή η διαδικασία και πρόσθεσε ότι η Βουλή εισήγαγε μια ρύθμιση «επιφυλάσσοντας για την ίδια το δικαίωμα να εγκρίνει και τις θέσεις προαγωγής».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτή η ρύθμιση «δεν εξυπηρετεί κάποιον ιδιαίτερο σκοπό» και πρόκειται «για μίαν αχρείαστη γραφειοκρατία» και πρόσθεσε ότι «η πρόταση νόμου περιορίζεται αυστηρά και ξεκάθαρα στις προαγωγές».

«Θέση του ΔΗΣΥ είναι ότι δεν θα συμφωνούσαμε με κανένα τρόπο στην κατάργηση της διαδικασίας ελέγχου για τις προσλήψεις», ανέφερε και πρόσθεσε ότι εάν καταργείτο σήμερα και η διαδικασία ελέγχου στις προσλήψεις, «κατά το 2022, που εκτός των άλλων είναι και προεκλογική περίοδος, θα γίνονταν μερικές χιλιάδες προσλήψεις σε όλες τις κενές θέσεις που υπάρχουν στην κλίμακα εισδοχής».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το ΥΠΟΙΚ δεν συμφωνεί με την μεμονωμένη αντιμετωπίσει του θέματος, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλες τις θέσεις και όχι μόνο τις θέσεις προαγωγής.

«Δεν έχει νόημα η αποπαγοποίηση μόνο των θέσεων προαγωγής», πρόσθεσε.

Η ΕΔΥ και η Εκπαιδευτική Υπηρεσία συμφώνησαν με την πρόταση, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν όπως η πρόταση νόμου καλύψει όλες τις θέσεις και όχι μόνο τις θέσεις προαγωγής και κάλεσαν τους βουλευτές να σεβαστούν την συμφωνία που έκαναν στις 28 Απριλίου του 2022 με τον Υπουργό Οικονομικών για πλήρη άρση των διαδικασιών αποπαγοποίησης θέσεων, όπως ίσχυε μέχρι το 2013 στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ανέφεραν επίσης ότι υπάρχει η διαδικασία έγκρισης των προϋπολογισμών του κάθε οργανισμού μέσω της οποίας εγκρίνεται και η πλήρωση θέσεων και πρόσθεσαν ότι με την ανάγκη που υπάρχει σήμερα να περάσει εκ νέου από την Βουλή η έγκριση της πλήρωσης θέσεων οι οποίες αρχικά εγκρίθηκαν μέσω του προϋπολογισμού του κάθε οργανισμού ή υπηρεσίας, δημιουργείται μεγάλη καθυστέρηση με αποτέλεσμα οργανισμοί να προσφεύγουν στην αγορά υπηρεσιών.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι με την πρόταση νόμου εξαιρούνται από την διαδικασία έγκρισης τους από την Επιτροπή Οικονομικών «οι θέσεις προαγωγής καθότι πρόκειται για ανελικτικές θέσεις οι οποίες χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων».

«Πρέπει οι θέσεις προαγωγής να μπορούν να πληρωθούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «τυχόν έγκριση της πρότασης νόμου θα βοηθήσει την δημόσια υπηρεσία να λειτουργεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά και θα αποφορτίσει την Επιτροπή Οικονομικών από εργασία την οποία πρέπει σήμερα να επιτελέσει σπαταλώντας πολύτιμο χρόνο και πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για άλλους σκοπούς».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά εξέφρασε την ικανοποίηση του ΔΗΣΥ ότι η πρόταση νόμου «τυγχάνει μιας ευρύτερης στήριξης» και πρόσθεσε πως αυτή η διαδικασία πρόσθετε μόνο καθυστερήσεις και γραφειοκρατία».

Σε σχέση με τις αναφορές για πλήρη άρση του ελέγχου για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, ο κ. Κουλλά εξέφρασε την «διαφωνία και την βαθιά ανησυχία» του ΔΗΣΥ και πρόσθεσε πως «ουσιαστικά χάνεται ο έλεγχος της δημοσιονομικής πολιτικής και μπορεί να πάμε πίσω στα παλιά, δηλαδή την ανεξέλεγκτη διόγκωση του δημόσιου τομέα και τα οφέλη που έχουν προκύψει τα τελευταία δέκα χρόνια με την μείωση και την συγκράτηση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα να χαθούν».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς είπε ότι σωστά άνοιξε η συζήτηση για την διαδικασία που ακολουθείται κατά την πλήρωση κενών θέσεων προαγωγής και πρόσθεσε ότι «η υφιστάμενη νομοθεσία που προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή υποβάλει αίτημα απευθείας στην Επιτροπή Οικονομικών πρέπει να επαναξιολογηθεί διότι θεωρούμε ότι δεν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά η διαδικασία με τον τρόπο που σήμερα γίνεται».

Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θα μελετήσει την πρόταση νόμου και θα καταθέσει την τελική του θέση στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Αναφορικά με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί από το Υπουργείο Οικονομικών με τους κοινωνικούς εταίρους για πλήρη άρση των όποιων περιορισμών για όλες τις θέσεις, ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι αυτή λαμβάνεται υπόψη από το ΑΚΕΛ και θα εξεταστεί στην βάση των κριτηρίων που αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, την διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών διαδικασιών και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με την αγορά υπηρεσιών που στην πράξη έχει κακώς αποδειχθεί η προσφιλής, όπως είπε, «επιλογή της Κυβέρνησης για να καλύπτει μόνιμες ανάγκες του δημοσίου».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι η πρόταση νόμου είναι προς την σωστή κατεύθυνση και πρόσθεσε ότι η ΔΗΠΑ θα ήθελε «η συμφωνία πλαίσιο που έχει κάνει ο Υπουργός Οικονομικών με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να έρθει στην Βουλή με σχετικό νομοσχέδιο που να καλύπτει και τις θέσεις πρώτου διορισμού και όλες τις προσλήψεις».

«Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη ο έλεγχος των θέσεων πρώτου διορισμού να γίνεται ουσιαστικά και καταλυτικά μέσω του προϋπολογισμού του κάθε Υπουργείου και του κάθε ημικρατικού οργανισμού πριν να έρθει προς ψήφιση στην Βουλή», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι κάποιες εφαρμογές που γίνονται στην υπηρεσία δημόσιας διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών βάζουν εμπόδια στην λειτουργία των ημικρατικών οργανισμών γιατί δεν διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για να ελέγχουν την πορεία των ημικρατικών και λειτουργούν εις βάρος αυτών των σημαντικών πυλώνων της οικονομίας οι οποίοι την ίδια ώρα λειτουργούν σε ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλαίσιο και πρέπει να λειτουργούν με τάχιστες κινήσεις για να αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό».

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Συμφωνία για άνοιγμα όλων των θέσεων του δημοσίου

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και Εξαιρέσεις από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Αστυνομία / Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργείο Άμυνας, τον Δήμο Λευκωσίας και Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Προαγωγές στο στρατό, προσλήψεις στη βουλή

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον