Επιτροπή Νομικών: Μεταβιβάσεις ακινήτων και κανονισμοί Αρχής κατά Διαφθοράς

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 02/11/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η διαδικασία αγοράς και μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και επίλυσης του σοβαρού προβλήματος που υπάρχει σήμερα, με τους αγοραστές ακινήτων, οι οποίοι ενώ έχουν εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του πωλητή, ο πωλητής αδυνατεί λόγω της ύπαρξης εμπράγματων βαρών, να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματι τους. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά τα ακόλουθα:  

(α) Η κατάθεση σύμβασης πώλησης, δεν θα γίνεται αποδεκτή όταν η ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, βαρύνεται με εμπράγματο βάρος ή ο κύριος (ιδιοκτήτης) της ακίνητης ιδιοκτησίας τελεί υπό απαγόρευση.  

(β) Σε περίπτωση που το εμπράγματο βάρος είναι υποθήκη, η κατάθεση σύμβασης πώλησης γίνεται αποδεκτή, εφόσον αυτή συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση έκαστου ενυπόθηκου δανειστή και πωλητή για την οποία ο αγοραστής ενυπογράφως έλαβε γνώση, σε συγκεκριμένο έγγραφο τύπο. Ο αγοραστής καταθέτει στο τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή, ο οποίος καθορίστηκε στον έγγραφο τύπο, ολόκληρο το ποσό της σύμβασης πώλησης και ο ενυπόθηκος δανειστής υποχρεούται να το αποδεχτεί. Σε περίπτωση που ο πωλητής έλαβε προκαταβολή από τον αγοραστή, αυτή κατατίθεται από τον πωλητή στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό.  

(γ) Νοουμένου ότι καταβληθεί το πιο πάνω αναφερόμενο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο πωλητής στον ενυπόθηκο δανειστή, τότε ο ενυπόθηκος δανειστής έχει υποχρέωση όπως απαλλάξει/εξαλείψει την υποθήκη από το εν λόγω ακίνητο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης.  

(δ) Το ακίνητο θα μπορεί να μεταβιβαστεί επ’ ονόματι του αγοραστή, ελεύθερο παντός εμπράγματου βάρους ή απαγόρευσης.  

(ε) Η εγγραφή οποιουδήποτε εμπράγματου βάρους ή απαγόρευσης, μεταγενέστερου της κατάθεσης της σύμβασης πώλησης, δεν θα αποτελεί εμπόδιο, για την μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή.  

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει προκύψει μετά την ενσωμάτωση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό των εισηγήσεων των βασικών εμπλεκομένων φορέων (Σύνδεσμοι Επι/τιών Ανάπτυξης Γης και Μεγάλων Αναπτύξεων, Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου και Κεντρική Τράπεζα Κύπρου), τα οποία λήφθηκαν κατά την άτυπη και κατά την δημόσια διαβούλευση του τροποποιητικού νομοσχεδίου.  

Το θέμα της μεταβίβασης των τίτλων ιδιοκτησίας ακίνητης ιδιοκτησίας συμπεριλήφθηκε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΑΑ) ως ορόσημο στη μεταρρύθμιση 3(C3.5R3): Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το ΣΑΑ η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί όπως τροποποιήσει τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο έτσι ώστε να διαφυλάσσει τα συμφέροντα των αγοραστών, εκ των προτέρων. Η τροποποίηση θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (ΒτΑ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. Τονίζεται ότι η εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έγκαιρη επίτευξη όλων των στόχων και οροσήμων που έχουν τεθεί για κάθε μία από τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Τέλμα στη δημιουργία νέων «εγκλωβισμένων» ακινήτων 

Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι σκοπεύουν στην ρύθμιση των ακόλουθων ζητημάτων: 

(α) καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών της Αρχής, της διαδικασίας κατά τις συνεδρίες της Αρχής και του τρόπου τήρησης των πρακτικών, 

(β) καθορισμού της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης καταγγελιών ή/και πληροφοριών, 

(γ) καθορισμού της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

(δ) καθορισμού των λόγων και προϋποθέσεων για την υποβολή αιτήματος από την Αρχή με σκοπό τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και πληροφοριών, και 

(ε) καθορισμού της διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων των λειτουργών επιθεώρησης. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιόν της, και αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των κανονισμών, κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσία Τάξεως όπως σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς επανεξετάσουν τους κανονισμούς στη βάση των εισηγήσεων που εκφράστηκαν από μέλη της Επιτροπής και καταθέσουν αναθεωρημένο κείμενο το οποίο θα εξετασθεί από την Επιτροπή σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 και Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια μέσω των οποίων τροποποιούνται τα άρθρα 23 του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004, Ν.73(1()/2004, και 32 του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου του 2021, Ν100(I)/2021, τα οποία ρυθμίζουν θέματα ιδιωτικής απασχόλησης των μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αντίστοιχα, και αποσαφηνίζονται τα θέματα κατοχής μετοχών ή άλλων συμφερόντων σε δημόσιες ή μη δημόσιες εταιρείες ή συνεταιρισμούς ή άλλες επιχειρήσεις ιδιωτικής φύσης από μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, και της συμμετοχής τους σε διοικητικά συμβούλια τέτοιων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτικής φύσης, ταυτίζοντας τα με αυτά των δημοσίων υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών λειτουργών και των μελών του Στρατού.    

Τα πιο πάνω νομοσχέδια αναμένεται να τεθούν προς ψήφισης στην Ολομέλεια του σώματος στις 10 Νοεμβρίου 2022.  

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 και Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές Εξειδικευμένων Μελών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου τα οποία αποσκοπούν στην αποσαφήνιση και την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας προαγωγής των εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας βαθμού Αστυνόμου Β’ στον επόμενο βαθμό του Αστυνόμου Α’.  

Τα πιο πάνω σχέδια νόμου αναμένεται να τεθούν προς ψήφισης στην Ολομέλεια του σώματος στις 10 Νοεμβρίου 2022. 

Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015   

Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 

Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018   

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως αναβάλει τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον