Επιτροπή Γεωργίας: Χρήση φυτοφαρμάκων, αναπαραγωγή ζώων και εμπορία σπόρων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/11/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Χρήση φυτοφαρμάκων και προστασία δημόσιας υγείας 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών μείωσης και ασφαλούς χρήσης των φυτοφαρμάκων για την προστασία της δημόσιας υγείας.  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τα μέτρα που λαμβάνονται αναφορικά με τη χρήση των φυτοπροστατευτικών φαρμάκων και βιοκτόνων. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν την αναγκαιότητα υιοθέτησης περαιτέρω μέτρων και πρακτικών για την ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:   

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2022   

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Εμπόριο Ιπποειδών που Προορίζονται για Αγώνες και οι Όροι Συμμετοχής στους Αγώνες Αυτούς) Κανονισμοί του 2022   

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι:    

(α) η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»)» και    

(β) η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 90/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς».  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση αυτών και αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των εν λόγω κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση του νομικού ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την εμπορία των σπόρων προς σπορά.  

Ειδικότερα, σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι:  

(α) η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου και στη χρήση των σπόρων προς σπορά με στόχο την διαφύλαξη της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής,  

(β) η τροποποίηση της διαδικασίας ελέγχου για τυχόν παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε συμβατικές σπορομερίδες αραβόσιτου όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τις εν λόγω σπορομερίδες που διακινούνται ή εισάγονται στο έδαφος της Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, η επέκταση της εν λόγω διαδικασίας και σε άλλα είδη υψηλού κινδύνου πέραν του αραβόσιτου,  

(γ) η χορήγηση εξουσίας στον Υπουργό για έκδοση Διαταγμάτων και  

(δ) η αύξηση των προστίμων και ποινών που επιβάλλονται δυνάμει του βασικού Νόμου.  

Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2022, εκδίδονται δυνάμει του περί Σπόρων Νόμου του 1998 έως 2022 και καταργούν και αντικαθιστούν τους περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμούς του 2003 έως 2008.  

Σκοπός των προτεινόμενων Κανονισμών είναι ο καθορισμός του ύψους των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με την Νομοθεσία σε επίπεδα ανάκτησης του κόστους. Σημειώνεται ότι, τα τέλη που αφορούν την εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίστηκαν σε επίπεδο χαμηλότερο του κόστους με σκοπό την διαφύλαξη της συνέχισης της εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ντόπιων βελτιωμένων ποικιλιών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση αυτών και αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των εν λόγω σχεδίων νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 15/04/2024 – 19/04/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 15/04/2024                  Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..   Τρίτη 16/04/2024                    Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..                Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                            Επιτροπή για

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά