Επιτροπή Μεταφορών: Μείωση ατμοσφαιρικών ρύπων και εμπόριο πολιτιστικών αγαθών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/05/2023, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια:  

Ο περί του Καθορισμού Ειδικών Μέτρων για Μείωση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων και Αερίων του Θερμοκηπίου που Προέρχονται από τις Οδικές Μεταφορές Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η η δημιουργία θεσμικού πλαισίου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα λήψης μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών αέριων ρύπων που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές.   

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι στόχοι του «Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για το Κλίμα και την Ενέργεια», του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο», καθώς και των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που προκύπτουν από την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και το «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου».   

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, σε γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι επί της ουσίας με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, με την έκδοση διαταγμάτων να καθορίζει περιοχές χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, να καθορίζει ώρες και περιοχές επιτρεπόμενης κυκλοφορίας και άλλα τα οποία μας έχουν δημιουργήσει εύλογες ανησυχίες.

«Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως το νομοσχέδιο κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, όμως έχουμε τις επιφυλάξεις μας για συγκεκριμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, τις οποίες και θα προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε. Τονίζουμε πως υπάρχουν πολλά μέτρα στα οποία πρέπει να προηγηθούν πριν προχωρήσουμε στην ψήφιση του νομοσχεδίου».

Ο κ. Φακοντής επεσήμανε πως «το κράτος αρχικά οφείλει να επενδύσει στη δημιουργία οικολογικής κουλτούρας και παιδείας. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε οι πολίτες να αφήσουν το ιδιωτικό τους όχημα και να χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο. Να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους πολίτες για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος, να προωθηθεί η μικροκινητικότητα, να ενθαρρυνθεί η χρήση του ποδήλατου και να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των ΣΒΑΚ».

Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε ως αναθέτουσα αρχή για σκοπούς εφαρμογής του ενωσιακού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 181/2011 και ανάθεσης των συμβάσεων παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών, να οριστεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, αντί το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εισηγήθηκε την αναβολή της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου ενώπιον της Eπιτροπής, για σκοπούς περαιτέρω διαβουλεύσεων της εκτελεστικής εξουσίας με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Eπιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της.

Ο περί Εισόδου και Εισαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή στη Δημοκρατία των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/880 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την είσοδο και την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών» και ειδικότερα ο καθορισμός όρων και διαδικασιών εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών στη Δημοκρατία από τρίτες χώρες για σκοπούς διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και αποτροπής του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της, το οποίο θα αποσταλεί από το αρμόδιο υπουργείο στη βάση των εισηγήσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο της κατ’ άρθρον συζήτησής του. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ   

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Ενώπιον Ολομέλειας σχέδια νόμου για εκποιήσεις, αίτημα για ξεπάγωμα 400 θέσεων στο δημόσιο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/12/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παράταση θητειών μελών «Φωνής», συνάντηση με αντιπροσωπία της GRETA

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/12/2023, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου:  Ο περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση