Επιτροπή Εργασίας: Καταβολή ανεργιακού επιδόματος σε εργοδοτούμενους τουριστικών επιχειρήσεων και ζητήματα με ΕΕΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 23/11/2021, η Επιτροπή εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Την διόρθωση ζητημάτων που προέκυψαν μετά την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων πρότασης νόμου που εισήγαγε νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας.
  • Την μη έγερση πολιτικής αγωγής για οφειλές εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο, είτε ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είτε δημόσιου βοηθήματος, μέχρι την 1η Ιουλίου 2022.
  • Την κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022, καταβολή ανεργιακού επιδόματος σε εργοδοτούμενους τουριστικών επιχειρήσεων που θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής, με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές των ετών 2020 ή 2019.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξέταση των αιτήσεων για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας καθώς και την ανάγκη τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας ώστε να καταστεί πραγματικό δίκτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου:

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως 2020. Η τροποποίηση αυτή καθίσταται απαραίτητη ώστε, με γνώμονα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το δημόσιο συμφέρον, να διορθωθούν ζητήματα που προέκυψαν μετά την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων πρότασης νόμου που εισήγαγε νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της πρότασης νόμου που ψήφισε η Βουλή, αλλά προστίθενται ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εφαρμογή του νόμου και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του αναφερόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού Νόμου, ώστε να μην δύναται να εγερθεί πολιτική αγωγή για οφειλές, ως αυτές καθορίζονται δυνάμει το βασικού Νόμου, εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο, είτε ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είτε δημόσιου βοηθήματος, μέχρι την 1η Ιουλίου 2022 αντί μέχρι την 1η Ιουλίου 2021. Σημειώνεται ότι από την υπό αναφορά ρύθμιση ευεργετούνται, σήμερα, 380 δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και λήπτες δημοσίου βοηθήματος.

Ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμος του 2021 

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η παροχή προσωρινών και συγκεκριμένων εξουσιών στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ούτως ώστε να δύναται να τροποποιεί το Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών που έχει θεσπιστεί με βάση το Μνημόνιο Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων για τις προσωρινές αναστολές των εργασιών, κατά τη χειμερινή περίοδο.

Επειδή κατά το έτος 2020, ήτοι το έτος αναφοράς για σκοπούς παροχής ανεργιακού επιδόματος σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας, η λειτουργία ξενοδοχείων / τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων που συνδέονται με τον τουρισμό περιορίστηκε βάσει Διαταγμάτων με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού Covid-19, το μισθολόγιο των επιχειρήσεων επιδοτούνταν μέσω των Ειδικών Σχεδίων που υλοποιούσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, μέσω των οποίων παραχωρούνταν Ειδικά Επιδόματα Ανεργίας που υπολογίζονταν στη βάση του ανεργιακού επιδόματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας, και ήταν ίσα με το 60% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής μονάδας του δικαιούχου μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Στη βάση των ανωτέρω, προκύπτει ότι το ανεργιακό επίδομα που δύναται να παραχωρηθεί στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022 θα υπολογιστεί με βάση στις εισφορές του 2020 και ενδεχομένως να είναι μειωμένο ή και μη επαρκές για την αξιοπρεπή διαβίωση των επηρεαζομένων, δεδομένου ότι θα υπολογιστεί στη βάση των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης του 2020 οι οποίες ήταν στις πλείστες περιπτώσεις μειωμένες.

Με γνώμονα τη στήριξη των εργαζομένων που έχουν βρεθεί εκτός εργασίας ή πλήρους εργασίας, διενεργήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021 Κοινωνικός Διάλογος και συμφωνήθηκε όπως κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022 καταβληθεί σε εργοδοτούμενους επιχειρήσεων που θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής ανεργιακό επίδομα ως ακολούθως:

(α) Υπολογισμός του ανεργιακού επιδόματος με βάση τις ασφαλιστέες αποδοχές του 2020, ως προνοείται στη σχετική Νομοθεσία. Αν δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για το 2020, τότε το επίδομα να υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστέες αποδοχές του 2019.

(β) Σε περιπτώσεις που πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις τόσο για το έτος 2020, όσο και για το έτος 2019, θα παραχωρείται ανεργιακό επίδομα στη βάση των υψηλότερων αποδοχών.

Περαιτέρω, συμφωνήθηκε με τους Κοινωνικούς Εταίρους όπως κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022 περιληφθούν στις επιχειρήσεις που δύνανται να τεθούν σε αναστολή οι τουριστικοί / ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης (hanldling) των αεροδρομίων και οι παράκτιες ατμοπλοϊκές επιχειρήσεις. Ο εργοδότης κάθε επιχείρησης από τις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες που θα έχουν άπαξ τη δυνατότητα να τεθούν σε καθεστώς αναστολής θα έχει, κατά την περίοδο της αναστολής, την υποχρέωση καταβολής ποσοστού επί του βασικού μισθού σε ποσοστό 10% για κάθε εργοδοτούμενο, κατ’ αναλογία με τους υφιστάμενους δικαιούχους του Σχεδίου Προσωρινών Αναστολών.

Δηλώσεις:

Στην Ολομέλεια την Παρασκευή το νομοσχέδιο για το ανεργιακό επίδομα όσων εμπίπτουν στο Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας βρέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση και αφορά στο ανεργιακό επίδομα των εργαζομένων του τουριστικού τομέα, που εμπίπτουν στο Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών του Υπουργείου Εργασίας.

Το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής  για άμεση ψήφιση.

Τα κόμματα αναμένεται να στηρίξουν ομόφωνα την συγκεκριμένη πρόταση, με την οποία στηρίζονται πάνω από εκατό χιλιάδες υπάλληλοι στην τουριστική βιομηχανία.

Συγκεκριμένα, το ανεργιακό επίδομα όσων βρίσκονται στο Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών θα υπολογιστεί στη βάση των εισφορών του 2019 ή του 2020 και όπου προκύπτει το μεγαλύτερο ποσό.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, είπε πως λόγω της πανδημίας και λόγω του ότι το 2020 πολλοί εργαζόμενοι λάμβαναν επιδόματα ως 60% του μισθού τους, σημειώνοντας πως  αυτή τη στιγμή θα λάβουν νέο ανεργιακό επίδομα, λόγω του ότι εμπίπτουν στο Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών, θα πάρουν το 60% του μειωμένου επιδόματος, το οποίο έπαιρναν κατά το 2020.

Όπως είπε πρόθεση της Κυβέρνησης είναι όποιοι έχουν μειωμένα  ανεργιακά επιδόματα και ανήκουν στο Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών να παίρνουν το μεγαλύτερο ανεργιακό επίδομα ή του έτους του 2019 είτε του 2020.

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι όσοι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για το 2020 και τις πληρούν για το 2019 θα μπορούν να λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα.

Ερωτηθείσα αν αυτή η απόφαση δημιουργεί προηγούμενο, η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως αυτό θα ισχύσει  μόνο γι’ αυτή τη χρονιά και για εκείνους που θα είναι σε προσωρινή αναστολή από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι και τον Μάρτιο του 2022, καθώς και για εκείνους που πήραν επιδόματα Covid.

«Ο στόχος μας είναι βοηθήσουμε τους εργαζομένους, οι οποίοι για πολλούς μήνες έπαιρναν μόνο επιδόματα. Και επομένως αν αυτή τη στιγμή τους παραχωρήσουμε το 60% του επιδόματος που λάμβαναν αντιλαμβάνεστε ότι για έναν υπάλληλο, που λάμβανε χίλια ευρώ μισθό και έπαιρνε 600 ευρώ επί μήνες θα πάρει το 60% των 600 ευρώ», είπε.

Πρόσθεσε ότι με αυτή τη ρύθμιση τελικά θα πάρει το 60% από ένα μισθό των χιλίων ευρώ.

Σε ερώτηση εάν τίθεται θέμα διάκρισης, η Υπουργός Εργασίας είπε ότι «δεν είναι διάκριση, γιατί το σχέδιο των προσωρινών αποστολών ίσχυε πάντα για ορισμένες επιχειρήσεις και για ορισμένους εργαζόμενους».

Συνέχισε λέγοντας πως «μιλάμε για όλους όσοι είναι δικαιούχοι του σχεδίου προσωρινών  αναστολών, που εφαρμόζεται από το 1992 στο Υπουργείο Εργασίας», για να σημειώσεις ότι «όλοι αυτοί οι χιλιάδες εργαζόμενοι των ξενοδοχείων, των Κέντρων Αναψυχής αν έπαιρναν επιδόματα το 2020 τότε θα γίνει ο υπολογισμός ή το 2019 ή το 2020 και όπου προκύπτει το μεγαλύτερο ποσό θα δοθεί».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, χαιρέτισε τα «αντανακλαστικά» του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης, που έδωσαν λύση στο θέμα του ανεργιακού επιδόματος των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα, που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε αναστολή εργασιών. Έκανε λόγο για μια «πραγματικά μια απόλυτα ορθή ρύθμιση».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, είπε ότι «είναι υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας και γενικότερα της Κυβέρνησης να καλύψει αυτό τον κόσμο, που είναι δεκάδες χιλιάδες και τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς να είναι δική του επιλογή, είτε δεν κατάφερε να εργαστεί κανονικά είτε εργάστηκε πολύ λίγη χρονική περίοδο».

«Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας θα διορθώσει το πρόβλημα που προέκυψε και οι δικαιούχοι θα λάβουν το ανεργιακό τους επίδομα», ανέφερε για να προσθέσει ότι «αυτό αφορά όχι μόνο τους ξενοδοχοϋπαλλήλους αλλά όσους εργάζονται γενικότερα στην τουριστική βιομηχανία, όπως τώρα με τους εργαζόμενους στα θαλάσσια σπορ που ανέρχονται στους 100 και με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι δικαιούχοι».

Ανέφερε ότι βάσει νομοθεσίας θα πρέπει κάποιος να εργαστεί συνεχόμενους έξι μήνες, για να είναι δικαιούχος, προσθέτοντας ότι «ακόμη να δούμε το νομοσχέδιο για να γνωρίζουμε ποιοι είναι τελικά οι δικαιούχοι».

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου, ανέφερε πως τόσο η Υπουργός Εργασίας όσο και οι κοινωνικοί εταίροι σε σύντομο χρονικό διάστημα έφεραν ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο λύνει το πρόβλημα.

«Χαιρετίσαμε ομόφωνα τη θέση αυτή. Άμεσα την Παρασκευή κατατίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια, έτσι ώστε οι υπάλληλοι στην τουριστική βιομηχανία να λάβουν το απεργιακό τους επίδομα, στη βάση των εισφορών του 2019 ή του 2020, όποιο προκύπτει να είναι το μεγαλύτερο ποσό», είπε. Σημείωσε πως το κόμμα του θα στηρίξει στην Ολομέλεια τη συγκεκριμένη πρόταση. 

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Επίλυση των καθυστερήσεων εξέτασης αιτήσεων ΕΕΕ και χαμηλοσυνταξιούχων, ζητεί η ΕΚΥΣΥ

Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις  που παρουσιάζονται στην εξέταση των αιτήσεων για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας συζητήθηκαν  ξανά σε συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΥΣΥ.

Όπως αναφέρεται, η ΕΚΥΣΥ έθεσε επίσης το θέμα της αύξησης του επιδόματος ενοικίου που πληρώνεται σε δικαιούχους αφού με βάση εκτίμησή της το ποσό που πληρώνεται είναι περίπου στο 50% του πραγματικού ποσού σε σχέση με το κόστος και εισηγήθηκε όπως το ενοίκιο να μην υπολογίζεται στο συνολικό επίδομα που δικαιούται κάποιος χαμηλοσυνταξιούχος.

Αναφορά  έγινε και στην ανάγκη αύξησης του ορίου της φτώχειας για τους χαμηλοσυνταξιούχους ώστε να μην δημιουργούνται στρεβλώσεις στο σύστημα και να αδικούνται συνταξιούχοι του ΤΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο ΓΓ της Οργάνωσης των συνταξιούχων Κώστας Σκαρπάρης αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση και στο πρόβλημα που παρουσιάζεται λόγω της καθυστέρησης στην εξέταση των αιτήσεων των χαμηλοσυνταξιούχων αφού αυτοί οι άνθρωποι ενώ έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους από τις αρχές του 2021 ή και προηγουμένως, επειδή δεν έχουν εξεταστεί εξ υπαιτιότητα της υπηρεσίας διαχείρισης επιδομάτων πρόνοιας, δεν θα πληρωθούν το Χριστουγεννιάτικο επίδομα στις 15 Δεκεμβρίου και δεν θα το πληρωθούν ούτε αναδρομικά αν και εφόσον εγκριθούν μετά την πληρωμή του Δεκέμβρη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ  Αντρέας Καυκαλιάς ανάφερε, όπως αναφέρει καταληκτικά η ανακοίνωση, ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη του προβλήματος και πραγματοποιήσει νέα συνεδρία τον Φεβρουάριο αναμένοντας να υπάρξει σημαντική βελτίωση ενώ είπε ότι είναι αδιανόητο το γεγονός ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες τους πληθυσμού έχουν ανάγκη την άμεση στήριξη του κράτους και λαμβάνουν βοήθεια μετά από ένα χρόνο.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Ανεργιακό επίδομα για εργαζόμενους τουριστικής βιομηχανίας

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω