Επιτροπή Γεωργίας: Χρήση φυτοφαρμάκων, αναπαραγωγή ζώων και εμπορία σπόρων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/11/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Χρήση φυτοφαρμάκων και προστασία δημόσιας υγείας 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών μείωσης και ασφαλούς χρήσης των φυτοφαρμάκων για την προστασία της δημόσιας υγείας.  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τα μέτρα που λαμβάνονται αναφορικά με τη χρήση των φυτοπροστατευτικών φαρμάκων και βιοκτόνων. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν την αναγκαιότητα υιοθέτησης περαιτέρω μέτρων και πρακτικών για την ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:   

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2022   

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Εμπόριο Ιπποειδών που Προορίζονται για Αγώνες και οι Όροι Συμμετοχής στους Αγώνες Αυτούς) Κανονισμοί του 2022   

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι:    

(α) η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»)» και    

(β) η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 90/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς».  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση αυτών και αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των εν λόγω κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση του νομικού ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την εμπορία των σπόρων προς σπορά.  

Ειδικότερα, σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι:  

(α) η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου και στη χρήση των σπόρων προς σπορά με στόχο την διαφύλαξη της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής,  

(β) η τροποποίηση της διαδικασίας ελέγχου για τυχόν παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε συμβατικές σπορομερίδες αραβόσιτου όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τις εν λόγω σπορομερίδες που διακινούνται ή εισάγονται στο έδαφος της Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, η επέκταση της εν λόγω διαδικασίας και σε άλλα είδη υψηλού κινδύνου πέραν του αραβόσιτου,  

(γ) η χορήγηση εξουσίας στον Υπουργό για έκδοση Διαταγμάτων και  

(δ) η αύξηση των προστίμων και ποινών που επιβάλλονται δυνάμει του βασικού Νόμου.  

Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2022, εκδίδονται δυνάμει του περί Σπόρων Νόμου του 1998 έως 2022 και καταργούν και αντικαθιστούν τους περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμούς του 2003 έως 2008.  

Σκοπός των προτεινόμενων Κανονισμών είναι ο καθορισμός του ύψους των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με την Νομοθεσία σε επίπεδα ανάκτησης του κόστους. Σημειώνεται ότι, τα τέλη που αφορούν την εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίστηκαν σε επίπεδο χαμηλότερο του κόστους με σκοπό την διαφύλαξη της συνέχισης της εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ντόπιων βελτιωμένων ποικιλιών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση αυτών και αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των εν λόγω σχεδίων νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα