Επιτροπή Εργασίας: Σχέδια νόμου άδειας πατρότητας και γονικής άδειας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Την ολοκληρωμένη μεταφορά των Υπηρεσιών στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και την μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Την επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου παρέχεται το δικαίωμα επιλογής της άδειας πατρότητας και κατ’ επέκταση του επιδόματος πατρότητας, με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης αυτού από περισσότερες οικογένειες.
  • Την μεταβίβαση στον πατέρα των δικαιωμάτων της μητέρας που προβλέπονται στον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο, σε περίπτωση θανάτου της μητέρας.
  • Τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα προστασίας από τον ηλεκτρισμό σε όλους τους χώρους εργασίας.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι επιδόματος ασθενείας και ανεργίας, λόγω του ότι επιλέγουν να μη συνταξιοδοτηθούν, εφόσον συμπληρώσουν το 63ο έτος της ηλικίας τους. (Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων)

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Για σκοπούς ολοκληρωμένης μεταφοράς των αναφερομένων Υπηρεσιών στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας κρίνεται σκόπιμο όπως τροποποιηθεί το άρθρο 14 του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου το οποίο αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για την μεταφορά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο Υφυπουργείο, ώστε να καλύψει και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και μελλοντικά το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, εφόσον το άρθρο αυτό ως έχει σήμερα αναφέρεται μόνο στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου, είναι η μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω της ίδρυσης του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στο οποίο Υφυπουργείο, μεταφέρονται οι αρμοδιότητες που αφορούν την κοινωνική πρόνοια, από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης της άδειας πατρότητας , όποτε κριθεί αναγκαίο από τους γονείς, και η περαιτέρω διευκόλυνση της οικογένειας με τον ερχομό του παιδιού. Όπως συχνά παρατηρείται, οι πατεράδες αποφεύγουν να αξιοποιήσουν την άδεια πατρότητας, ενδεχομένως για οικονομικούς λόγους, αφού το επίδομα πατρότητας περιορίζεται στο 72% του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών τους και έτσι τα εισοδήματά τους υφίστανται σημαντική μείωση, σε μια περίοδο που οι οικονομικές ανάγκες της οικογένειας αυξάνονται. Ως εκ τούτου, προτείνεται η επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου παρέχεται το δικαίωμα επιλογής της άδειας πατρότητας και κατ’ επέκταση του επιδόματος πατρότητας, με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης αυτού από περισσότερες    οικογένειες.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης της άδειας πατρότητας, όποτε κριθεί αναγκαίο από τους γονείς, και η περαιτέρω διευκόλυνση της οικογένειας με τον ερχομό του παιδιού. Όπως συχνά παρατηρείται, οι πατέρες αποφεύγουν να αξιοποιήσουν την άδεια πατρότητας, κυρίως για οικονομικούς λόγους, αφού το επίδομα πατρότητας (όπως και το επίδομα μητρότητας) περιορίζεται στο 72% του μέσου όρου των ασφαλιστικών αποδοχών τους και έτσι τα εισοδήματά τους υφίστανται σημαντική μείωση, σε μια περίοδο που οι οικονομικές ανάγκες της οικογένειας αυξάνονται. Ως εκ τούτου, προτείνεται η επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου παρέχεται το δικαίωμα επιλογής της άδειας πατρότητας, και κατ’ επέκταση του επιδόματος πατρότητας, με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης αυτού από περισσότερες οικογένειες.

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η στήριξη του πατέρα σε περίπτωση θανάτου της μητέρας κατά τη διάρκεια του τοκετού ή κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Λόγω της τεράστιας ευθύνης που καλείται να αναλάβει ο πατέρας σε περίπτωση θανάτου της μητέρας, κρίνεται αναγκαίο όπως απολαύει των αντίστοιχων δικαιωμάτων και προστασίας από τον νόμο. Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως μεταβιβάζονται στον πατέρα τα δικαιώματα της μητέρας που προβλέπονται στον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο σε περίπτωση θανάτου αυτής.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η στήριξη του πατέρα σε περίπτωση θανάτου της μητέρας είτε κατά τον τοκετό είτε κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Λόγω της τεράστιας ευθύνης που καλείται να αναλάβει ο πατέρας σε περίπτωση θανάτου της μητέρας, κρίνεται αναγκαίο όπως απολαύει των αντίστοιχων δικαιωμάτων και προστασίας από τον νόμο. Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως μεταβιβάζονται στον πατέρα τα δικαιώματα της μητέρας που προβλέπονται στον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο, σε περίπτωση θανάτου αυτής.

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021, Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια (Ειδικοί) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η ετοιμασία νέων Κανονισμών κάτω από τον Βασικό Νόμο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία κρίθηκε ως η καταλληλότερη επιλογή για τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα προστασίας από τον ηλεκτρισμό και εφαρμογής της σε όλους τους χώρους εργασίας. Με το προτεινόμενο νομοθέτημα διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων με την εφαρμογή των διατάξεων του Βασικού Νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν κατάλληλες πρόνοιες για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εφαρμογή της πρόληψης και εκτίμησης των κινδύνων και το σχετικό Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Δηλώσεις:

Προσπάθειες σύγκλησης στην πρόταση για περίοδο 26 +2 εβδομάδων για αίτηση άδειας πατρότητας η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής

Σε σύγκλιση για επέκταση της περιόδου αίτησης για λήψη άδειας πατρότητας στις 26 +2 εβδομάδες, οδηγήθηκε την Τρίτη η συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, στην παρουσία της Υπουργού, Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Ενστάσεις εκφράστηκαν από την Υπουργό και από τους Βουλευτές του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου και Ονούφριο Κουλλά, αναφορικά με την πρόταση για δύο επιπρόσθετες εβδομάδες, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν κατατεθεί προτάσεις από την Επιτροπή προς το αρμόδιο Υπουργείο, για επέκταση της περιόδου κατά την οποία δικαιούται ένας πατέρας να αιτηθεί τις δύο εβδομάδες άδειας πατρότητας, εντός περιόδου έως και 52 εβδομάδων (αντί 16 που ισχύει μέχρι σήμερα).

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη κατά τη συνεδρίαση, η Υπουργός απάντησε ότι είναι «αντισυνταγματικές οι προτάσεις που αυξάνουν τις δαπάνες του κράτους», κάτι που έθεσε εκτός του πλαισίου συζήτησης την πρόταση για παράταση της περιόδου στις 52 εβδομάδες. Τόνισε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η κατανομή εξίσου στον πατέρα και τη μητέρα, των υποχρεώσεων που προκύπτουν μετά τη γέννηση του παιδιού, κατ’ επέκταση, όπως είπε, δεν κρίνεται σκόπιμη η παράτασή της, πέρα από την περίοδο της άδειας μητρότητας. Κατέληξε ότι «δεν υπάρχει διαφωνία να ισχύει η περίοδος του δικαιώματος για άδεια πατρότητας, για όσο ισχύει και η άδεια μητρότητας».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, εστίασε στη συμβιβαστική πρόταση για περίοδο 26+2 εβδομάδων. Όπως εξήγησε, η πρόταση αυτή καλύπτει τους στόχους της Κυβέρνησης, όμως επιτρέπει και στον πατέρα να απευθυνθεί για επίδομα πατρότητας μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, προκειμένου να μη μειωθεί το εισόδημα της οικογένειας, αφού τότε ένας από τους δύο γονείς θα λαμβάνει το 100% του μισθού του. Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης είπε ότι «έχουμε ακούσει τις απόψεις της Υπουργού, ως ΑΚΕΛ είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και εναλλακτική περίοδο και ελπίζουμε ότι θα βρούμε τη χρυσή τομή για μία ρύθμιση που θα δώσει τη δυνατότητα στους πατέρες να αξιοποιήσουν όπως πρέπει το επίδομα αυτό».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, υπερθεμάτισε της πρότασης 26+2, λέγοντας ότι οι δύο εβδομάδες μετά την ισχύ της άδειας μητρότητας, επιτρέπουν να μείνει μόνος του ο πατέρας με το παιδί και να συνδεθεί καλύτερα με αυτό. «Αυτή η περίοδος μπορεί να είναι και μία οικονομική ανάσα για την οικογένεια, που θα γλιτώσει το κόστος του παιδοκομικού σταθμού για δύο εβδομάδες», συμπλήρωσε.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, τόνισε ότι όσο περισσότερο στηριχθεί η νέα οικογένεια, τόσο το καλύτερο, όμως διατύπωσε επιφυλάξεις αναφορικά με την παράταση δύο εβδομάδων. «Είναι σίγουρα κρίσιμη η περίοδος επιστροφής της μητέρας στην εργασία, όμως αν το δικαίωμα στη γονική άδεια προσφέρει τη δυνατότητα στον πατέρα να βρίσκεται τότε με το παιδί, τότε αυτό θα ρυθμιστεί από άλλο νομοσχέδιο, που αναμένουμε να έρθει ενώπιον μας», είπε, και συμπλήρωσε ότι οι πιο κρίσιμες εβδομάδες για στήριξη της μητρότητας, είναι αυτές που καλύπτονται και από την άδεια.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, ανέφερε ότι «αν ο στόχος είναι η στήριξη της μητέρας μετά τον τοκετό, τότε το νομοσχέδιο δε θα έπρεπε να προβλέπει ούτε μία ημέρα μετά την άδεια μητρότητας, για λήψη άδειας πατρότητας, αλλά ίσως μάλιστα θα έπρεπε να περιορίζει το δικαίωμα στις κρίσιμες πρώτες οχτώ εβδομάδες». Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση τόνισε ότι δε θα πρέπει «να διακινδυνεύσουμε, αντί να εφαρμοστεί το νομοσχέδιο, να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο λόγω αντισυνταγματικότητας».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιας, έθεσε τον προβληματισμό ότι ο μικρός αριθμός πατεράδων που έχουν αιτηθεί άδειας πατρότητας μέχρι στιγμής, πιθανόν να υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα στην πρακτική εφαρμογή του νόμου και κάλεσε την επιτροπή και την Υπουργό να εξετάσουν τις αδυναμίες αυτές προκειμένου να διορθωθούν.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, αναφέρθηκε σε ευαίσθητες πτυχές της περιόδου μετά τον τοκετό (όπως την επιλόχεια κατάθλιψη, έως και ένα χρόνο μετά τη γέννα) και έθεσε τον προβληματισμό ότι ενδεχομένως να χρειάζεται στήριξη της μητέρας και μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Αντρέας Αποστόλου, υποστήριξε ότι η περίοδος των δύο επιπλέον εβδομάδων άδειας πατρότητας, μετά την λήξη της άδειας μητρότητας, εξυπηρετεί προκειμένου ο πατέρας να στηρίξει τη μητέρα, ώστε να επανέλθει ομαλά στην εργασία της. «Πιστεύω ότι εάν ψηφιστεί το μέτρο αυτό, θα αξιοποιηθεί από τους πατεράδες, για στήριξη προς τις συζύγους τους», συμπλήρωσε.

Τον Αύγουστο του 2022 ο ορίζοντας για τον νόμο της γονικής άδειας

Μέχρι τον Αύγουστο του 2022 προβλέπεται η ολοκλήρωση της ψήφισης του νόμου για τη γονική άδεια, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, και η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι θα κατατεθεί ενώπιον της Βουλής την άνοιξη του 2022.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας, η Υπουργός ανέφερε ότι, μεταξύ άλλων, «η γονική άδεια θα δίνει την ευκαιρία και στον πατέρα να περάσει περισσότερο χρόνο με το παιδί», κάτι που δεν είναι στόχος της άδειας πατρότητας, όπως είπε. Τόνισε, δε, ότι επέκταση της περιόδου λήψης άδειας πατρότητας, ενδεχομένως να περιορίσει τη γονική άδεια, επομένως χρειάζεται προσοχή στη λήψη των αποφάσεων.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προώθηση της ετοιμασίας του νομοσχεδίου. «Από το 2017 έχω υποστηρίξει ότι θα πρέπει να κατοχυρωθεί η γονική άδεια επί πληρωμή και για τους δύο γονείς», είπε. Συμπλήρωσε ότι το νομοσχέδιο θα προνοεί μη μεταβιβάσιμη άδεια για κάθε γονιό, αρχικά 45 και μετέπειτα 60 ημερών, την οποία θα μπορεί να λάβει ο γονιός μέχρι και τα 8 χρόνια του παιδιού.

Μεταβίβαση γονικών δικαιωμάτων σε περίπτωση απώλειας

Σε τοποθέτησή της σχετικά με την πρόταση νόμου για μεταβίβαση γονικών δικαιωμάτων, σε περίπτωση απώλειας της μητέρας, η Υπουργός ανέφερε ότι συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση, τόνισε όμως ότι «χρειάζονται τροποποιήσεις για να είναι σωστός ο νόμος, ώστε να μη χάσει δικαιώματα ο πατέρας, όπως είναι η σύνταξη χηρείας, αφού ο νόμος προβλέπει ότι δεν μπορεί να παίρνει κάποιος δύο παροχές ταυτόχρονα». «Έχω δώσει ήδη οδηγίες στις υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να καταθέσουμε τον νόμο στη σωστή μορφή. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία, αλλά δώστε μας τον χρόνο, για να μη δημιουργηθούν άλλα προβλήματα», κατέληξε.

Μπλοκαρισμένο στο Ανώτατο το νομοσχέδιο που εξασφαλίζει επίδομα ασθενείας στους άνω των 63, λέει η Υπουργός Εργασίας

Μπλοκαρισμένο στο Ανώτατο Δικαστήριο βρίσκεται το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση, το οποίο εξασφαλίζει στους άνω των 63 ετών να αιτηθούν επίδομα ασθενείας και ανεργιακό επίδομα, όπως είπε η Υπουργός Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Το πρόβλημα της στέρησης επιδόματος ασθενείας και ανεργιακού επιδόματος στους εργαζόμενους άνω των 63 ετών, οι οποίοι έχουν επιλέξει να μη συνταξιοδοτηθούν, συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, ενώπιον και της Υπουργού Εργασίας.

Η Υπουργός ανέφερε ότι νομοσχέδιο που καλύπτει τις περιπτώσεις αυτές, κατατέθηκε από τον Μάρτιο του 2021. «Εξήγησα πολλές φορές στην Επιτροπή Εργασίας και παρακάλεσα να περάσει ο νόμος που υποβάλαμε, ακριβώς επειδή είμαστε εν μέσω πανδημίας. Δυστυχώς η αντιπολίτευση αποφάσισε να αλλάξει όλο το νομοσχέδιο, χωρίς να γνωρίζει τον σωστό τρόπο του νόμου Κοινωνικών Ασφαλίσεων», είπε η Υπουργός και είπε ότι θα χρειαστεί να συμβουλευθεί τον Γενικό Εισαγγελέα, για τους χειρισμούς που μπορούν να γίνουν, ώστε να κατατεθεί εκ νέου ο νόμος για το επίδομα ασθενείας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, τόνισε ότι «καμία πλευρά δε θα πρέπει να περιχαρακώνεται στις θέσεις της, όταν άνθρωποι 63+ ετών, που έχουν προσβληθεί από COVID-19 αυτή την περίοδο, δεν έχουν το δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, τόνισε την έγκαιρη υποβολή νομοσχεδίου για το θέμα. «Δυστυχώς η επιμονή της αντιπολίτευσης να ενσωματώσει στο νομοσχέδιο αντισυνταγματικές πρόνοιες, οδήγησε την όλη προσπάθεια σε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο», είπε και συμπλήρωσε ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να βρεθεί ο σωστός τρόπος, ώστε να επανέλθει το αρχικό νομοσχέδιο.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης