Επιτροπή Μεταφορών: Αξιολόγηση μέσων μαζικής μεταφοράς και κυκλοφοριακό κομφούζιο μεγάλων πόλεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 07/07/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

Η ανάγκη αξιολόγησης της καταλληλότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς και της ασφαλούς μετακίνησης των επιβαινόντων σε αυτά

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη αξιολόγησης της καταλληλότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς και της ασφαλούς μετακίνησης των επιβαινόντων σε αυτά, μετά το περιστατικό σοβαρής μηχανικής βλάβης σε υπεραστικό λεωφορείο.

Την Επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, οι πρακτικές που ακολουθούνται από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για τακτικό τεχνικό έλεγχο των λεωφορείων που χρησιμοποιούνται για αστικές και υπεραστικές διαδρομές, οι ενέργειες που έχουν ληφθεί για διερεύνηση του προαναφερθέντος περιστατικού, καθώς και το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των τεχνικών ελέγχων που διενεργούνται.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, για τη διενέργεια ετήσιων τεχνικών ελέγχων στα λεωφορεία, καθώς και για τους απροόπτους ελέγχους που διενεργούνται από επόπτες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και την Αστυνομία. Αναφορικά με το πρόσφατο περιστατικό, ο ίδιος εκπρόσωπος, καθώς και ο εκπρόσωπος της εταιρείας παροχής υπεραστικών διαδρομών ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο λεωφορείο ελέγχθηκε και κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση. Πέραν αυτού, σημείωσαν ότι έχει προγραμματιστεί τεχνικός έλεγχος για όλα τα λεωφορεία της επηρεαζόμενης εταιρείας και η εν λόγω εταιρεία αναμένεται να ανανεώσει τον στόλο της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες υπεραστικών διαδρομών εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών.

Η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και οι τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και οι τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν.

Την Επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μέτρα που λαμβάνονται ή εξετάζονται από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, όπως, μεταξύ άλλων, η προώθηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, η αλλαγή ωραρίου στα σχολεία και η μετακίνηση της ώρας κατά την οποία διενεργούνται δημόσια έργα.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του θέματος σε μελλοντική συνεδρία της, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εμπλεκόμενες φορείς και τα κυβερνητικά τμήματα να υποβάλουν τις θέσεις τους γραπτώς, καθώς και για να ενημερωθεί η επιτροπή για την εξέλιξη των ενεργειών ή δράσεων της κυβέρνησης για αντιμετώπιση του πιο πάνω ζητήματος.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, την κατ’ άρθρον συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός τους οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων, να ρυθμιστεί το δικαίωμα οδήγησης στο οδικό δίκτυο από κατόχους μαθητικής άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας και να καθοριστεί υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας από εκπαιδευόμενους οδηγούς μοτοσικλέτας και οδηγούς μοτοσικλέτας για επαγγελματική χρήση.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την εν εξελίξει διαβούλευση μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων και των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με ζητήματα που προέκυψαν σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον υποχρεωτικό εξοπλισμό ασφαλείας για χρήστες μοτοσικλέτας, τον περιορισμό σε κατόχους μαθητικής άδειας μοτοσικλέτας χρήσης της μοτοσικλέτας για επαγγελματικούς σκοπούς, καθώς και τη συνοδεία μαθητευόμενων οδηγών μοτοσικλέτας από εκπαιδευτή οδηγό.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε την εξέταση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, σκοπός των οποίων είναι η νομοθετική ρύθμιση της χρήσης και διακίνησης με συσκευές προσωπικής κινητικότητας (scooters).

Τα σχέδια νόμου αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση την ερχόμενη Πέμπτη 14/07/2022.

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, ώστε αφενός η χρήση προστατευτικού κράνους από τον ποδηλάτη ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή από επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή τους με το ποδήλατο να καταστεί υποχρεωτική και αφετέρου η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής να αποτελεί αδίκημα και

(β) η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να συμπεριληφθεί στον Πίνακα I του βασικού νόμου το αδίκημα της μη χρήσης προστατευτικού κράνους από τους ποδηλάτες ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ή που επιβαίνει σε ποδήλατο για επιβολή εξώδικου προστίμου.

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης μέσω της ρύθμισης της λειτουργίας και του καθεστώτος των Ακαδημιών Ναυτικής Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία.

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή  εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εφαρμογή του Παραρτήματος 9 (Annex 9) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και ο καθορισμός του πλαισίου καθοδήγησης και βελτιστοποίησης της ροής αεροσκαφών, πληρωμάτων, επιβατών και φορτίου στους αερολιμένες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών και διατηρώντας συγχρόνως ένα ασφαλές περιβάλλον πολιτικής αεροπορίας, στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες με έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο.

Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός τους οποίου είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του βασικού νόμου που προβλέπει για τη ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον