Επιτροπή Εργασίας: Καθυστερήσεις στις παροχές Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συντάξεις χηρείας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 01/02/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Την τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου και του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε για σκοπούς καταβολής σύνταξης χηρείας, σε περίπτωση χήρας με την οποία ο θανών τέλεσε περισσότερους από έναν (1) γάμους μετά την αφυπηρέτηση του, στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών να συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια εκάστου τέτοιου γάμου.
  • Την τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε, στην περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από ένα γάμους, η σύνταξη χηρείας να επιμερίζεται αναλογικά σε όλες τις εν ζωή συζύγους εκάστου γάμου με βάση τη χρονική διάρκεια του γάμου.
  • Τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα προστασίας από τον ηλεκτρισμό σε όλους τους χώρους εργασίας.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Την καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή συντάξεων, επιδομάτων και άλλων παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα προβλήματα που δημιουργούνται στους δικαιούχους και την ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπισή τους.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε για σκοπούς καταβολής σύνταξης χηρείας, σε περίπτωση χήρας με την οποία ο θανών τέλεσε γάμο μετά την αφυπηρέτηση, στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών να συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια εκάστου τέτοιου γάμου. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου προβλέπουν ότι σε περίπτωση τέλεσης γάμου μετά την αφυπηρέτηση, η χήρα δε δικαιούται σε σύνταξη χήρας, εάν δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου.

Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε για σκοπούς καταβολής σύνταξης χηρείας, σε περίπτωση χήρας με την οποία ο θανών τέλεσε γάμο μετά την αφυπηρέτηση, στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών να συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια εκάστου τέτοιου γάμου. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου προβλέπουν ότι σε περίπτωση τέλεσης γάμου μετά την αφυπηρέτηση, η χήρα δε δικαιούται σε σύνταξη χήρας, εάν δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου.

Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε, στην περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από ένα γάμους, η σύνταξη χηρείας να επιμερίζεται αναλογικά σε όλες τις εν ζωή συζύγους εκάστου γάμου με βάση τη χρονική διάρκεια του γάμου.

Περαιτέρω, στην περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από ένα γάμους με το ίδια πρόσωπο, η σύνταξη χηρείας να συνυπολογίζεται για όλα τα χρόνια της έγγαμης συμβίωσης.

Με τον  προτεινόμενο  νόμο  σκοπείται  η  δικαιότερη  κατανομή  της  σύνταξης χηρείας, αφού θα έχουν δικαίωμα σε αυτή όχι μόνο η χήρα, αλλά και πρώην σύζυγοι, κατά τρόπο αναλογικό, συνυπολογιζόμενης της χρονικής διάρκειας εκάστου γάμου.

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021, Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια (Ειδικοί) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η ετοιμασία νέων Κανονισμών κάτω από τον Βασικό Νόμο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία κρίθηκε ως η καταλληλότερη επιλογή για τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα προστασίας από τον ηλεκτρισμό και εφαρμογής της σε όλους τους χώρους εργασίας. Με το προτεινόμενο νομοθέτημα διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων με την εφαρμογή των διατάξεων του Βασικού Νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν κατάλληλες πρόνοιες για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εφαρμογή της πρόληψης και εκτίμησης των κινδύνων και το σχετικό Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Δηλώσεις:

Δήλωση Άντρου Καυκαλιά, βουλευτή ΑΚΕΛ και προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η αδυναμία της κυβέρνησης να δώσει λύση στο τεράστιο πρόβλημα των καθυστερήσεων στην καταβολή των επιδομάτων και των συντάξεων από το ΤΚΑ οδηγεί σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες συμπολίτες μας.

Άνεργοι, άτομα που ασθενούν, νέες μητέρες, συνταξιούχοι, παραμένουν για μήνες χωρίς εισόδημα, χωρίς πόρους διαβίωσης, αφού τα επιδόματα και οι συντάξεις που δικαιούνται δεν τους καταβάλλονται στο χρόνο που πρέπει.

Δυστυχώς, οι κυβερνώντες πέραν της παραδοχής για το μέγεθος του προβλήματος και της πεποίθησης που εκφράζουν ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί όταν και εφόσον προχωρήσει η μηχανογράφηση των αιτήσεων, τίποτα ουσιαστικό έπραξαν για να επιλύσουν το πρόβλημα.

Η προκαταβολή ενός κατώτατου ποσού στους δικαιούχους επιδομάτων και συντάξεων, η λειτουργία ειδικού πλαισίου για τα επιδόματα ασθενείας που συνδέονται με τον κορονοϊό, ώστε να αποσυμφορηθεί το σύστημα, η απλοποίηση διαδικασιών, η ενίσχυση της υπηρεσίας με προσωπικό, η λειτουργία ενός αποτελεσματικού τηλεφωνικού κέντρου και η βελτίωση της διαδικασίας αποστολής-βεβαίωσης της παραλαβής των αιτήσεων, είναι μερικές εισηγήσεις που θέτουμε για άμεση επίλυση του προβλήματος.

Καλούμε την Κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος, να σεβαστεί επιτέλους την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να δώσει λύσεις.

Πρόταση νόμου για ρύθμιση συντάξεων διαζευγμένων συζύγων, από τον Βουλευτή Πανίκο Λεωνίδου

Πρόταση νόμου για τη ρύθμιση της απόδοσης συντάξεων διαζευγμένων συζύγων κατέθεσε σήμερα στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, με σκοπό, όπως είπε, την πιο δίκαιη διευθέτηση των θεμάτων αυτών μεταξύ των συζύγων.

Συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου άπτεται δύο διαφορετικών περιπτώσεων διαζευγμένων συζύγων αποβιώνουν.

Όπως ανέφερε ο κ. Λεωνίδου σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, η πρώτη περίπτωση αφορά σε άντρα ο οποίος νυμφεύεται την ίδια σύζυγο δύο φορές, μετά από μεσολάβηση διαζυγίου. «Προτείνεται το σύνολο της περιόδου κατά την οποία τα δύο άτομα υπήρξαν σύζυγοι (η συνολική περίοδος έγγαμης συμβίωσης), να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης χηρείας, αφού αποβιώσει ο σύζυγος», εξήγησε ο Βουλευτής.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στην περίπτωση συζύγου που αποβιώνει, αφού έχει τελέσει περισσότερους από ένα γάμους. Στην περίπτωση αυτή, πρότεινε ο κ. Λεωνίδου όπως «η σύνταξη να επιμερίζεται αναλογικά στους/στις εν ζωή συζύγους, με βάση τη διάρκεια του εκάστοτε γάμου».

Ο Βουλευτής σημείωσε ότι «αυτές οι προτάσεις έχουν σκοπό να δημιουργήσουν συνθήκες ισότητας μεταξύ των συζύγων» και κάλεσε όπως οι εξεταστούν τα ζητήματα αυτά προσεκτικά, με παραδείγματα και από την νομοθεσία άλλων χωρών, όπως η Ελλάδα όπου «υπάρχει τέτοια ρύθμιση, η οποία είναι και δίκαια και σωστή», όπως είπε.

«Έχουμε υποδείξει στις υπηρεσίες ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και οφείλουμε να το δούμε στις σωστές διαστάσεις του», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι δε θα πρέπει να αδικηθεί κανένας από τους συζύγους μέσα από αυτό το νομοθετικό εγχείρημα.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον