Επιτροπή Μεταφορών: Χρήση προστατευτικού κράνους ποδηλάτη και συσκευές προσωπικής κινητικότητας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 09/06/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εφαρμογή του Παραρτήματος 9 (Annex 9) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και ο καθορισμός του πλαισίου καθοδήγησης και βελτιστοποίησης της ροής αεροσκαφών, πληρωμάτων, επιβατών και φορτίου στους αερολιμένες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών και διατηρώντας συγχρόνως ένα ασφαλές περιβάλλον πολιτικής αεροπορίας, στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες με έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, η συζήτηση των οποίων θα συνεχιστεί με το στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρία της.

Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί ο ορισμός του όρου «φορτηγό όχημα» του οποίου η οδήγηση απαιτεί την κατοχή επαγγελματικής άδειας οδηγού. Ειδικότερα προτείνεται όπως ο όρος «φορτηγό όχημα» σημαίνει φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα με μικτό επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7.500 κιλών αντί με μικτό επιτρεπόμενο βάρος 7.500 κιλών και άνω που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέφρασε τη συμφωνία του ως προς την προτεινόμενη ρύθμιση, τονίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα διορθωθεί η υφιστάμενη πρόνοια, η οποία προκαλούσε παρερμηνείες. Λαμβανομένης υπόψη της σύμφωνης γνώμης της εκτελεστικής εξουσίας, η Επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση της εν λόγω πρότασης νόμου και θα συνεχίσει τη συζήτηση με το στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρία της.

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης μέσω της ρύθμισης της λειτουργίας και του καθεστώτος των Ακαδημιών Ναυτικής Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία.

Οι εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου στη βάση των επιφυλάξεων που εξέφρασαν τα μέλη της επιτροπής κατά την προηγούμενη συζήτηση του νομοσχεδίου.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως ολοκληρώσει την κατ’ άρθρον συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της.

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια μέσω των οποίων:

(α) Καθορίζεται τι είναι Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας και ποιος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος εξοπλισμός τέτοιων Συσκευών. Καθορίζεται, επίσης, το πλαίσιο διακίνησης, με ειδικές ρυθμίσεις για τις ενοικιαζόμενες Συσκευές Προσωπικής κινητικότητας, οι χώροι που μπορεί να διακινούνται νόμιμα και καθορίζονται γενικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Πέραν των υποχρεώσεων των χρηστών των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, όπως η χρήση στερεά προσδεδεμένου στην κεφαλή τους προστατευτικού κράνους του τύπου που εγκρίνεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου, στο Νομοσχέδιο καθορίζονται υποχρεώσεις για πρόσωπα που κατασκευάζουν, συναρμολογούν, εισάγουν, πωλούν ή ενοικιάζουν τέτοιες Συσκευές. Τέλος καθορίζονται αδικήματα και σχετικές ποινές.

(β) Εισάγεται η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης των αδικημάτων που καθορίζονται στον περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2022.

(γ) Καθορίζεται ότι δεν απαιτείται υποχρέωση εγγραφής των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πρόνοιες του νομοσχεδίου αναφορικά με την εξουσία των αρχών τοπικής διοίκησης να καθορίζει τους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης των συσκευών αυτών. Η κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων και κανονισμών θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι να καταστεί υποχρεωτική  η χρήση προστατευτικού κράνους από τον ποδηλάτη ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή από επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή τους με το ποδήλατο και η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής να αποτελεί αδίκημα.

Κατά τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων εισηγήθηκε τροποποιήσεις επί των προνοιών της πρότασης νόμου, που αφορούν τον καθορισμό των προδιαγραφών των απαιτούμενων κρανών, ώστε να συνάδουν με τις αντίστοιχες εν ισχύι πρόνοιες αναφορικά με τα μοτοποδήλατα.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την ποινικοποίηση της μη χρήσης κράνους από ποδηλάτες, τις οποίες θα καταθέσει γραπτώς στην Επιτροπή.

Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι οι τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τα τέλη εισόδου, την δωρεάν είσοδο και την τέλεση πολιτικών γάμων σε Μουσεία και Αρχαία Μνημεία.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Στα €750 το πρόστιμο για «ρύζι» σε γάμους

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Άλλες ειδήσεις

Γιορτή για τη χάραξη πολιτικής το 3º Cyprus Forum

Το Cyprus Forum αποτελεί την μεγαλύτερη ανεξάρτητη διοργάνωση χάραξης πολιτικής στην Κύπρο, το οποίο διοργανώνεται από τον μη κυβερνητικό οργανισμό Oxygono σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2020 ως ένα ανεξάρτητο, φιλόδοξο, μη κερδοσκοπικό ετήσιο συνέδριο που επιδιώκει να γίνει μοχλός και καταλύτης για αλλαγές μέσω συζητήσεων που οδηγούν σε

Nomopress

Nomopress: Το δικό σου ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό

Ένα χρόνο μετά την έναρξη του Nomoplatform, ξεκινάμε το Nomopress, το πρώτο ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό της Κύπρου. Έναν δρόμο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο να διαβούμε, καθώς δεν ξέρουμε εκ των προτέρων που θα μας βγάλει.   Φιλοδοξούμε ωστόσο, το Nomopress να αποτελέσει ένα πραγματικά ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό, σε υψηλά