Επιτροπή Νομικών: Ενημέρωση Επ. Δεοντολογίας, μεταρρύθμιση δικαιοσύνης και διεθνή εμπορική διαιτησία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμου, ώστε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία υποθέσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά αναλογία των προνοιών που περιλήφθηκαν στη νομοθεσία για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. 

H Επιτροπή αφού άρχισε και ολοκλήρωσε και την κατ’ άρθρον συζήτηση της εν λόγω πρότασης νόμου, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών της στην επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμου, ώστε να ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη η τροποποίηση που επέφερε η «Οδηγία (ΕΕ) 2022/228 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/41 (ΕΕ), όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών του στην επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023  

Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Αποτελεσματικών Θεραπειών για Παραβίαση του Δικαιώματος σε Διάγνωση Αστικών Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων σε Εύλογο Χρόνο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση των πιο πάνω νομοθεσιών με το νέο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της απονομής της δικαιοσύνης, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 

Η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών τους στην επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου μέσω του καθορισμού της διαδικασίας και των κανόνων έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινών διαταγών. 

H Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους εμπλεκόμενους φορείς να μελετήσουν περαιτέρω τις πρόνοιές του, στη βάση των παρατηρήσεων που εκφράστηκαν από μέλη της Επιτροπής. 

Ο περί Κοινών Ομάδων Έρευνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινών Ομάδων Έρευνας Νόμου, για εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2022/211/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το εν λόγω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης σε ημερομηνία που καθορίστηκε στο πλαίσιο της εν λόγω συνεδρίας. 

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου, που αφορά στον τρόπο άσκησης της δικαιοδοσίας του Ναυτοδικείου, ώστε οι απαιτήσεις που σχετίζονται με υποθήκη ή επιβάρυνση πλοίου ή μεριδίου αυτού, να εντάσσονται στις απαιτήσεις για τις οποίες δύναται δικαιωματικά να εγερθεί απαίτηση in rem εναντίον του υποθηκευμένου πλοίου, χωρίς την ανάγκη πλήρωσης οποιωνδήποτε άλλων δικαιοδοτικών προϋποθέσεων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή του πιο πάνω νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς λήψη τελικής απόφασης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα