Επιτροπή Ενέργειας: Υποχρέωση προμηθευτών καυσίμων για χρήση ΑΠΕ, προβλήματα βιομηχανικών περιοχών και πωλήσεις αγαθών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/03/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

1. Τα γενικά και ειδικά προβλήματα σε κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική περιοχή στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισής τους

Στο πλαίσιο της εξέτασης του πιο πάνω θέματος, την Επιτροπή απασχόλησε προηγούμενο αίτημά της προς την εκτελεστική εξουσία για συμπερίληψη κονδυλίων για την επέκταση των βιοτεχνικών περιοχών Ξυλοτύμβου, Κιτίου και Δασάκι Άχνας στον συμπληρωματικό κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι, σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικού προϋπολογισμού, θα προβούν σε αξιολόγηση των δημοσιονομικών δεδομένων του κράτους και των παραγόντων που δυνατόν να τα επηρεάσουν.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

2. Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου, με τη διαγραφή του Μέρους V αυτού, το οποίο αφορά τις εγγυήσεις που παρέχονται από τον πωλητή αναφορικά με τις συμβάσεις πώλησης αγαθών που συνάπτονται με καταναλωτές. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της θέσπισης του περί Ορισμένων Πτυχών που Αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμου [Ν.154(Ι)/2021].

Η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της.

3. Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, στην παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και των εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα, εξέτασε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των μεταφορών, καθώς και για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του νομοσχεδίου, το ύψος των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων και τη δυνατότητα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει την ποιότητα των καυσίμων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία επεσήμανε ότι σκοπός του νομοθέτη είναι να μην αφεθούν παράθυρα διαφυγής από τα προβλεπόμενα ποιοτικά κριτήρια που περιλαμβάνει ο προωθούμενος νόμος.

Πρόσθεσε πως μέσα από το κατά κύριο λόγο εναρμονιστικό νομοσχέδιο επιχειρείται να οικοδομηθούν οι μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας των επιβλαβών στο περιβάλλον ρύπων. Διευκρίνισε ότι στις πρόνοιες του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται έλεγχος προδιαγραφής ποιότητας σε κάθε δεξαμενή ή ντεπόζιτο καυσίμων, προσθέτοντας ότι οι προδιαγραφές ποιότητας είναι καθορισμένες με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες.

Είπε στη συνέχεια ότι οι επιθεωρητές και αρχιεπιθεωρητές που θα διενεργούν τους ελέγχους θα έχουν εξουσία επιβολής πολύ αυξημένων ποινών – διοικητικών προστίμων και εξήγησε ότι στις πρόνοιες του νόμου εμπίπτουν όλα τα πλοία υπό κυπριακή σημαία.

Επεσήμανε ότι η Κύπρος είναι ναυτιλιακή υπερδύναμη και ως εκ τούτου το θέμα πρέπει να διασφαλιστεί, προσθέτοντας πως η ναυτιλιακή στρατηγική της Κύπρου βασίζεται στην αειφόρο διαχείριση και συνεπώς οι στόχοι συμπλέουν.

Ανέφερε επίσης πως θα υπάρχει υποχρέωση στους καταναλωτές να συνεργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα πρότυπα, είτε πρόκειται για ντεπόζιτα οχημάτων, ή δεξαμενές και ντεπόζιτα εμπόρων.

Προειδοποιώντας ότι δεν θα αφεθούν παράθυρα στη νομοθεσία, είπε πως μέσα από τον προωθούμενο νόμο θα υπάρχει αναζήτηση στην αλυσίδα προμήθειας.

Πρόσθεσε πως με την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο θα τεθεί τέρμα στην ανεξέλεγκτη κατανάλωση καυσίμων χωρίς τον ενδεδειγμένο έλεγχο, συμπληρώνοντας πως οτιδήποτε χρησιμοποιείται ως καύσιμο θα ελέγχεται.

Ο κ. Χατζηγιάννη είπε πως σε ένα μήνα η Επιτροπή Εμπορίου θα ολοκληρώσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου και κάλεσε το Υπουργείο Συγκοινωνιών να προχωρήσει το συντομότερο στην ετοιμασία κανονισμών για τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για να προχωρήσει ο εθνικός στόχος της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ίδρυση Υφ. Μετανάστευσης, κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών και κατάργηση ετήσιου τέλους €350

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/02/2024, υπερψήφισε την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών, την κατάργηση του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες, την επέκταση της άδειας μητρότητας στο πρώτο παιδί, την παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος του μήνα, την εφαρμογή του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά