Επιτροπή Νομικών: Ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 27/10/21, ασχολήθηκε με νομοσχέδια/προτάσεις νόμου που προνοούν:

 • Tην ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου.
 • Την παράταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας οι καλούμενοι «εγκλωβισμένοι» αγοραστές δικαιούνται της προστασίας που παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIB του βασικού νόμου.
 • Τη διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης για αδικήματα που σχετίζονται με την διακίνηση ρευστών διαθεσίμων και εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προορίζονται για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
 • Την ορθότερη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
 • Τις επιθέσεις εναντίον δημοσίων λειτουργών, οι οποίοι ενεργούν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, εξέτασε μεταξύ άλλων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια/προτάσεις νόμου:

Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019, Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός των νομοχεδίων είναι η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, το οποίο να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στο νομοσχέδιο, προς επίτευξη της γρήγορης εκδίκασης των διαφορών αυτών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κέντρου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην πορεία της Κύπρου προς την μακροπρόθεσμη οικονομική της ανάπτυξη.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2021

Με την πρόταση νόμου σκοπείται η παράταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας οι καλούμενοι «εγκλωβισμένοι» αγοραστές δικαιούνται της προστασίας που παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIB του βασικού νόμου. Ειδικότερα , οι εν λόγω διατάξεις θα τυγχάνουν εφαρμογής σε περίπτωση που αγοραστής καταθέτει σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου στο Κτηματολόγιο δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, το οποίο εκδόθηκε στη βάση αίτησης που καταχωρίστηκε στο Δικαστήριο μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2022 αντί μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2021 όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη ρύθμιση.

Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα στον Αρχηγό Αστυνομίας και στο Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων, με προηγούμενη ενημέρωση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να αποφασίσουν τη διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης για αδικήματα που σχετίζονται με την διακίνηση ρευστών διαθεσίμων και εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προορίζονται για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου για σκοπούς ορθότερης μεταφοράς της «Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου», σε σχέση με συγκεκριμένα άρθρα που έχει υποδείξει η Επιτροπή.

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των άρθρων 243 και 244 του περί Ποινικού Κώδικα νόμου που αφορούν αδικήματα επιθέσεων, ώστε να αυξηθούν οι προβλεπόμενες ποινές και να υπαχθούν στην τιμωρούμενη συμπεριφορά και όλες οι επιθέσεις εναντίον δημοσίων λειτουργών, οι οποίοι ενεργούν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Δηλώσεις:

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Στέφη Δράκου είπε:

 • Τα νομοσχέδια που προνοούν την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.
 • Θα συμβάλουν στη διαδικασία ταχύτερης εκδίκασης, της εξειδίκευσης και της προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Κύπρο.
 • Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τάσσονται ανεπιφύλακτα υπέρ των νομοσχεδίων και αναμένεται να τεθούν σύντομα προς ψήφηση στη βουλή.

Ο πρόεδρος της Επιτροπή και βουλευτής ΔΗΣΥ κ. Νίκος Τορναρίτης ανέφερε:

 • Με την εξειδικευμένη μεταρρυθμιστική αυτή πράξη θα συμβάλουμε στην ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Κύπρο.
 • Τα νομοσχέδια αυτά εντάσσονται εντός των προϋποθέσεων για εκταμίευση μέρους του ποσού από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου τα νομοσχέδια αυτά να τεθούν προς ψήφηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ