Επιτροπή Εσωτερικών: Σε τελικό στάδιο οι συζητήσεις για μεταρρύθμιση της τοπ. αυτοδιοίκησης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 29/11/21, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Την χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
  • Την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Δήμων Νόμος του 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, προέβηκε σε σημαντικές διαφοροποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, υιοθετώντας αρκετές από τις εισηγήσεις της ΕΔΚ, έτσι ώστε οι δήμοι να καταστούν οικονομικά αυτόνομοι, διοικητικά αυτοτελείς, αλλά και βιώσιμοι.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας τις εισηγήσεις της μελέτης αλλά και της ΕΚΚ προέβη σε αναδιαμόρφωση του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) Νόμου που είχε κατατεθεί ως νομοσχέδιο το 2015, εντάσσοντας διατάξεις για τη σύσταση και λειτουργία 32 Τοπικών Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών.

Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων, ήτοι ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, καθώς και η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30η Ιουνίου 2021.

O περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο (Παράρτημα I) ενσωματώνονται στον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κεφ. 300Α) Νόμο, τροποποιήσεις που σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, την μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/1808/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Δηλώσεις:

Στο τελικό στάδιο η συζήτηση στην Επ. Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση της ΤΑ

Η Επιτροπή θα συνέλθει στις 2 και στις 6 Δεκεμβρίου για να συζητήσει και να διαβουλευθεί πλέον σε πολιτική βάση και επί τροπολογιών που ενδεχομένως να κατατεθούν από τα κόμματα. Αναμένεται ότι θα ακολουθήσει ακόμα μία συνεδρία εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής και τα νομοσχέδια να οδηγηθούν στην Ολομέλεια στις 20 Δεκεμβρίου. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό λόγω του ότι θα προηγηθούν τρεις μέρες συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα νομοσχέδια θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια μετά τα Θεοφάνια.

Στη σημερινή πολύωρη συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών εξετάστηκαν πτυχές του περί Κοινοτήτων Νόμου και αιτήματα που τέθηκαν από πλευράς κοινοτήτων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη να δώσει απαντήσεις σε εκκρεμότητες που ηγέρθηκαν σήμερα, κυρίως αναφορικά με διαφοροποιήσεις σε σενάρια κοινοτήτων και με τη βιωσιμότητα των νέων σχημάτων.

«Δεν είμαστε δογματικοί σε κάποιες πιθανές μετακινήσεις στις οντότητες, φτάνει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα», είπε ο Νίκος Νουρής.

Ο Υπουργός κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής σήμερα έγγραφο της ΓΔ ΕΠΣΑ, σε απάντηση δικής του επιστολής, που αφορά τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ταμείο Ανάκαμψης για τα θέματα της βιωσιμότητα των νέων οντοτήτων. «Είναι ξεκάθαροι από την απάντηση ότι θα πρέπει, και αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αιτιολογήσουμε, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώς αιτιολογείται η βιωσιμότητα των νέων σχημάτων που θα προκύψουν», είπε. Τόνισε την αναγκαιότητα τα νέα σχήματα να είναι βιώσιμα προκειμένου ανάλογη να είναι και η αιτιολόγηση και να επιτραπεί η εκταμίευση των δικαιωματικών ποσών που έχει λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Προχωρούμε με τους αναμενόμενους ρυθμούς. Είναι η εκτίμησή μου ότι θα κλείσουν πλείστα όσα των ανοικτών κεφαλαίων την ερχόμενη Πέμπτη και με τις απαντήσεις που θα δώσει το Υπουργείο, για να προσπαθήσουμε, εάν καταστεί εφικτό κι από την πλευρά της Βουλής και στη βάση των κοινοβουλευτικών κανονισμών, να πραγματοποιηθεί ειδική ολομέλεια στις 20 Δεκεμβρίου για τη συζήτηση και των τριών νομοσχεδίων», είπε ο Υπουργός. Αν αυτό δεν γίνει κατορθωτό, πρόσθεσε, τότε τα τρία νομοσχέδια θα τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας μετά τα Θεοφάνεια.

Ενιαία διαχείριση του νερού από το 2029

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι το Υπουργείο αποδέχτηκε να υπάρξει μεταβατική περίοδος επταετίας, ώστε η αρμοδιότητα της διαχείρισης του νερού να περάσει στα επαρχιακά σώματα το 2029.

Χωρίς να διαφοροποιούμε τη βασική μας αρχή ότι το νερό είναι εθνικός πλούτος και πρέπει να παραμείνει κάτω από ενιαία διαχείριση, έχουμε αποδεχτεί να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος της απόδοσης αυτής της αρμοδιότητας στα επαρχιακά σώματα για μια επταετία, είπε, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο επέδειξε για μία ακόμα φορά συναινετική προσέγγιση.

Δηλαδή, συνέχισε, η μεταβατική περίοδος που δόθηκε για τις σχολικές εφορίες δόθηκε και για το θέμα της διαχείρισης του νερού και η έναρξη της περιόδου ενιαίας διαχείρισης θα είναι το 2029, ταυτόχρονα με τη διαφοροποίηση που θα επέλθει και στο θέμα των σχολικών εφοριών.

Στο τελικό στάδιο η συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της συζήτησης των τριών νομοσχεδίων, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα συνέλθει στις 2 και στις 6 του μήνα για να συζητήσει και να διαβουλευθεί πλέον σε πολιτική βάση και επί τροπολογιών που θα καταθέσουν ενδεχομένως τα κόμματα.

«Εκ των πραγμάτων θα υπάρξει ακόμα μια συνεδρίαση εντός του πρώτου δεκαημέρου για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός της Επιτροπής Εσωτερικών και έχουμε προτείνει προς την Πρόεδρο και τη Διεύθυνση της Βουλής, όπως τα νομοσχέδια τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος στις 20 Δεκεμβρίου, πάντοτε υπό την αίρεση των δυνατοτήτων του Κοινοβουλίου, δεδομένου του γεγονότος ότι για ένα τριήμερο θα προηγηθεί η συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2022», είπε.

Στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, η ψήφιση από την Ολομέλεια θα γίνει αμέσως μετά τα Θεοφάνεια, συμπλήρωσε.

Ο κ. Δαμιανού εξέφρασε ικανοποίηση, καθώς, όπως ανέφερε, σε κάποιο βαθμό ορισμένα από τα δικαιολογημένα αιτήματα των κοινοτήτων υιοθετήθηκαν από το σύνολο των κομμάτων της Βουλής και το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Όλη αυτή την περίοδο, τόσο οι πολιτικές δυνάμεις όσο και οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουμε επιδείξει συναινετική διάθεση και η όλη συζήτηση διεξήχθη όντως σε ένα πνεύμα αλληλοκατανόησης και συνεργασίας ακόμα και τις στιγμές που υπήρχαν διαφωνίες, μερικές ήταν και παραμένουν και έντονες», ανέφερε ο κ. Δαμιανού.

«Όμως πυξίδα της δράσης μας -κι εδώ μιλώντας και υπό την ιδιότητα του Βουλευτή του ΑΚΕΛ- ήταν η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας δεδομένου του γεγονότος ότι αναβάλαμε εκλογές για να ολοκληρωθεί η συζήτηση για τη συγκεκριμένη και όχι οποιαδήποτε άλλη μεταρρύθμιση και, δεύτερον, δεδομένης της εκτίμησης ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν και παραμένει μια κοινωνική αναγκαιότητα», σημείωσε.

«Γι’ αυτό φωνές που ακούγονται κυρίως εκτός κοινοβουλίου, οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση ότι θα τουμπάρει η μεταρρύθμιση ή που επικαλούνται αμιγώς οικονομίστικα δεδομένα για να ανατρέψουν τον συνολικό σχεδιασμό, τουλάχιστον από εμάς δεν γίνονται αποδεκτές», υπογράμμισε.

Πέραν της οικονομικής διάστασης, είπε ο κ. Δαμιανού, υπάρχουν και κοινωνικές, πολιτικές και άλλες προεκτάσεις που τα κόμματα λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψιν στη διαμόρφωση των τελικών τους θέσεων.

«Για παράδειγμα, μου είναι αδιανόητο να τίθεται στην πλάστιγγα των χρημάτων η διατήρηση του ημικατεχόμενου Δήμου Δερύνειας ή του Δήμου Αθηένου, με ανάλογα και παρόμοια διακυβεύματα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία κι εμείς αυτή την ισορροπία θα την κρατήσουμε μέχρι τέλους», είπε.

Την ίδια ώρα, επεσήμανε πως στο μέλλον πολλά ζητήματα είναι καλά να τυγχάνουν διαβούλευσης εκ των προτέρων για να μην υποχρεώνεται το Κοινοβούλιο να διεξάγει κοινωνικό διάλογο και διαβούλευση που θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί εξαντλητικά.

«Τούτων λεχθέντων όμως, κρατούμε τη μεγάλη εικόνα ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια με βάση τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε έναντι της κυπριακής κοινωνίας και της κυπριακής πολιτείας», κατέληξε.

«Η εκτίμηση μας είναι ότι βαίνουμε καλώς προς το τέλος της ψήφισης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο βουλευτής ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας.

Ο κ. Σύκας σημείωσε πως στη συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών επικράτησε για ακόμα μια φορά συναινετικό κλίμα και τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος του ΔΗΣΥ είναι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το καλώς νοούμενο συμφέρον του πολίτη.

«Εμείς θα προτεραιοποιήσουμε το καλώς νοούμενο συμφέρον του πολίτη, με τις διαφωνίες μας τις πολιτικές αλλά σε ένα κλίμα συναίνεσης και αποτελεσματικότητας», πρόσθεσε.

Κατέληξε λέγοντας πως οι επόμενες δύο – τρεις συνεδριάσεις θα είναι καθοριστικές σε πολιτικό αλλά και ουσιαστικό επίπεδο.

«Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι θετικά. Υπάρχει ομολογουμένως μία σύμπνοια στην Επιτροπή, υπάρχει συνεννόηση και καλό περιβάλλον κι ελπίζουμε να συνεχιστεί και στην επόμενη συνάντηση, όπου εκεί θα παρθούν κατά κάποιον τρόπο οριστικές αποφάσεις. Εμείς είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την όλη προσπάθεια και θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε μέχρι τέλους», ανέφερε από την πλευρά του ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Ανησυχίες ελεγκτή για τα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης ΤΑ

Stockwatch: Τα 33 συμπλέγματα κοινοτήτων μετά τη μεταρρύθμιση ΤΑ

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα