Επιτροπή Οικονομικών: Εγγυητικό τέλος τράπεζας Κύπρου, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και αδειοδοτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/04/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να εισαχθούν σαφείς διατάξεις, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στο αποκτών πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιήσει τις ειδικές πιστώσεις φόρου ή το εκκαθαρισμένο επιστρεπτέο ποσό (ΕΕΠ), όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 9Δ του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, για την καταβολή του ετήσιου εγγυητικού τέλους. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι το εγγυητικό τέλος που καταβάλλεται ετησίως από το πιστωτικό ίδρυμα στο κράτος θα καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με κατώτατο και ανώτατο όριο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, εξετάστηκε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο βελτιώνεται η διατύπωση που προβλέπει για τη δυνατότητα που παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει το ύψος του προαναφερθέντος ετήσιου τέλους, το οποίο θα καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος από το 2022 και μετά, αντί από το 2018, όπως αρχικά είχε προταθεί, καθότι η απαίτηση καταβολής του τέλους αναδρομικά κρίθηκε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ως αντισυνταγματική.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη προβεί σε προβλέψεις αναφορικά με προηγούμενα έτη, οι οποίες δύναται να καταστούν απαιτητές με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Με το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου συμφώνησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Η Επιτροπή, στη βάση διαμειφθέντων κατά τη συνεδρία, ζήτησε την κατάθεση αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, καθώς και πρόσθετων στοιχείων σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα και θα προβεί σε επανεξέταση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Θα πληρώσει €20 εκατ. στο κράτος η Τρ. Κύπρου

Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νόμων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) να παρατείνει προθεσμίες, σε περιπτώσεις που οι συνθήκες που επικρατούν στη Δημοκρατία επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης των εποπτευομένων από την ΕΚΚ με οποιεσδήποτε από τις προθεσμίες που τίθενται στην αντίστοιχη βασική νομοθεσία.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους ότι με τον προτεινόμενο νόμο παρέχεται ευελιξία στην ΕΚΚ να παρατείνει προθεσμίες που ορίζονται στις σχετικές νομοθεσίες για περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ανά εξάμηνο, λόγω έκτακτων συνθηκών που ενδεχομένως να προκύψουν.

Μέλη της Επιτροπής επισήμαναν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις πρέπει να τυγχάνουν οριζόντιας εφαρμογής για όλους όσους αυτές αφορούν και συναφώς οι σχετικές αποφάσεις της ΕΚΚ θα πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί ο χρόνος για τον οποίο παρέχεται η παράταση.

Στη βάση των πιο πάνω η Επιτροπή ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς όπως επανεξετάσουν τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και καταθέσουν ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο, επί του οποίου θα συνεχιστεί η συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, που αποσκοπεί στην παροχή ευχέρειας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) να απαιτεί από νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλουν σε αυτήν τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της αίτησής τους.

Ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ δήλωσε ότι η ανάκτηση των εξόδων που αφορούν διοικητικό κόστος είναι πρακτική που εφαρμόζεται και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών. Με την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου η ΚΤΚ θα μπορεί να εκδίδει οδηγίες για τον κοστοστρεφή καθορισμό των εν λόγω εξόδων και την καταβολή τους.

Η Επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στοιχείων για την πρακτική που ακολουθείται από άλλα κράτη μέλη του Ευρωσυστήματος σε σχέση με το ζήτημα και θα συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Θέλει τα έξοδα της για εξέταση αιτήσεων η ΚΤ

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.

Οι αρμόδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επαναφέρεται πρόνοια της εν λόγω Οδηγίας, η οποία εκ παραδρομής αντικαταστάθηκε στο στάδιο προηγούμενης εναρμόνισης με άλλη ευρωπαϊκή Οδηγία και αφορά στον καθορισμό αρχικού κεφαλαίου για τη χορήγηση άδειας έναρξης δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος.

Η Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2021

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, που αποσκοπεί στην υιοθέτηση ρυθμίσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1672/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ρυθμίσεων για την άσκηση ελέγχων σε ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται ή εξέρχονται στην/από τη Δημοκρατία από/προς άλλο κράτος μέλος.

Η Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο, το Γενικό Λογιστήριο, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Αστυνομία και το Υπουργείο Άμυνας.

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν την Ελεγκτική Υπηρεσία και το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Αποδεσμεύσεις εξπρές για JCC, περιπολικά, αποσπασμένους

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα