Επιτροπή Εργασίας: Εκσυγχρονισμός κανονιστικού πλαισίου περιοδικής επιθεώρησης εξοπλισμών εργοστασίων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/04/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου μέσω των οποίων προτείνεται η κατάργηση των σχετικών αναχρονιστικών προνοιών του περί Εργοστασίων Νόμου, ενώ με τους προτεινόμενους Κανονισμούς επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου για την περιοδική επιθεώρηση των εξοπλισμών υπό πίεση, περιλαμβάνοντας, εκτός από εξοπλισμό που επιθεωρούνταν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ατμολέβητες, ατμοδέκτες και αεροθάλαμους), και άλλα συστήματα ρευστών υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. δεξαμενές αερίων και δίκτυα εύφλεκτων, περιλαμβανομένου του φυσικού αερίου).

Επιπρόσθετα, εισάγονται διατάξεις για προστασία στα δίκτυα με επικίνδυνα ρευστά, ενώ μειώνεται σημαντικά η παρέμβαση και αστική ευθύνη του Κράτους, γιατί τερματίζεται η παραδοσιακή επιθεώρηση και «πιστοποίηση» των ατμολεβήτων, των ατμοδεκτών και των αεροθαλάμων.

Επίσης, παρέχονται τα εργαλεία στους εργοδότες και τους κατασκευαστές να διασφαλίζουν την καλή και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν ή κατασκευάζουν, αντίστοιχα, και τους επεξηγούνται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν για να ικανοποιούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Εισάγεται, επίσης, Σύστημα Ελέγχου, μέσω του οποίου θα επιβεβαιώνεται η κατάλληλη και ασφαλής λειτουργία των συστημάτων ρευστών από ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα καθόλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Για αγωγούς που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα σοβαρών επιπτώσεων ο διαχειριστής οφείλει να αποδείξει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ότι διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία τους. Οι εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές συστημάτων υπό πίεση (προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα) θα εγκρίνονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στη βάση θεσμοθετημένων κριτηρίων που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, εκφράστηκαν οι σχετικές απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση επί της αρχής, αποφάσισε να προχωρήσει σε κατ’ άρθρον συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω