Επιτροπή Εργασίας: Έλεγχος ανελκυστήρων και προστασία υγείας εργαζομένων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/05/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι να ενισχύσουν το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο αναβαθμίζοντας περαιτέρω το επίπεδο ασφάλειας των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων μέσα από δέσμη πρόσθετων τεχνικών απαιτήσεων που εισάγονται στα Παραρτήματα I και ΙΙ, οι οποίες αναφέρονται στην προστασία από τους ηλεκτρολογικούς κινδύνους από τα κομβία, την προστασία από πτώση αντικειμένων στο φρεάτιο, την ασφαλή πρόσβαση στο φρεάτιο κ.ά. Επίσης, βελτιώνουν και εκσυγχρονίζουν πρόνοιες των κανονισμών που αφορούν:  

(α) τους ορισμούς (π.χ. του ανελκυστήρα, ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρα και του ιδιοκτήτη ανελκυστήρα),  

(β) το πεδίο εφαρμογής και τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα μόνο αντικειμένων με ονομαστική ταχύτητα μικρότερη των 0,15 m/s),  

(γ) τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ανελκυστήρων, των συντηρητών ανελκυστήρων και των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων,  

(δ) τα αδικήματα και τις ποινές,   

(ε) τα κριτήρια για την έγκριση των συντηρητών ανελκυστήρων και των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων.  

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, δεν αναμένεται ότι θα προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών, αλλά βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των ανελκυστήρων. Επίσης, δεν αναμένεται να προκύψει πρόσθετο κόστος για τους ιδιοκτήτες ανελκυστήρων που σήμερα τηρούν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τους ανελκυστήρες. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να διαβουλευτεί περαιτέρω με τους εμπλεκόμενους φορείς σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 και Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η επέκταση του Καταλόγου Οριακών Τιμών Επαγγελματικής Έκθεσης για προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες.  

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές στην Αναπαραγωγή Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 υιοθετούν τον κατάλογο Οριακών Τιμών Επαγγελματικής Έκθεσης που περιέχεται στην Οδηγία 2022/431 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποιούνται έτσι ώστε να προστεθεί στο λεκτικό των Κανονισμών η αναφορά στις τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες.  

Επειδή στο πιο πάνω προσχέδιο περιλαμβάνονται χημικές ουσίες οι οποίες ήδη περιλαμβάνονταν και στους περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών Κανονισμούς του 1973 έως 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν κάτω από τον περί Εργοστασίων Νόμο Κεφ. 134, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους του 1964 έως 2021 με διαφορετικά όμως όρια επαγγελματικής έκθεσης, για να μην υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο νομοθεσιών κρίθηκε σκόπιμο όπως τροποποιηθούν και οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών Κανονισμοί. Για τον σκοπό αυτό ετοιμάστηκε σχετικό Προσχέδιο το οποίο τροποποιεί τον Πρώτο Πίνακα των Κανονισμών αυτών με την αφαίρεση όλων των χημικών ουσιών που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς για τους Καρκινογόνους Παράγοντες, τους Μεταλλαξιογόνους Παράγοντες ή τις Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσίασαν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν τις απόψεις τους επ’ αυτών.

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση επί της αρχής, αποφάσισε να προχωρήσει σε κατ’ άρθρον συζήτηση των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 έως το 2023, ούτως ώστε οι περιόδοι απουσίας από την εργασία λόγω ανικανότητας για εργασία, άδειας μητρότητας ή πατρότητας, γονικής άδειας, άδειας φροντίδας ή άδειας για λόγους ανωτέρας βίας, να θεωρούνται ως περίοδοι απασχόλησης για σκοπούς εκπλήρωσης της προϋπόθεσης, για επίδομα γονικής άδειας, η οποία προβλέπει απασχόληση 12 μηνών εντός των τελευταίων 24 μηνών από την οποία ζητείται γονική άδεια.  

Χωρίς την πιο πάνω ρύθμιση πολλοί αιτητές επιδόματος γονικής άδειας που θα υποβάλουν αίτηση αμέσως μετά από την λήξη του επιδόματος ασθενείας, μητρότητας ή πατρότητας ή γονικής άδειας ή μετά από περιόδους που απουσίαζαν από την εργασία για τους λόγους αυτούς ή για λόγους γονικής άδειας, ανωτέρας βίας, ή άδειας φροντίδας, θα απορρίπτονται επειδή δεν θα πληρούν την προϋπόθεση των 12 μηνών απασχόλησης μέσα στους τελευταίους 24 μήνες ως προνοείται από το άρθρο 29(Β) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) (Αρ.4) Νόμου του 2022 αφού οι πιο πάνω περίοδοι δεν συνιστούν περιόδους απασχόλησης σύμφωνα με αυτόν.

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το πιο πάνω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωρομίσθιοι αγροπυροσβέστες της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας 

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωρομίσθιοι αγροπυροσβέστες της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, σε σχέση με τους όρους απασχόλησής τους, τις συνθήκες εργασίας τους και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. Συναφώς, την Επιτροπή απασχόλησε, μεταξύ άλλων, η κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπό αναφορά εργαζομένων και ειδικότερα, η ανάγκη λήψης μέτρων για βελτίωση των όρων απασχόλησης τους και για προστασία τους από άποψην ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Η συζήτηση επί του θέματος αποφασίστηκε να συνεχιστεί σε συνεδρία της Επιτροπής που θα καθοριστεί σε εύθετο χρόνο, ώστε να ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως να σημειωθεί σε σχέση με την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εν λόγω εργαζομένων και προκειμένου να δοθεί, για τον σκοπό αυτό, ο απαιτούμενος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να διεξάγει την απαιτούμενη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Εξαιρετικής σημασίας οι εστίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυξημένος κατά 1 εκατ. ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €188.450.000 για τη χρήση

Νομικών

Εκσυγχρονισμός και υπερπληθυσμός μεταξύ των προτεραιοτήτων του Αν. Διευθ. Φυλακών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Τμήμα Φυλακών. Εκσυγχρονισμός και υπερπληθυσμός μεταξύ των προτεραιοτήτων του Αν. Διευθ. Φυλακών Τους τρεις πυλώνες των προτεραιοτήτων του παρουσίασε ο νέος Αναπληρωτής Διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών, Χάρης Φιλιππίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά από επίσκεψη της