Επιτροπή Εργασίας: Ενώπιον Ολομέλειας εναρμονιστικά νομοσχέδια για όρους εργασίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/03/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η μερική εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά στις απαιτήσεις επιβολής και του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012, καθώς και η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1054 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, τα κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, όσον αφορά στον εντοπισμό μέσω ταχογράφων.   

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Εργασίας, Αντρέα Καυκαλιά, τα εναρμονιστικά νομοσχέδια κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Μεταξύ άλλων, είπε, θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων-οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και ελέγχεται ο χρόνος εργασίας των οδηγών μέσω της εγκατάστασης ευφυών ταχογράφων σε οχήματα. 

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να οργανώνουν την εργασία του οδηγού κατά τρόπο που να μπορεί να επιστρέψει στην έδρα της επιχείρησης ή στον τόπο κατοικίας του, για να λάβει τουλάχιστον κανονική περίοδο ανάπαυσης, πρόσθεσε. 

Την ίδια ώρα, για θέματα ασφάλειας, θα παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας. 

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη καταργούνται οι περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμοι του 2000-2007 (Ν.100(1)/2000 και Ν.12(1)/2007). 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι κυριότερες πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 είναι οι εξής: 

  • Ενισχύεται η υποχρέωση παροχής ενημέρωσης κατά τέτοιο τρόπο που μειώνεται ο χρόνος που επιτρέπεται στον εργοδότη να ενημερώσει τον εργοδοτούμενο για τους όρους απασχόλησης, παρέχεται το δικαίωμα για ηλεκτρονική ενημέρωση του εργοδοτούμενου από την εργοδότη, ενώ, παράλληλα, εμπλουτίζεται με θέματα όπως είναι η υποχρέωση για αναφορά των χρηστριών επιχειρήσεων σε περιπτώσεις επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, τη διάρκεια και τους όρους της δοκιμαστικής περιόδου, το δικαίωμα κατάρτισης, τα συστατικά στοιχεία της αμοιβής πέραν του βασικού μισθού και τη μέθοδο καταβολής της αμοιβής, την αμοιβή της υπερωριακής εργασίας, την παροχή πλαισίου αναφοράς ωραρίου και εγγυημένης αμοιβής σε περίπτωση που το πρόγραμμα εργασίας δεν είναι προβλέψιμο και συμπληρωματικές πληροφορίες για εργοδοτούμενους που απασχολούνται εκτός της Δημοκρατίας.
  • Ρυθμίζεται η παράλληλη απασχόληση σε δύο ή και περισσότερους εργοδότες.
  • Καταργούνται παντελώς ή διατηρούνται υπό προϋποθέσεις οι συμβάσεις κατά παραγγελία.
  • Υποχρεώνεται ο εργοδότης για κατάρτιση εργοδοτουμένων.
  • Δημιουργείται μηχανισμός έγκαιρης διευθέτησης διαφορών που απορρέουν από τη μη εφαρμογή προνοιών της Οδηγίας.
  • Δημιουργείται δομή κοινωνικού διάλογου για την εφαρμογή του Νόμου. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Εργασίας, Αντρέα Καυκαλιά, μεταξύ των προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου, προβλέπεται πως κάθε εργοδότης θα έχει υποχρέωση μία εβδομάδα μετά την έναρξη της απασχόλησης να ενημερώνει γραπτώς τον εργαζόμενο για τους βασικούς όρους εργοδότησης, ενώ η δοκιμαστική περίοδος του εργοδοτούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων. 

Επιπλέον, πρόσθεσε, ρυθμίζονται ζητήματα για την παράλληλη απασχόληση σε δύο ή και περισσότερους εργοδότες, τη δωρεάν κατάρτιση των εργοδοτουμένων και τη δημιουργία μηχανισμού έγκαιρης διευθέτησης διαφορών που απορρέουν από τη μη εφαρμογή προνοιών της Οδηγίας. 

Τα νομοσχέδια αναμένεται να βρίσκονται στην Ολομέλεια για ψήφιση πριν το τέλος Μαρτίου. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον