Επιτροπή Μεταφορών: Διανομείς τροφίμων, ναυτιλιακές εταιρίες και αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ΕΤΕΚ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 29/09/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη του νομικού κενού ως προς τις ποινικές ευθύνες του εργοδότη όταν ο εργοδοτούμενός του, οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς κανονική άδεια οδήγησης και η ρύθμιση της διάρκειας ισχύος της μαθητικής άδειας, μετά την οποία ο οδηγός, αν δεν λάβει κανονική άδεια οδήγησης, θα πρέπει να υποβληθεί ξανά στη διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής του άδειας.  

Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται η οδήγηση στο οδικό δίκτυο από ένα μαθητευόμενο οδηγό, με τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι, όλων των κατηγοριών μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας να μπορούν να εκπαιδεύονται στο οδικό δίκτυο, νοουμένου ότι συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών.  

Τέλος, ρυθμίζεται ότι, τόσο οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, όσο και οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια εργασίας τους, ως οι πιο επιρρεπείς σε τροχαίες συγκρούσεις, πρέπει, πέραν του προστατευτικού κράνους, να φέρουν την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία που ένας μοτοσικλετιστής πρέπει να φέρει. 

Την Επιτροπή απασχόλησαν κυρίως οι διατάξεις που αφορούν στη ρύθμιση της χορήγησης άδειας οδήγησης σε αιτητές ασύλου, καθώς και το ενδεχόμενο σαφέστερου διαχωρισμού μεταξύ επαγγελματιών και ιδιωτών οδηγών μοτοσικλέτας, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση, ο έλεγχος και, όπου κρίνεται αναγκαίο, η καταγγελία των πρώτων από τις αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών τους οι οποίες απορρέουν από το νομοσχέδιο. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση σε μεταγενέστερη συνεδρία της, μέχρι την οποία αναμένεται να αποσταλούν στην Επιτροπή επιπρόσθετες εισηγήσεις σε επιμέρους ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη συζήτηση. 

Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η απλούστευση των διαδικασιών και του καθεστώτος λειτουργίας των κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων. Προς τούτο δημιουργείται η Ναυτιλιακή Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) με μοναδικό σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση κυπριακών πλοίων.  

Αφού προέβη και ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση επί αναθεωρημένου κειμένου, η Επιτροπή προχώρησε στην τοποθέτηση και διαβούλευση επί τροπολογιών του νομοσχεδίου και αποφάσισε την προώθησή του στην Ολομέλεια του σώματος κατά τη συνεδρία της που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2022. 

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμου για σκοπούς πληρέστερης συμβατότητας με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ»).  

Τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις επί ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου, σε σχέση με τις οποίες έλαβαν τις απαραίτητες επεξηγήσεις από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην αποκατάσταση παραλείψεων κατά την αρχική εναρμόνιση με την προαναφερθείσα οδηγία, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στο δικαίωμα της πρώτης πρόσβασης στο επάγγελμα από αποφοίτους σχολών κρατών μελών και στην αναγνώριση κεκτημένων δικαιωμάτων κατόχων πτυχίων παλαιότερων ετών.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως η συζήτηση συνεχιστεί με το στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω