Επιτροπή Μεταφορών: Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 13/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Τη μερική ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018 η οποία εκσυγχρονίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
  • Την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων από πλοία, περιλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η μερική ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018. Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 εκσυγχρονίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θεσπίζοντας σαφείς και ενιαίους κανόνες με στόχο την προώθηση των επενδύσεων στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, την τόνωση του ανταγωνισμού και ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και την προστασία των τελικών χρηστών/καταναλωτών, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα και αυξημένη επιλογή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στον τομέα της πολιτικής και διαχείρισης του ραδιοφάσματος, η εν λόγω Οδηγία παρέχει κανονιστική προβλεψιμότητα για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών, όσον αφορά την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα, προβλέπει έγκαιρη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, προβλέπει τη διάθεση νέων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για τα δίκτυα 5G, και επικαιροποιεί τους ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα, με σκοπό να ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός και να καταστούν για τις εταιρείες ευκολότερες οι επενδύσεις σε νέες υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των πιο απομακρυσμένων περιοχών.

Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021, Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021

Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 (εφεξής η Οδηγία) θεσπίζει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών του τερματικού εξοπλισμού. Καθορίζει τα καθήκοντα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και, κατά περίπτωση, άλλων αρμόδιων αρχών και θεσπίζει το σύνολο των διαδικασιών για την εξασφάλιση της εναρμονισμένης εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την Ένωση.

Σκοποί της Οδηγίας είναι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και χρήση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, βιώσιμο ανταγωνισμό, διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προσβασιμότητα, ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών και οφέλη για τους τελικούς χρήστες και η διασφάλιση, σε ολόκληρη την Ένωση, διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, σε προσιτή τιμή, μέσω πραγματικού ανταγωνισμού, για όλους τους χρήστες, επί ίσοις όροις.

Σε συνέχεια έκδοσης της Οδηγίας ο Επίτροπος Επικοινωνιών προχώρησε στην ετοιμασία εναρμονιστικού νομοσχεδίου με σκοπό την μεταφορά των προνοιών της Οδηγίας στην εγχώρια νομοθεσία και επακόλουθη τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, Ν.112(Ι)/2004.

Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίων Φορτίου Κανονισμοί του 2021

Με το προτεινόμενο προσχέδιο Κανονισμών, ρυθμίζεται η λειτουργία επαρκών ευκολιών υποδοχής στα λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες της Δημοκρατίας με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντοςαπό τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων από πλοία, περιλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής.

Επίσης, ρυθμίζει μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) την λειτουργία στην Δημοκρατία πλωτών και χερσαίων ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίου και πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου, λυμάτων και αποβλήτων εκτός πετρελαιοειδών αποβλήτων,

(β) την κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων για κάθε λιμάνι, μαρίνα και αλιευτικό καταφύγιο της Δημοκρατίας,

(γ) τη διενέργεια επιθεωρήσεωντων ευκολιών υποδοχής κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες,

(δ) την υποχρέωση του πλοιάρχου/ έχοντος την εκμετάλλευση/πράκτοραπλοίου που θα καταπλεύσει σε λιμάνι της Δημοκρατίας όπως προβεί σε εκ των προτέρων κοινοποίηση και παράδοση των αποβλήτων,

(ε) την υποχρέωση του πλοιάρχου πλοίου που θα καταπλεύσει σε λιμάνι της Δημοκρατίας όπως προβεί σε παράδοση των αποβλήτων προτού αποπλεύσει,

(στ) τον καθορισμό των δικαιωμάτων που θα επιβάλλουν οι ευκολίες υποδοχής για την παραλαβή και επεξεργασία αποβλήτων από πλοία,

(ζ) την χορήγηση εξαιρέσεων από την υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων υπό προϋποθέσεις σε πλοία που εκτελούν τακτική γραμμή με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς,

(η) τον έλεγχο συμμόρφωσης πλοίων στα λιμάνια της Δημοκρατίας και τη διενέργεια επιθεωρήσεων.

Δηλώσεις:

Η Κοιν. Επ. Μεταφορών έδωσε προτεραιότητα σε εναρμονιστικά νομοθετήματα για τις επικοινωνίες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε την Πέμπτη, κατά προτεραιότητα, τα εναρμονιστικά νομοσχέδια, που στοχεύουν στην υιοθέτηση του κοινοτικού δικαίου σε σχέση με τις Ραδιοεπικοινωνίες, τη ρύθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων και τους κανονισμούς για τις Ευκολίες  Υποδοχής  και  Απαγόρευσης  Απόρριψης  στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίων Φορτίου καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με κυρώσεις λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση, είπε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο κ. Μουσιούττας διευκρίνισε ότι κατά τη συνεδρία τα νομοθετήματα αυτά συζητήθηκαν κατ’ άρθρον και τα μέλη της Επιτροπής υπέβαλαν μικρο-πατατηρήσεις για βελτίωση τους.

Πρόσθεσε πως το αρμόδιο Υπουργείο ανέλαβε να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις επί των κειμένων των νομοθετημάτων, και αφού τα νέα κείμενα εξεταστούν από τη νομική υπηρεσία η Επιτροπή Μεταφορών θα τα θέσει για τοποθέτηση, ώστε να οδηγηθούν το ταχύτερο δυνατό ενώπιον της Ολομέλειας προς ψήφιση και έγκριση.

Ερωτηθείς αν με την ψήφιση των νομοθετημάτων αλλάζει κάτι που θα επηρεάσει την υφιστάμενη νομοθεσία ουσιαστικά και κατά συνέπεια τους καταναλωτές, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι δεν αλλάζει ουσιαστικά η κείμενη νομοθεσία καθώς τα νομοθετήματα ρυθμίζουν τεχνικής φύσεως διατάξεις.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω