Επιτροπή Μεταφορών: Ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα και Ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 17/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

2. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για τα πιο πάνω νομοσχέδια, σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση διατάξεων που αποσκοπούσαν στην εναρμόνιση με την «Οδηγία (ΕΕ) 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών», δεδομένου ότι η προαναφερθείσα Οδηγία τροποποιήθηκε από την «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών». Η μεταφορά της τελευταίας οδηγιας στην εσωτερική έννομη τάξη προβλέπεται στις διατάξεις ξεχωριστού εναρμονιστικού νομοσχεδίου, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου παρουσίασε συνοπτικά τον σκοπό και τις πρόνοιες των νομοσχεδίων, η εξέταση των οποίων θα συνεχιστεί κατά το στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία ορίστηκε για τις 24 Φεβρουαρίου 2022.

3. Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

4. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

5. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε και ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση επί των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι, μεταξύ άλλων, η εναρμόνιση με την «Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». Στο πλαίσιο της συζήτησης έλαβε από τους εκπροσώπους του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) απαντήσεις σε ερωτήματα που υπέβαλαν μέλη της, αναφορικά με ορισμένες διατάξεις των νομοσχεδίων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Φρένο στις μετατροπές οχημάτων, αναβολή για εταιρικό τέλος και ευρωεκλογές

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/09/2023, υπερψήφισε την πρόταση νόμου που προνοεί τη θέσπιση διαδικασίας, ούτως ώστε σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.  Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε