Επιτροπή Μεταφορών: Έργα Πάφου, άδεια οδήγησης σε αιτητές ασύλου και καλλιέργεια οδικής συνείδησης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 03/11/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Προβλήματα επιτηρητών κατασκευαστικών έργων Πάφου 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιτηρητές κατασκευαστικών έργων του Τμήματος Δημοσίων Έργων Πάφου.  

Η Επιτροπή, αφού ζήτησε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων την εξέταση πιθανών λύσεων και τη γραπτή ενημέρωσή της επ’ αυτού, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022    

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη του νομικού κενού ως προς τις ποινικές ευθύνες του εργοδότη όταν ο εργοδοτούμενός του, οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς κανονική άδεια οδήγησης και η ρύθμιση της διάρκειας ισχύος της μαθητικής άδειας, μετά την οποία ο οδηγός, αν δεν λάβει κανονική άδεια οδήγησης, θα πρέπει να υποβληθεί ξανά στη διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής του άδειας.    

Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται η οδήγηση στο οδικό δίκτυο από ένα μαθητευόμενο οδηγό, με τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι, όλων των κατηγοριών μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας να μπορούν να εκπαιδεύονται στο οδικό δίκτυο, νοουμένου ότι συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών.   

Τέλος, ρυθμίζεται ότι, τόσο οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, όσο και οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια εργασίας τους, ως οι πιο επιρρεπείς σε τροχαίες συγκρούσεις, πρέπει, πέραν του προστατευτικού κράνους, να φέρουν την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία που ένας μοτοσικλετιστής πρέπει να φέρει.  

Σημειώνεται ότι στον βασικό υποχρεωτικό εξοπλισμό θα περιλαμβάνεται το κράνος, φωσφορούχο γιλέκο, μακρύ παντελόνι, μπότες, γάντια και αερόσακος, ενώ το κόστος αγοράς και παροχής του εν λόγω εξοπλισμού θα βαραίνει τον εργοδότη.   

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της χορήγησης άδειας οδήγησης σε αιτητές ασύλου και τις πιθανές συνέπειες στο δικαίωμα εργοδότησής τους ως αποτέλεσμα των προνοιών του νομοσχεδίου. Αφού δόθηκαν οι σχετικές διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και της Νομικής Υπηρεσίας, η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κατάργηση από τον βασικό νόμο της διάταξης που αναφέρεται στην υποχρέωση δημοσίευσης για τρεις συνεχόμενες ημέρες, στον ημερήσιο τύπο, της πρόθεσης μιας επιχείρησης που επιθυμεί να αποκτήσει Άδεια Οδικής Χρήσης Μεταφορέα «Γ», έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της γραφειοκρατίας στη χορήγηση έγκρισης της εv λόγω άδειας και απαλλαγής των επιχειρήσεων από περιττά έξοδα. 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εισηγήθηκε αναδιατύπωση της προτεινόμενης ρύθμισης, λαμβανομένων υπόψη των επιφυλάξεων και εισηγήσεων που εκφράστηκαν από τους εμπλεκομένους κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί σε μεταγενέστερη συνεδρία της Επιτροπής, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη διενέργεια της αναγκαίας διαβούλευσης μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και των εμπλεκομένων. 

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η καλλιέργεια οδικής συνείδησης, με την επιβολή υποχρέωσης σε επιχειρήσεις ή/και άλλους φορείς και πρόσωπα που εμπορεύονται προϊόντα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την οδική ασφάλεια, να προωθούν κατάλληλα μηνύματα οδικής ασφάλειας.  

Ειδικότερα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης Διατάγματος από τον Υπουργό, στο οποίο θα καθορίζονται απαιτήσεις για σκοπούς βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, με τη συμπερίληψη επικοινωνιακών μηνυμάτων, σε διαφημίσεις προώθησης αγοράς, ή χρήσης οχημάτων, ή διαφημίσεις που αφορούν στην κατανάλωση αλκοόλ, ή να καθορίσει άλλους τρόπους ένταξης επικοινωνιακών μηνυμάτων σε διαφημίσεις προώθησης για την αγορά ή χρήση τέτοιων οχημάτων ή διαφημίσεις που αφορούν στην κατανάλωση αλκοόλ. 

Την υποχρέωση για συμπερίληψη των μηνυμάτων θα την έχει, με βάση το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, το πρόσωπο εκ μέρους του οποίου γίνεται η προώθηση του προϊόντος. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει με το στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1716 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/47/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορά τροποποιήσεις στον χαρακτηρισμό των κατηγοριών οχημάτων λόγω τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου και η κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2021/1717 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αφορά την επικαιροποίηση ορισμένων κωδικών κατηγορίας οχημάτων και την προσθήκη του συστήματος eCall στον κατάλογο των σημείων ελέγχου, στις μεθόδους και στην αξιολόγηση των αστοχιών στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της εν λόγω Οδηγίας. 

Αφού παρουσιάστηκαν οι απόψεις του αρμόδιου υπουργείου και των εμπλεκομένων, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει με το στάδιο της κατ’ άρθρο συζήτησης σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε σε κλειστή συνεδρία της για την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Μαρίνο Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και σκοπός της οποίας είναι παροχή της δυνατότητας εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της μη χρήσης φωσφοριζόντων διακριτικών κατά τη χρήση Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας. 

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε σε κλειστή συνεδρία της για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η προσθήκη πρόνοιας στο βασικό νόμο σύμφωνα με την οποία η εγκυρότητα των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Επαγγελματικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους της. 

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε σε κλειστή συνεδρία της για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η επίτευξη εναρμόνισης με την «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1834 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/29/ΕOK του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμιγώς τεχνικές προσαρμογές».  

Επιπρόσθετα, το πιο πάνω νομοσχέδιο τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής για σκοπούς διαβούλευσης επί τροπολογιών Βουλευτών/Βουλευτριών που ενδεχομένως θα υποβάλλονταν στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες για το σκοπό αυτό. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ     

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα