Επιτροπή Μεταφορών: Προώθηση καθαρών οχημάτων, απόβλητα πλοίων και θέσπιση Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 24/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

2. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

3. Ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2021

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων και αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της.

Σκοπός του πρώτου και του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κατάργηση διατάξεων που αποσκοπούσαν στην εναρμόνιση με την «Οδηγία (ΕΕ) 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών», δεδομένου ότι η προαναφερθείσα Οδηγία τροποποιήθηκε από την «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών». Η μεταφορά της τελευταίας Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη προβλέπεται στις διατάξεις του τρίτου υπό αναφορά εναρμονιστικού νομοσχεδίου, γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμο σε προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής η ταυτόχρονη συζήτηση των τριών πιο πάνω νομοσχεδίων.

4. Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, των οποίων σκοπός είναι η εναρμόνιση με την «Οδηγία (ΕΕ) 2019/83 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ», και αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της. Με τους κανονισμούς ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η λειτουργία επαρκών ευκολιών υποδοχής στα λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και στις μαρίνες της Δημοκρατίας, με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί η απόρριψη αποβλήτων από πλοία, περιλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής.

5. Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

6. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

7. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόνοιες των πιο πάνω νομοσχεδίων, σε σχέση με τα οποία δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες, αποφάσισε την παραπομπή τους στην Ολομέλεια. Σκοπός των νομοσχεδίων, τα οποία εξετάστηκαν κατά προτεραιότητα, είναι μεταξύ άλλων, η εναρμόνιση με την «Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων