Επιτροπή Μεταφορών: Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 13/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Τη μερική ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018 η οποία εκσυγχρονίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
  • Την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων από πλοία, περιλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η μερική ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018. Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 εκσυγχρονίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θεσπίζοντας σαφείς και ενιαίους κανόνες με στόχο την προώθηση των επενδύσεων στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, την τόνωση του ανταγωνισμού και ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και την προστασία των τελικών χρηστών/καταναλωτών, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα και αυξημένη επιλογή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στον τομέα της πολιτικής και διαχείρισης του ραδιοφάσματος, η εν λόγω Οδηγία παρέχει κανονιστική προβλεψιμότητα για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών, όσον αφορά την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα, προβλέπει έγκαιρη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, προβλέπει τη διάθεση νέων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για τα δίκτυα 5G, και επικαιροποιεί τους ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα, με σκοπό να ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός και να καταστούν για τις εταιρείες ευκολότερες οι επενδύσεις σε νέες υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των πιο απομακρυσμένων περιοχών.

Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021, Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021

Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 (εφεξής η Οδηγία) θεσπίζει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών του τερματικού εξοπλισμού. Καθορίζει τα καθήκοντα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και, κατά περίπτωση, άλλων αρμόδιων αρχών και θεσπίζει το σύνολο των διαδικασιών για την εξασφάλιση της εναρμονισμένης εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την Ένωση.

Σκοποί της Οδηγίας είναι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και χρήση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, βιώσιμο ανταγωνισμό, διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προσβασιμότητα, ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών και οφέλη για τους τελικούς χρήστες και η διασφάλιση, σε ολόκληρη την Ένωση, διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, σε προσιτή τιμή, μέσω πραγματικού ανταγωνισμού, για όλους τους χρήστες, επί ίσοις όροις.

Σε συνέχεια έκδοσης της Οδηγίας ο Επίτροπος Επικοινωνιών προχώρησε στην ετοιμασία εναρμονιστικού νομοσχεδίου με σκοπό την μεταφορά των προνοιών της Οδηγίας στην εγχώρια νομοθεσία και επακόλουθη τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, Ν.112(Ι)/2004.

Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίων Φορτίου Κανονισμοί του 2021

Με το προτεινόμενο προσχέδιο Κανονισμών, ρυθμίζεται η λειτουργία επαρκών ευκολιών υποδοχής στα λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες της Δημοκρατίας με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντοςαπό τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων από πλοία, περιλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής.

Επίσης, ρυθμίζει μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) την λειτουργία στην Δημοκρατία πλωτών και χερσαίων ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίου και πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου, λυμάτων και αποβλήτων εκτός πετρελαιοειδών αποβλήτων,

(β) την κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων για κάθε λιμάνι, μαρίνα και αλιευτικό καταφύγιο της Δημοκρατίας,

(γ) τη διενέργεια επιθεωρήσεωντων ευκολιών υποδοχής κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες,

(δ) την υποχρέωση του πλοιάρχου/ έχοντος την εκμετάλλευση/πράκτοραπλοίου που θα καταπλεύσει σε λιμάνι της Δημοκρατίας όπως προβεί σε εκ των προτέρων κοινοποίηση και παράδοση των αποβλήτων,

(ε) την υποχρέωση του πλοιάρχου πλοίου που θα καταπλεύσει σε λιμάνι της Δημοκρατίας όπως προβεί σε παράδοση των αποβλήτων προτού αποπλεύσει,

(στ) τον καθορισμό των δικαιωμάτων που θα επιβάλλουν οι ευκολίες υποδοχής για την παραλαβή και επεξεργασία αποβλήτων από πλοία,

(ζ) την χορήγηση εξαιρέσεων από την υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων υπό προϋποθέσεις σε πλοία που εκτελούν τακτική γραμμή με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς,

(η) τον έλεγχο συμμόρφωσης πλοίων στα λιμάνια της Δημοκρατίας και τη διενέργεια επιθεωρήσεων.

Δηλώσεις:

Η Κοιν. Επ. Μεταφορών έδωσε προτεραιότητα σε εναρμονιστικά νομοθετήματα για τις επικοινωνίες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε την Πέμπτη, κατά προτεραιότητα, τα εναρμονιστικά νομοσχέδια, που στοχεύουν στην υιοθέτηση του κοινοτικού δικαίου σε σχέση με τις Ραδιοεπικοινωνίες, τη ρύθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων και τους κανονισμούς για τις Ευκολίες  Υποδοχής  και  Απαγόρευσης  Απόρριψης  στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίων Φορτίου καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με κυρώσεις λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση, είπε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο κ. Μουσιούττας διευκρίνισε ότι κατά τη συνεδρία τα νομοθετήματα αυτά συζητήθηκαν κατ’ άρθρον και τα μέλη της Επιτροπής υπέβαλαν μικρο-πατατηρήσεις για βελτίωση τους.

Πρόσθεσε πως το αρμόδιο Υπουργείο ανέλαβε να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις επί των κειμένων των νομοθετημάτων, και αφού τα νέα κείμενα εξεταστούν από τη νομική υπηρεσία η Επιτροπή Μεταφορών θα τα θέσει για τοποθέτηση, ώστε να οδηγηθούν το ταχύτερο δυνατό ενώπιον της Ολομέλειας προς ψήφιση και έγκριση.

Ερωτηθείς αν με την ψήφιση των νομοθετημάτων αλλάζει κάτι που θα επηρεάσει την υφιστάμενη νομοθεσία ουσιαστικά και κατά συνέπεια τους καταναλωτές, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι δεν αλλάζει ουσιαστικά η κείμενη νομοθεσία καθώς τα νομοθετήματα ρυθμίζουν τεχνικής φύσεως διατάξεις.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας: Σύντομα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 26/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν: Την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού στο οποίο θα μεταφερθούν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και η αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με

Επιτροπές

Επιτροπή Θεσμών: Σε τελικό στάδιο η συζήτηση του νομοσχεδίου για το lobbying

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 26/01/2022, εξέτασε τo σχέδιο νόμου που προνοεί: Την εξασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying). Αναλυτικά το σχέδιο νόμου: Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων Και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η