Επιτροπή Μεταφορών: Έξαρση φαινομένου κλοπής καταλυτών αυτοκινήτων στην Κύπρο

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 24/11/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Έξαρση φαινομένου κλοπής καταλυτών αυτοκινήτων στην Κύπρο  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η έξαρση του φαινομένου κλοπής καταλυτών αυτοκινήτων στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισής του. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της, μέχρι την οποία απηύθυνε έκκληση στο Τμήμα Περιβάλλοντος να προβεί σε διαβούλευση με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και τους φορείς της βιομηχανίας επεξεργασίας αποβλήτων καταλυτών, ώστε να εξευρεθούν νομοθετικοί ή και άλλοι τρόποι περιορισμού ή εξάλειψης του φαινομένου.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Alphanews: Κλέβουν καταλύτες κάτω από την μύτη των Αρχών 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίηση έργου στον Κάππαρη Παραλιμνίου  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα και οι αντιδράσεις σε σχέση με το τελευταίο τμήμα του έργου στον Κάππαρη Παραλιμνίου και οι πιθανές λύσεις που μπορούν να εξευρεθούν, ώστε να μην επηρεαστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 

Η Επιτροπή ζήτησε από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα όπως αποστείλουν γραπτώς τις θέσεις τους σε σχέση με τη δυνατότητα τροποποίησης του έργου και των απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό ενεργειών ή προϋποθέσεων.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμου ώστε η Μηχανική Περιβάλλοντος να περιληφθεί ως ξεχωριστός κλάδος της μηχανικής επιστήμης.   

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη γραπτό αίτημα του ΕΤΕΚ για αναβολή της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου, μέχρι την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών του αναφορικά με τη δημιουργία νέων κλάδων μηχανικής επιστήμης, αποφάσισε όπως αναβάλει τη συζήτηση.

Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου, ώστε ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να δύναται να χορηγήσει άδεια τεχνίτη οχημάτων σε εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων οι οποίοι πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015 ασκούσαν το εν λόγω επάγγελμα. Η εν λόγω άδεια θα δύναται να χορηγηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.  

Σημειώνεται ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων θεωρείται το πρόσωπο το οποίο ασκούσε το εν λόγω επάγγελμα πριν την 7η Απριλίου 2006, ημερομηνία κατά την οποία θεσπίστηκε η νομοθεσία που διέπει το εν λόγω επάγγελμα. 

Αφού ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση, η Επιτροπή προχώρησε στα στάδια της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης, καθώς και διαβούλευσης επί τροπολογιών.

Ο περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ώστε να διασαφηνιστεί ότι ο Διευθυντής του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) δεν εμπίπτει στον ορισμό του όρου «Γενικός Διευθυντής» με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου. 

Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου – Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.  

Αφού ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου και των πιο πάνω κανονισμών, η Επιτροπή προχώρησε στα στάδια της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης και διαβούλευσης επί τροπολογιών που θα υποβάλλονταν στην Ολομέλεια του σώματος.

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ     

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον